E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Penetrating Injuries of Peripheral Vascular Structures: Short Term Follow-up Study [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 224-230 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.77486

Penetrating Injuries of Peripheral Vascular Structures: Short Term Follow-up Study

Yusuf Kuserli1, Mehmet Ali Yeşiltaş1, Ali Aycan Kavala1, Saygın Türkyılmaz1, Ahmet Ozan Koyuncu2
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa Institute of Cardiology, Istanbul, Turkey

Objective: Penetrating vascular injuries are medical conditions that we often come across and require urgent treatment. Early diagnosis and treatment play a big role reducing the mortality and morbidity in patients suffering from penetrating vascular injuries. Method: We retrospectively observed 168 patients who were operated by us between January 2016 and September 2019 because of peripheral vascular injuries. Demographic features, clinical findings at diagnosis and follow-up and 3rd month arterial duplex ultrasound (DUS) findings were evaluated. Results: In our study, 244 vascular structures were repaired in 168 patients. The most commonly injured vascular structure was femoral artery in 54 (22%) cases. Other injured vascular structures were radial artery in 47 (19%), superficial femoral vein in 33 (14%), deep femoral vein in 28 (11%), ulnar artery in 23 (9%), brachial artery in 21 (9%), popliteal artery in 12 (5%), posterior tibial artery in 9 (4%) and the anterior tibial artery in 3 (1%) cases When it comes to surgical techniques, while primary repair was performed in 57 (23%), and end-to-end anastomosis in 92 patients (38%). As a graft material saphenous vein was used in 60 (25%) and PTFE (polytetraflorethylene) in 35 patients (14%). Two patients (1.19%) with femoral artery repair had suffered from compartment syndrome and fasciotomy had to be done. In a patient with bone fracture accompanied to vascular injury, amputation was performed by the orthopedic clinic due to severe osteomyelitis and necrosis after discharge. At follow-up control after 3 months, stenosis above 70% was not detected with arterial duplex ultrasound (DUS) in any patient and no intervention was required. Conclusion: Immediate arrival of patients with penetrating injuries to the hospitals and approach to the patient in consideration of vascular injury in the emergency rooms are significantly important in reducing limb loss and mortality.

Keywords: peripheral vessel, vascular injury, penetrating injury

Periferik Vasküler Yapıların Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Kısa Dönem Takibi

Yusuf Kuserli1, Mehmet Ali Yeşiltaş1, Ali Aycan Kavala1, Saygın Türkyılmaz1, Ahmet Ozan Koyuncu2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Delici kesici alet yaralanmaları (DKAY) sık gördüğümüz ve acil tedavi gerektiren bir durumdur. Erken tanı ve tedavi bu hasta grubunda mortalite ve morbiditeyi azaltır.
Yöntemler: Çalışmamızda 2016 Ocak ile 2019 Eylül arasında DKAY sebebiyle ameliyat ettiğimiz 168 hastayı retrospektif olarak inceledik. Hastaların demografik özellikleri, tanı ve izlem sırasındaki klinik bulguları ile 3. ay doppler ultrason bulguları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda 168 hastada, 244 vasküler yapı onarımı yapıldı. 54 olgu (%22) ile en sık yaralanan vasküler yapı femoral arter olarak saptandı. Yaralanan diğer vasküler yapılar sırasıyla 47 olguda (%19) radial arter, 33 olguda (%14) yüzeyel femoral ven, 28 olguda (%11) derin femoral ven, 23 olguda (%9) ulnar arter, 21 olguda (%9) brakial arter, 12 olguda (%5) popliteal arter, 9 olguda (%4) posterior tibial arter ve 3 olguda (%1) anterior tibial arterdi. Cerrahi teknik olarak 57 hastada (%23) primer onarım, 92 hastada (%38) uç-uca anastomoz tercih edildi, 60 hastada (%25) safen ven greft ve 35 hastada (%14) PTFE (polytetrafloretilen) greft interpozisyonu uygulandı. Femoral arter tamiri yapılan 2 hastada (%1.19) kompartman sendromu gelişti ve fasyotomi ihtiyacı oldu. Kemik fraktürü ve vasküler yaralanması olan bir hastaya ise taburculuk sonrası osteomyelit ve nekroz sebebiyle ortopedi kliniği tarafından amputasyon uygulandı. 3. ay doppler kontrollerinde hiçbir hastada %70 üzeri darlık saptanmadı ve herhangi bir girişim gereksinimi olmadı.
Sonuç: Delici kesici alet yaralanması olan hastaların hastaneye vakit kaybetmeden ulaşması ve acil serviste vasküler yaralanma şüphesi ile yaklaşım, uzuv kaybını ve mortaliteyi azaltmak için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: periferik damar, damar yaralanması, kesici alet yaralanması

Yusuf Kuserli, Mehmet Ali Yeşiltaş, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Ahmet Ozan Koyuncu. Penetrating Injuries of Peripheral Vascular Structures: Short Term Follow-up Study. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 224-230

Corresponding Author: Ali Aycan Kavala, Türkiye
LookUs & Online Makale