E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Clinical and Molecular Features of Our Pompe Patients: Single-Center Experience [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 49-55 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.91855

Clinical and Molecular Features of Our Pompe Patients: Single-Center Experience

Melis Köse1, Engin Köse2, Mehtap Kagnici2, Aycan Unalp3, Unsal Yilmaz3, Murat Muhtar Yılmaz4, Timur Meşe4, Selvinaz Edizer3, Semra Gürsoy5, Hüseyin Onay6, Eser Sözmen Yıldırım7
1İzmir Katip Çelebi University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Inborn Errors of Metabolism
2Health Sciences University, Behçet Uz Children Hospital, Division of Inborn Errors of Metabolism
3Health Sciences University, Behçet Uz Children Hospital, Department of Child Neurology
4Health Sciences University, Behçet Uz Children Hospital, Department of Child Cardiolologu
5Health Sciences University, Behçet Uz Children Hospital, Department of Child Genetics
6Ege University Medical Faculty, Department fo Medical Genetics
7Ege University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Division of Clinical Chemistry, Izmir, Turkey.

Introduction: Pompe disease (PD), glycogen storage disease Type II (GSD II), is an autosomal recessive inherited lysosomal storage disease caused by pathogenic variants in the GAA gene that codes lysosomal acid α-glucosidadase (GAA) enzyme. The incidence of the disease varies from country to country. PD is mainly presents as two groups of phenotypes as infantile-onset pompe disease (IOPD) and late-onset pompe disease.
Objective: The aim of this study is to discuss the molecular and clinical characteristics of infantile-onset pompe disease (IOPD) and late-onset pompe disease (LOPD) followed-up in our center.
Materials and Methods: A total of 10 patients diagnosed with IOPD and 4 patients diagnosed with LOPD in Izmir Dr. Behcet Uz Pediatric Health and Diseases and Surgery Training and Research Hospital Pediatric Metabolism Unit between 01.06.2015 and 01.06.2019 were included in the study. The patients' demographic characteristics, clinical findings at the time of diagnosis and over the folllow-up period, biochemical findings, muscle biopsy data, enzymatic analysis results and molecular-genetic characteristics were recorded retrospectively.
Results: A total of 10 patients were included in the study. 7 patients were diagnosed with IOPD and 3 patients were diagnosed with LOPD. The median follow-up period of all patients was 26 months (range: 6-42 months). c.896 C> T (8/32, 25%) is detected as the most common variant. 1237G>T (p.Asp413Tyr), c.2019 C>A (p.Asn673Lys), c.418A>T (p.Asn140Tyr) variants were detected for the first time.
Result: Pompe disease is one of the most important congenital metabolic diseases in which early diagnosis and treatment are of great importance. Despite the significant improvement in disease prognosis with the introduction of enzyme replacement therapy, there are still patients with poor prognosis despite early diagnosis. Phenotype-genotype studies are crucial in this respect.

Keywords: pompe disease, hypertrophic cardiomyopathy, hypotonicity

Pompe Tanısı Alan Hastalarımızın Klinik ve Moleküler Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Melis Köse1, Engin Köse2, Mehtap Kagnici2, Aycan Unalp3, Unsal Yilmaz3, Murat Muhtar Yılmaz4, Timur Meşe4, Selvinaz Edizer3, Semra Gürsoy5, Hüseyin Onay6, Eser Sözmen Yıldırım7
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bölümü, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Genetik Bölümü, İzmir, Türkiye
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
7Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: Pompe hastalığı (PD), glikojen depo hastalığı Tip II (GSD II), lizozomal acidα-glucosidadase (GAA) enzimini kodlayan GAA genindeki patojenik varyantlar sonucu ortaya çıkan otozomal resesif kalıtımlı lizozomal depo hastalığıdır. Hastalığın sıklığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Temel olarak erken başlangıçlı pompe hastalığı (IOPD) ve geç başlangıçlı pompe hastalığı (LOPD) olmak üzere iki gruba ayrılır.
Amaç: Çalışmamız, merkezimizde izlenen LOPD hem IOPD hastalarının moleküler ve klinik özelliklerinin tartışılmasını amaçlamaktadır.
Materyal-Metod: Çalışmamıza 01.06.2015 – 01.06.2019 tarihleri arasında İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim araştırma Hastanesi Çocuk Metabolizma Ünitesi’nde IOPD hastalığı tanısı alan toplam 10 hasta ve LOPD tanısı alan 4 hasta dahil edilmiştir. Hastaların retrospektif olarak demografik özellikleri, tanı anındaki ve izlem sırasındaki klinik bulguları, biyokimyasal bulguları, kas biyopsisi verileri, enzimatik analiz sonuçları ve moleküler-genetik özellikleri kayıt altına alındı.
Bulgular: Çalışmamıza toplam 10 hasta dahil edilmiştir. 7 hasta IOPD, 3 hasta LOPD tanısı almıştır. Tüm hastaların izlem süresi median 26 ay (range: 6-42 ay) olarak saptanmıştır. En sık görülen varyant c.896 C>T (8/32, %25) olarak saptanmıştır. 1237G>T (p.Asp413Tyr), c.2019 C>A (p.Asn673Lys), c.418A>T (p.Asn140Tyr) varyantları ilk kez saptanmıştır.
Sonuç: Pompe hastalığı erken tanı ve sonuç olarak tedavinin büyük önem taşıdığı doğumsal metabolik hastalıkların başında gelmektedir. Enzim replasman tedavisinin kullanıma girmesi ile hastalık prognozunda belirgin düzelme olmakla birlikte erken tanıya rağmen halen prognozu kötü giden hastalar bulunmaktadır. Fenotip-genotip çalışmaları bu açıdan önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: pompe hastalığı, hipertrofik kardiyomyopati, hipotonisite

Melis Köse, Engin Köse, Mehtap Kagnici, Aycan Unalp, Unsal Yilmaz, Murat Muhtar Yılmaz, Timur Meşe, Selvinaz Edizer, Semra Gürsoy, Hüseyin Onay, Eser Sözmen Yıldırım. Clinical and Molecular Features of Our Pompe Patients: Single-Center Experience. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 49-55

Corresponding Author: Melis Köse, Türkiye
LookUs & Online Makale