E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Risk Factors for Malignant Gallbladder Polyps [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 30-35 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.60783

Risk Factors for Malignant Gallbladder Polyps

Serhan Yilmaz, Hakan Bolukbasi, Mehmet Abdussamet Bozkurt
UNIVERSITY OF HEALTH SCİENCES,KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN RESEARCH AND TRAINING HOSPİTAL,GENERAL SURGERY DEPARTMENT

PURPOSE: The aim of this study is to determine risk factors for malignancy in gallbladder polyps.
METHODS: 92 patients who underwent laparoscopic cholecystectomy due to gallbladder polyp were retrospectively analyzed. Demographic data of the patients, size and number of polyp, the presence of gallstones and histopathological features of the polyps were recorded.
RESULTS: 92 patients were included. Mean age was 45.78±11.21 years (21-72). 59 of the patients (64.1%) were female and 33 (35.9%) were male. Mean polyp size was 8.17±2.19 mm and 35 patients (38.0%) had a single polyp, while 57 (62.0%) had multiple polyps (≥2). 47 of the patients (51.1%) had gallstone disease, while 45 (48.9%) had no stone disease. Benign polyps (Group 1) were found in 79 patients (85.9%) and adenocarcinomas (Group 2) were found in 13 (14.1%). Of the benign polyps, 71 (77.1%) were non-neoplastic polyps and 8 (8.8%) were neoplastic polyps (adenomas). Of the 13 patients with adenocarcinomas, 11 (11.9%) were T1a and 2 (2.2%) were T1b. Mean age was 44.32±11.03 years in Group 1 and 54.61±8.07 years in Group 2, the latter being significantly older (p=0.002). Mean polyp size was 7.47±5.51 mm in Group 1 and 12.46±1.89 mm in Group 2, with a significant difference (p<0.001). The cut-off value to detect malignant polyps was a polyp size of 10.5 mm with 92.3% sensitivity, 84.8% specificity, and 0.934 accuracy (p< 0.001). The cut-off value to detect malignant polyps was an age of 50.5 years with 76.9% sensitivity, 67.1% specificity, and 0.767 accuracy (p=0.002). Polyp size and age were important risk factors for malignant gallbladder polyps (p<0.001, OR=2.313; 95% CI: 1.502–3.561), (p=0.004, OR=1.100, 95% CI: 1.030–1.175).
CONCLUCISION: We recommend cholecystectomy for asymptomatic patients aged above 50 years with gallbladder polyps larger than 10 mm due to the increased risk of malignancy.

Keywords: gallbladder adenocarcinoma, gallbladder polyp, surgical treatment

Malign Safra Kesesi Polipleri için Risk Faktörleri

Serhan Yilmaz, Hakan Bolukbasi, Mehmet Abdussamet Bozkurt
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı safra kesesi poliplerinde malignite için risk faktörlerini belirlemektir.
YÖNTEMLER: Safra kesesi polipi nedeniyle laparoskopik kolesistektomi uygulanan 92 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, polip boyutu ve sayısı, safra taşı varlığı ve poliplerin histopatolojik özellikleri kaydedildi.
BULGULAR: 92 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 45,78 ± 11,21 yıl (21-72) idi. Hastaların 59'u (64.1%) kadın, 33'ü (35.9%) erkekti. Ortalama polip boyutu 8.17 ± 2.19 mm ve 35 hastada (38.0%) tek polip varken 57 hastada (62.0%) çoklu polip (≥2) vardı. Hastaların 47'sinde (51.1%) safra taşı hastalığı varken 45'inde (48.9%) taş hastalığı yoktu. Benign polipler (Grup 1) 79 hastada (85,9%), adenokarsinomlar (Grup 2) 13 (14,1%) hastada saptandı. Benign poliplerin 71'i (77,1%) neoplastik olmayan polip ve 8'i (8,8%) neoplastik polip (adenom) idi. Adenokarsinomlu 13 hastanın 11'i (11.9%) T1a ve 2'si (2.2%) T1b idi. Grup 1'de ortalama yaş 44,32 ± 11,03, Grup 2'de 54,61 ± 8,07 yıldı ve Grup 2'de anlamlı olarak daha yaşlıydı (p = 0,002). Ortalama polip boyutu Grup 1'de 7,47 ± 5,51 mm, Grup 2'de 12,46 ± 1,89 mm idi ve anlamlı bir farkla (p <0,001). Malign polipleri tespit etmek için kesme değeri, 92,3% duyarlılık, 84,8% özgüllük ve 0,934 doğrulukla 10,5 mm polip boyutuydu (p <0,001). Malign polipleri tespit etmek için kesme değeri, 76,9% duyarlılık, 67,1% özgüllük ve 0,767 doğruluk ile 50,5 yaş idi (p = 0,002). Polip boyutu ve yaş, malign safra kesesi polipleri için önemli risk faktörleriydi (p <0.001, OR = 2.313; 95% CI: 1.502–3.561), (p = 0.004, OR = 1.100, 95% CI: 1.030–1.175).
SONUÇ: Malignite riskinin artması nedeniyle safra kesesi polipleri 10 mm'den büyük olan 50 yaş üstü asemptomatik hastalara kolesistektomi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: safra kesesi adenokarsinomu, safra kesesi polipi, cerrahi tedavi

Serhan Yilmaz, Hakan Bolukbasi, Mehmet Abdussamet Bozkurt. Risk Factors for Malignant Gallbladder Polyps. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 30-35

Corresponding Author: Serhan Yilmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale