E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Association Between Depression and Cardiometabolic Risk Factors in Adolescents with Obesity§ [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 385-391 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.74946

Association Between Depression and Cardiometabolic Risk Factors in Adolescents with Obesity§

Asli Okbay Güneş1, Rahime Hülya Bingöl Çağlayan2, Ezgi Şen Demirdöğen2, Selmin Kose3, Ethem Erginoz4, Oya Ercan5, Müjgan Alikaşifoğlu6
1Department Of Pediatrics, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department Of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Departmant of Midwifery, Istanbul Bilim University, Istanbul, Turkey
4Department of Public Health, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
5Department of Pediatrics Division of Adolescent Medicine and Endocrinology, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
6Department of Pediatrics, Division of Adolescent Medicine, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty,Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to examine whether the presence of depression in adolescents who were overweight or obese increase the likelihood of cardiometabolic risk factors.
Method: We performed a retrospective cross-sectional analysis of the data from adolescents who were overweight or obese, aged 11-18 years, who were evaluated in our clinic from January 2012 to December 2015. Depression was evaluated by “Children’s Depression Inventory”. Hypertension, dyslipidemia, hyperinsulinemia, hyperglycaemia and insulin resistance were defined as cardiometabolic risk factors. The degree of obesity was calculated as the body mass index standard deviation score.
Results: Among 283 adolescents 75 (26.5%) were overweight, and 208 (73.5%) had obesity, the mean age was 14.02±1.67 years and 168 (59.4%) of the subjects were girls. The body mass index standard deviation score was in median 2.36±0.62, Children’s Depression Inventory score was in median 12.72±6.5, and 47 (16.6%) of the participants were found depressed. Depression frequency was found higher in females than in males (p=0.047). Body mass index standard deviation score had positive correlation with Children’s Depression Inventory scores (r=0.123, p= 0.038). In univariate analysis, in depressed group hyperinsulinemia was found 2.3 times more frequent than in nondepressed group (p=0.026). In logistic regression analysis this relation disappeared.
Conclusion: We showed that severity of depression increased, as the degree of obesity increased, but we could not find any clear relationship between depression and cardiometabolic risk factors in adolescents who were overweight or obese.

Keywords: Adolescents, cardiometabolic risk factors, degree of obesity, depression

Aşırı Ağırlıklı ve Şişman Ergenlerde Depresyon ve Kardiyometabolik Risk Etmenlerinin İlişkisi

Asli Okbay Güneş1, Rahime Hülya Bingöl Çağlayan2, Ezgi Şen Demirdöğen2, Selmin Kose3, Ethem Erginoz4, Oya Ercan5, Müjgan Alikaşifoğlu6
1Istanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul, Türkiye
3İstanbul Bilim Üniversitesi, Ebelik Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Istanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Istanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Adolesan ve Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Istanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Adolesan Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı aşırı ağırlıklı ya da şişman ergenlerde depresyon varlığının kardiyometabolik risk etmenlerini artırıp artırmadığını incelemektir.
Yöntem: Ocak 2012 - Aralık 2015 tarihleri arasında kliniğimizde değerlendirilen, 11-18 yaş arası aşırı ağırlıklı ya da şişman ergenlerin verilerinin geriye dönük kesitsel çözümlemesi yapıldı. Depresyon, “Çocuklar için Depresyon Ölçeği” ile değerlendirildi. Hipertansiyon, dislipidemi, hiperinsülinemi, hiperglisemi ve insülin direnci kardiyometabolik risk etmenleri olarak tanımlandı. Obezite derecesi, beden kitle indeksi standart sapma skoru olarak hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 283 ergenden 75'i (% 26.5) aşırı ağırlıklı, 208'i (% 73.5) şişmandı. Olguların yaş ortalaması 14.02 ± 1.67 yıldı ve 168'i (% 59.4) kızdı. Beden kitle indeksi standart sapma skoru ortanca değeri 2.36 ± 0.62, Çocuklar için Depresyon Ölçeği ortanca puanı 12.72 ± 6.5 idi ve katılımcıların 47'sinde (% 16.6) depresyon saptandı. Depresyon sıklığı kızlarda erkeklerden daha yüksek saptandı (p = 0.047). Beden kitle indeksi standart sapma skoru ile Çocuklar için Depresyon Ölçeği puanları arasında aynı yönlü anlamlı ilişki saptandı (r=0.123, p = 0.038). Tek değişkenli çözümlemelerde depresyonu olanlarda hiperinsülinemi, depresyonu olmayanlara gören 2.3 kat daha sık bulundu (p = 0.026). Lojistik regresyon çözümlemesinde bu ilişki kayboldu.
Sonuç: Şişmanlığın derecesi arttıkça depresyonun şiddetinin arttığını gösterdik, ancak aşırı ağırlıklı ya da şişman ergenlerde depresyon ve kardiyometabolik risk etmenleri arasında bir ilişki bulamadık.

Anahtar Kelimeler: Ergenler, kardiyometabolik risk etmenleri, şişmanlığın derecesi, depresyon

Asli Okbay Güneş, Rahime Hülya Bingöl Çağlayan, Ezgi Şen Demirdöğen, Selmin Kose, Ethem Erginoz, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu. Association Between Depression and Cardiometabolic Risk Factors in Adolescents with Obesity§. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 385-391

Corresponding Author: Müjgan Alikaşifoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale