E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Effectiveness of Jet Nebulizer and Mesh Nebulizer in Epinephrine Inhalation Therapy of Children with Acute Bronchiolitis [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 295-300 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.86580

Comparison of Effectiveness of Jet Nebulizer and Mesh Nebulizer in Epinephrine Inhalation Therapy of Children with Acute Bronchiolitis

Merve Akkaş1, Süleyman Bayraktar2, Murat Elevli3
1Haseki Research and Training Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Haseki Research and Training Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

Aim: Inhaled bronchodilators are commonly used in the treatment of patients hospitalized with the diagnosis of acute bronchiolitis. The mesh nebulizer, developed in recent years, allows to deliver the smaller particles of drugs to the distal airways. The aim of this retrospective study is to compare the effectiveness of mesh nebulizers with jet nebulizers in clinical improvement, length of hospital stay and intensive care requirement.
Materials and Methods: The study was conducted in Haseki Research and Training Hospital. Seventy-five pediatric patients between 1-24 months of age who were hospitalized with the diagnosis of acute bronchiolitis were included in the study. Forty patients were treated with jet nebulizer and 35 patients were treated with mesh nebulizer. The responses to the treatment were evaluated with duration of hospitalization, changes in heart rates, respiratory rates and Wang respiratory scores at 24th and 48th hours of therapy and requirement of intensive care.
Results: Respiratory syncytial virüs was the most commonly isolated viral pathogen (37.3%), followed by rhinovirus. Wang respiratory scores were significantly decreased in patients using mesh nebulizers at the 24th (p<0.001) and 48th hours (p<0.001) of treatment. Respiratory and heart rates were significantly improved at the 48th hours of therapy (p=0.026, p=0.023, respectively). The patients who were treated with jet nebulizer had longer hospital stay than those treated with mesh nebulizer (p=0.006).
Conclusion: It was concluded that mesh nebulizer contribute to rapid improvement in acute respiratory failure, shortened the duration of hospitalization and may be decreased the requirement of intensive care in patients with acute bronchiolitis.

Keywords: Bronchiolitis, inhalation therapy, epinephrine, nebulized bronchodilators

Akut Bronşiolitli Çocuklarda Epinefrin İnhalasyon Tedavisinde Jet Nebülizatör ile Mesh Nebülizatörün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Merve Akkaş1, Süleyman Bayraktar2, Murat Elevli3
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Akut bronşiyolit tanısıyla hastaneye yatan hastalarda, tedavi olarak inhale bronkodilatörler sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda geliştirilen mesh nebülizatör, ilaçların daha küçük partiküller halinde distal hava yollarına iletilmesini sağlamaktadır. Bu geriye dönük çalışmanın amacı, mesh nebülizörler ile jet nebülizörlerin etkinliğini klinik düzelme, hastanede kalış süresi ve yoğun bakım ihtiyacı açısından karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışma Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Akut bronşiolit tanısı ile hastaneye yatırılan 1-24 ay arası 75 çocuk çalışmaya alındı. 40 hasta jet nebülizatör ile 35 hasta mesh nebülizatörle tedavi edildi. Tedaviye yanıt hastanede kalış süresi, tedavinin 24 ve 48.saatlerindeki kalp, solunum sayıları ve Wang solunum skorundaki değişiklik ile yoğun bakım gereksinimi açısından değerlendirildi.
Bulgular: En sık izole edilen viral etken respiratuar sinsisyal virüs (%37.3) idi onu rhinovirüs takip ediyordu. Mesh nebülizatör kullanan hastalarda tedavinin 24. (p<0.001) ve 48. (p<0.001) saatlerinde Wang solunum skoru anlamlı olarak düşüktü. Tedavinin 48.saatinde solunum ve kalp hızları belirgin olarak düzeldi (p=0.026, p=0.023, sırasıyla). Jet nebülizatörle tedavi olan hastaların hastanede kalış süreleri mesh nebülizatör ile tedavi edilenlere göre daha uzundu (p=0.006).
Sonuç: Akut bronşiolitli hastalarda, mesh nebülizörünün akut solunum yetmezliğinde hızlı iyileşmeye katkıda bulunduğu, hastanede yatış süresini kısalttığı ve yoğun bakım gereksinimini azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bronşiolit, inhalasyon tedavisi, epinefrin, nebülize bronkodilatörler

Merve Akkaş, Süleyman Bayraktar, Murat Elevli. Comparison of Effectiveness of Jet Nebulizer and Mesh Nebulizer in Epinephrine Inhalation Therapy of Children with Acute Bronchiolitis. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 295-300

Corresponding Author: Süleyman Bayraktar, Türkiye
LookUs & Online Makale