E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Iliac Crest Autograft Harvesting by Mosaicplasty Technique [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 94-99 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.92905

Iliac Crest Autograft Harvesting by Mosaicplasty Technique

Bulent Tanriverdi1, Nezih Ziroglu2
1University Of Health Sciences, Bakirkoy Dr.sadi Konuk Training And Research Hospital, Orthopaedics Clinic
2Beylikduzu State Hospital, Orthopaedics Department

INTRODUCTION: The aim of this study to present the results of patients with iliac wing autograft using the mosaicplasty method in order to reduce donor site morbidity and pain, which are two of the most common complications.
METHOD: Between 2011-2018, 35 patients (19 men,16 women) who were harvested autograft from the iliac wing were included in the study.The average age of patients was determined to be 42 (10-64) years, the mean follow-up was 39.9 months (12-101). All patients were operated on for pseudoarthrosis surgery.The same orthopedic surgeon harvested all autografts. The patients were evaluated at post-op 15th day, the first month, and the sixth month. Patients were evaluated in their last follow-up (at sixth month) and monofilament test, two-point discrimination test, visual analog scale (VAS), pain duration, numbness, gait problems, major pain area, cosmetic satisfaction were questioned.
RESULTS: The mean of the monofilament test was 4.16 (2.83-6.65). The mean two-point discrimination test was 36.5 mm (9-100 mm). The mean VAS was found to be 2.94 (1-4). In the post-op period, the duration of pain was determined as one month in 21 patients, two months in 5 patients, and four months in 2 patients, while seven patients did not complain of pain at all. It was observed that ten patients complained of numbness in the thigh region (28.5%), and 11 patients complained of gait problem and limping (31.4%). Fifteen patients used an assistive walking device after surgery (42.8%). Only two patients complained of pain in the graft area when the major pain region was questioned after surgery (5.7%). Twenty-one patients were found to be cosmetically satisfied (60%) following the surgery scar in the graft region.
CONCLUSİON: We believe that iliac autografts taken with the mosaicplasty technique can be used safely in suitable patients with low complication rates and high patient satisfaction.

Keywords: Autograft, iliac crest, mosaicplasty

İliak Kanat Otogreft Alımında Mozaikplasti Tekniği

Bulent Tanriverdi1, Nezih Ziroglu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği
2Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği

GİRİŞ: Bu çalışmada, iliak otogreft alımı sırasında en sık karşılaşılan komplikasyonlardan olan donör saha morbiditesi ve ağrıyı azaltmak için mozaikplasti tekniği iliak otogreft alınan hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
HASTALAR VE YÖNTEM: Çalışmaya 2011-2018 yılları arasında iliak kanattan otogreft alınan 35 (19 erkek, 16 kadın) hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 42 (aralık;10-64), ortalama takip süresi 39.9 ay (aralık;12-101) idi. Tüm hastalar psödoartroz cerrahisi için ameliyat edildi ve tüm otogreftler aynı ortopedik cerrah tarafından alındı. Hastalar post-op 15. gün, 1. ay ve 6. ayda değerlendirildi. Hastalar son takiplerinde monofilaman testi, iki noktalı ayrımı testi, visüel analog skala (VAS), ağrı süresi, uyuşma, yürüme sorunları, majör ağrı bölgesi, kozmetik memnuniyet ve gerektiğinde yeniden greft alınmasına izin verip vermeyecekleri açısından sorgulandı.
SONUÇ: Monofilaman testinin ortalaması 4,16 (2,83-6,65) idi. Ortalama iki noktalı ayrım testi 36,5 mm (9-100 mm) idi. Ortalama VAS 2,94 (1-4) olarak bulundu. Ameliyat sonrası dönemde ağrı süresi 21 hastada 1 ay, 5 hastada 2 ay, 2 hastada dört ay olarak belirlenirken, yedi hastada hiç ağrı şikayeti olmadı. On hastanın uyluk bölgesinde (% 28,5) uyuşma, 11 hastanın ise (% 31,4) yürüme sorunu ve aksamadan şikayet ettiği görüldü. On beş hasta ameliyattan sonra yardımcı yürüme cihazı kullandı (% 42,8). Ameliyat sonrası majör ağrı bölgesi sorgulandığında sadece iki hasta greft bölgesinde ağrıdan şikayet etti (% 5,7). Greft bölgesindeki ameliyat izi sonrası 21 hastanın kozmetik olarak memnun olduğu (% 60) bulundu. Hastaların tamamı (% 100) tekrar greft alınması gerekirse onaylayacaklarını belirtti.
TARTIŞMA: Mozaikplasti tekniği ile alınan iliak otogreftlerin büyük kortikokansellöz greft gerekmeyen uygun hastalarda düşük komplikasyon oranları ve yüksek hasta memnuniyeti ile güvenle kullanılabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Otogreft, iliak kanat, mozaikplasti

Bulent Tanriverdi, Nezih Ziroglu. Iliac Crest Autograft Harvesting by Mosaicplasty Technique. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 94-99

Corresponding Author: Bulent Tanriverdi, Türkiye
LookUs & Online Makale