E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Stump Burying using Laparoscopic and Open Methods in Complicated Acute Appendicitis [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 336-342 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.59254

Comparison of Stump Burying using Laparoscopic and Open Methods in Complicated Acute Appendicitis

Sina Ferahman, Turgut Donmez, Serhan Yilmaz, Sezer Akbulut, Ahmet Surek, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Karabulut
Bakırkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

Objective: The choice of laparoscopic technique in the treatment of complicated acute appendicitis (CAA) harbours debatable
evidence because of higher rates of surgical complications such as postoperative intraabdominal abscess (POIIA). The aim of this
study is to compare postoperative results of appendiceal stump (AS) ligation and its burial into the cecum using laparoscopic or
open surgical techniques in patients with CAA.
Method: This is a single-center and retrospective analysis of patients with CAA operated between May 2018 and April 2020. AS
was intracorporeally knotted with silk and buried in the cecum with a purse-string suture (PSS). The patients were divided into
open appendectomy (OA) and laparoscopic appendectomy (LA) groups. Data concerning demographic characteristics,
intraoperative variables, hospital stay, surgical complications, morbidities, and postoperative findings were compared.
Results: A total of 66 patients including 36 patients (54.54%) underwent LA and 30 patients had OA were enrolled in the study.
Partial resection of cecum was performed in one patient in the OA group and two patients in the LA group with the help of a
stapler due to cecal floor necrosis. The operative time and duration of hospital stay were significantly shorter in the LA group
compared to the OA group. Surgical site infection and POIAA were significantlymore frequent in the OA group (p<0.001).
Conclusion: In acute complicated appendicitis, laparoscopic method can be applied as an effective method by closing the
appendiceal stump and burying into the cecum with a purse-string suture.

Keywords: complicated acute appendicitis, open appendectomy, laparoscopic appendectomy, purse string suture

Komplike Akut Apandisitte Laparoskopik ve Açık Yöntemle Güdük Gömmenin Karşılaştırması

Sina Ferahman, Turgut Donmez, Serhan Yilmaz, Sezer Akbulut, Ahmet Surek, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Karabulut
Bakırkoy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Ameliyat sonrası intraabdominal apse (POIIA) gibi daha yüksek cerrahi komplikasyonlar nedeniyle komplike akut apandisiti
(CAA) olan hastalarda laparoskopik yaklaşımın kullanımına ilişkin tartışmalı kanıtlar vardır. Bu çalışmanın amacı, CAA'lı hastalarda
laparoskopik veya açık cerrahi teknik kullanılarak apendiks güdüğünün ligasyonu ve çekuma gömülme yönteminin postoperatif
sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Yöntem: 2Mayıs 2018'den Nisan 2020'ye kadar ameliyat edilen CAA hastalarının klinik kayıtlarının tek merkezli retrospektif bir
analizidir. Apendiks güdük intrakorporeal olarak ipekle düğümlendi ve kese ağzı sütürü (PSS) ile çekuma gömüldü. Hastalar açık
apendektomi (OA) ve laparoskopik apendektomi (LA) olarak iki gruba ayrıldı. Demografik veriler, intraoperatif değişkenler, hastanede
kalış süreleri, cerrahi komplikasyonlar, morbidite ve ameliyat sonrası bulgular karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 36 LA (% 54,54) ve 30 OA olmak üzere toplam 66 hasta dahil edildi. Çekum taban nekrozu nedeniyle OA grubunda
1, LA grubunda 2 hastaya stapler yardımı ile parsiyel çekum rezeksiyonu yapıldı. LA grubunda ameliyat süresi ve hastanede
kalış süresi OA grubuna göre anlamlı olarak daha kısaydı. Cerrahi alan enfeksiyonu ve POIAA OA grubunda LA grubuna göre
anlamlı derecede yüksekti (p <0.001).
Sonuç: Akut komplike apandisitte laparoskopi, apendiks güdüğünün kapatılması ve çekumun kese ağzı sütürü ile gömülmesiyle
güvenli ve etkili bir yöntem olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: komplike akut apandisit, açık apendektomi, laparoskopik apendektomi, gömme, kese ağzı sütürü

Sina Ferahman, Turgut Donmez, Serhan Yilmaz, Sezer Akbulut, Ahmet Surek, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Karabulut. Comparison of Stump Burying using Laparoscopic and Open Methods in Complicated Acute Appendicitis. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 336-342

Corresponding Author: Sina Ferahman, Türkiye
LookUs & Online Makale