E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Risk Factors for 28-Day Mortality Among COVID-19 Patients in an Intensive Care Unit of a Tertiary Care Center in Istanbul [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 100-107 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.77200

Risk Factors for 28-Day Mortality Among COVID-19 Patients in an Intensive Care Unit of a Tertiary Care Center in Istanbul

Ahmet Tolga Erol1, Sinan Aşar1, Mehmet Süleyman Sabaz2, Beyza Ören Bilgin1, Zafer Çukurova1
1University of Health Sciences Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
2Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Objective: In late 2019, the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has been pandemic worldwide, starting in Wuhan, China. In this study, we aimed to evaluate the factors associated with 28-day outcomes in patients admitted to the intensive care unit with the diagnosis of COVID-19.
Methods: This study has a retrospective cohort design. COVID-19 patients identified according to World Health Organization guidelines are included. Patient data were recorded to a centralized system utilizing ImdSoft-Meta vision/QlinICU Clinical Decision Support Software. Individual datasets about required parameters were obtained from Structured Query Language (SQL) queries. The main laboratory parameters were examined. SOFA, APACHE II, and Charlson Comorbidity Score (CCS) were calculated. In evaluating laboratory parameters and disease risk scores, which are thought to affect 28-day mortality, logistic analysis were performed using the Backward LR model.
Results: The study was carried out with 101 patients, 40 (39.6%) of whom were women, and 61 (60.4%) of men, who met the inclusion criteria. The ages of the patients ranged from 21 to 88, and the mean age was 58.45 ± 15.41 years. The mean intensive care hospitalization period was 12.5 ± 10.2 days. The all-cause in-hospital mortality rate was 61.4%. Leukocyte count, CK, NT-proBNP, PCT, CRP, ferritin, neutrophil count and percentage, D-Dimer, LDH, AST values were found to be significantly higher in non-survivors. The lymphocyte count and percentage, and platelet count values were found to be significantly low in non-survivors. The lymphocyte percentage, LDH, and CCS were significant in the 28-day mortality in multivariate analysis (p values are 0.01, 0.003, 0.008, respectively).
Conclusions: High lymphocyte values have been found to significantly reduce the risk of death in patients diagnosed with COVID-19. Lymphocyte percentage, LDH, and CCS were evaluated as the most successful parameters in predicting 28-day mortality in the intensive care unit.

Keywords: Severe COVID-19, Mortality, Risk factors, ICU patients

İstanbul'daki Üçüncü Basamak Bir Merkezin Yoğun Bakım Ünitesindeki COVID-19 Hastalarında 28 Günlük Mortalite İçin Risk Faktörleri

Ahmet Tolga Erol1, Sinan Aşar1, Mehmet Süleyman Sabaz2, Beyza Ören Bilgin1, Zafer Çukurova1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: 2019 sonlarında, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde başlayıp 2020 yılının ilk altı ayında tüm Dünyada Covid-19 pandemisi salgın olarak yaşanmaktadır. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesine COVID-19 tanısıyla başvuran hastalarda 28 günlük sonuçlarla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Method: Bu çalışma retrospektif kohort olarak tasarlandı. Dünya Sağlık Örgütü kılavuzlarına göre tanımlanan COVID-19 hastaları hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta verileri, ImdSoft-Meta vision / QlinICU Clinical Decision Support Software kullanılarak merkezi bir sisteme kaydedildi. Structured Query Language (SQL) sorgularından gerekli parametrelerle ilgili bireysel veri kümeleri elde edildi. Ana laboratuvar parametreleri incelendi. SOFA, APACHE II ve Charlson Komorbidite Skoru (CCS) hesaplandı. 28 günlük mortaliteyi etkilediği düşünülen laboratuvar parametreleri ve hastalık risk skorlarının değerlendirilmesinde Backward LR modeli kullanılarak lojistik analiz yapıldı.
Bulgular: Çalışma, dahil edilme kriterlerini karşılayan 40'ı (% 39,6) kadın ve 61'i (% 60,4) erkek olmak üzere 101 hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların yaşları 21 ile 88 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 58,45 ± 15,41 yıldı. Ortalama yoğun bakıma yatış süresi 12,5 ± 10,2 gündü. Tüm nedenlere bağlı hastane içi ölüm oranı% 61,4'tü. Hayatta kalmayanlarda lökosit sayısı, CK, NT-proBNP, PCT, CRP, ferritin, nötrofil sayısı ve yüzdesi, D-Dimer, LDH, AST değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Hayatta kalmayanlarda lenfosit sayısı ve yüzdesi ile trombosit sayısı değerleri anlamlı olarak düşük bulundu. Lenfosit yüzdesi, LDH ve CCS, çok değişkenli analizde 28 günlük mortalitede anlamlıydı (p değerleri sırasıyla 0,01, 0,003, 0,008'dir).
Sonuçlar: Yüksek lenfosit değerlerinin COVID-19 teşhisi konan hastalarda ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı görüldü. Yoğun bakım ünitesinde 28 günlük mortaliteyi öngörmede en başarılı parametreler lenfosit yüzdesi, LDH ve CCS olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Şiddetli COVID-19, Mortalite, Risk faktörleri, YBÜ hastaları

Ahmet Tolga Erol, Sinan Aşar, Mehmet Süleyman Sabaz, Beyza Ören Bilgin, Zafer Çukurova. Risk Factors for 28-Day Mortality Among COVID-19 Patients in an Intensive Care Unit of a Tertiary Care Center in Istanbul. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 100-107

Corresponding Author: Ahmet Tolga Erol, Türkiye
LookUs & Online Makale