E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of Clinical and Operative Characteristics of Patients Undergoing Laparoscopic and Open Simple Nephrectomy [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 148-151 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.97269

Evaluation of Clinical and Operative Characteristics of Patients Undergoing Laparoscopic and Open Simple Nephrectomy

Ekrem Guner, Yusuf Arikan
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital

Aim: We aimed to raise awareness of patient management by examining the clinical and operative characteristics of patients undergoing simple nephrectomy for benign pathologies.
Materials and Methods: Data of patients who underwent simple nephrectomy for benign pathologies in our clinic between 2010-2019 were reviewed retrospectively. Demographic data, nephrectomy indications, renal scintigraphy results and operative characteristics of the patients were analyzed.
Results: A total of 60 patients (30 female and 30 male) were included in the study. The mean age of the patients was 45.1 ± 14.6 years. Thirty-two of the nephrectomized kidneys were right kidney and 28 were left kidneys. Laparoscopic nephrectomy was performed in 47 (78.3%) patients and open nephrectomy was performed in 13 (21.7%) patients. A total of 6 patients (10%) had peroperative complications. There was no difference in peroperative complications in patients undergoing laparoscopic and open nephrectomy (p = 0.602). Patient ages, BMIs and operative times were similar; p = 0.535, p = 0.337 and p = 0.074, respectively.

Conclusion: Laparoscopic and open surgery provides similar surgical results in simple nephrectomies due to benign pathologies compared to the surgeon experience.

Keywords: simple nephrectomy, laparoscopic nephrectomy, non-functional kidney

Laparoskopik ve Açık Basit Nefrektomi Yapılan Hastaların Klinik Ve Operatif Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ekrem Guner, Yusuf Arikan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Benign patolojiler sebebi ile basit nefrektomi yapılan hastaların klinik ve operatif özelliklerini incelemek sureti ile hasta yönetiminde farkındalık yaratmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2010-2019 yılları arasında kliniğimizde benign patolojiler nedeniyle basit nefrektomi yapılan hastaların verileri geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik verileri, nefrektomi endikasyonları, renal sintigrafi sonuçları, operatif özellikleri incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 30’u kadın ve 30’u erkek olmak üzere toplam 60 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 45.1± 14.6 yıl idi. Nefrektomi yapılan böbreklerin 32’i sağ böbrek iken 28 tanesi sol böbrek idi. Hastaların 47’sine (%78.3) laparoskopik nefrektomi yapılırken 13’üne (%21.7) açık nefrektomi yapıldı. Toplam 6 hastada (%10) peroperatif komplikasyon izlendi. Laparoskopik ve açık nefrektomi yapılan hastalarda peroperatif komplikasyon açısından farklılık izlenmezken (p=0.602), hasta yaşları, VKİ’leri ve operasyon süreleri benzer idi; sırasıyla p=0.535, p=0.337 ve p=0.074
Sonuç: Laparoskopik ve açık cerrahi benign nedenler dolayısı ile yapılan basit nefrektomilerde cerrah deneyimine göre benzer cerrahi sonuçlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: basit nefrektomi, laparoskopik nefrektomi, non-fonksiyone böbrek

Anahtar Kelimeler: basit nefrektomi, laparoskopik nefrektomi, non-fonksiyone böbrek

Ekrem Guner, Yusuf Arikan. Evaluation of Clinical and Operative Characteristics of Patients Undergoing Laparoscopic and Open Simple Nephrectomy. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 148-151

Corresponding Author: Yusuf Arikan, Türkiye
LookUs & Online Makale