E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of Partner Violence in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 190-196 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.58076

Evaluation of Partner Violence in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome

Özge Şahmelikoğlu Onur1, Ender Cesur1, Fadime Gizem Dönmezler1, Filiz Yıldız Aydın2, Meltem Vural2, Meltem Gürü3
1Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry Neurology and Neurosurgery, Department Of Psychiatry, Istanbul, Turkey.
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital,Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey.
3Gazi University Health Care Center, Department Of Psychiatry, Ankara, Turkey.

Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic disorder that causes chronic widespread musculoskeletal pain. In recent studies, it has been suggested that there is an abnormal response to stress factors in this syndrome due to the neuro-endocrine system perturbation as a result of stress experiences such as abuse during childhood, adolescence or adulthood. This study aims to evaluate the differences of all types of partner violence experienced by patients with FMS and healthy controls.
Methods: 43 consecutive married women aged between 18-65 years who were recently diagnosed as having FMS were recruited from Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research Hospital Outpatient Clinic. Patients who were referred to the Bakırköy Psychiatric Research and Training Hospital were evaluated by an experienced psychiatrist. 43 female patients with FMS and 45 consecutive female (non-FMS) controls answered a questionnaire recording previous sexual, physical, emotional, social and economic partner violence, the Hamilton Depression and Anxiety Inventories (HAM-D and HAM-A, respectively), and a Visual Analogue Scale (VAS) was used to assess the severity of pain.
Results: The FMS group and healthy control group did not differ statistically on sociodemographic variables of age and the presence of psychiatric administration (p>0.05); however, the sample showed a significant difference with regards to education, occupation status, and history of suicide attempts. Significantly higher scores were observed for partner physical violence (27.9% vs. 11.1%), economic violence (48.8% vs. 13.3%), social violence (83.7% vs. 22.3%), and emotional violence (62.8% vs. 28.9%) in patients with FMS than in controls (p<0.05). Higher HAM-D and HAM-A inventory scores and VAS scores were observed in the FMS group than in controls (p<0.05). A statistically significant positive correlation was observed between HAM-D, HAM-A, and VAS scores (p<0.05).
Conclusion: These results raise the possibility that partner violence may have an effect upon the expression and perpetuation of FMS.

Keywords: anxiety, depression, fibromyalgia, pain severity, partner violence.

Kadın Fibromyalji Hastalarında Eş Şiddetinin Değerlendirilmesi

Özge Şahmelikoğlu Onur1, Ender Cesur1, Fadime Gizem Dönmezler1, Filiz Yıldız Aydın2, Meltem Vural2, Meltem Gürü3
1İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Si̇ni̇r Hastalıkları Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇, Psikiyatri Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bakırköy Dr. Sadi̇ Konuk Eği̇ti̇m Araştırma Hastanesi̇, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
3Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs Polikliniği, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye.

Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), kas iskelet sisteminde yaygın ağrıya neden olan kronik bir hastalıktır. Yapılan son çalışmalarda, çocukluk, ergenlik veya erişkinlik döneminde suistimal, istismar gibi stres deneyimlerinin bir sonucu olarak nöro-endokrin sistemde bir bozulma olduğu ve bu sebeple stres faktörlerine anormal bir yanıt olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada, eş şiddetinin tüm tipleri açısından, FMS tanılı kadınlarla sağlıklı kontrol grubu arasında farklılıkların araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Polikliniği'nde FMS tanısı konan 18-65 yaşları arasındaki 43 evli kadın çalışmaya alındı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniğine yönlendirilen hastalar deneyimli bir psikiyatrist tarafından değerlendirildi. FMS tanısı konan 43 kadın hasta grubuna ve 45 kadın (FMS tanısı olmayan) sağlıklı kontrol grubuna, sosyodemografik veri formu, önceki cinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik eş şiddetini ölçen bir şiddet değerlendirme formu, Hamilton Depresyon ve Anksiyete ölçekleri (HAM-D ve HAM-A) uygulandı. Ağrı şiddetini değerlendirmek için Vizüel Analog Skala(VAS) kullanıldı.
Bulgular: FMS grubu ve sağlıklı kontrol grubu, yaş ortalaması ve daha önce psikiyatri başvurusu varlığı açısından istatistiksel olarak farklılık göstermedi (p> 0.05). Bununla birlikte iki grup arasında eğitim durumu, meslek ve intihar girişimlerinin geçmişi açısından önemli farklılıklar tespit edildi. Eşinden fiziksel şiddet görme (% 27,9 -% 11,1), ekonomik şiddet (% 48,8 -% 13,3), sosyal şiddet (% 83,7 -% 22,3) ve duygusal şiddete maruz kalma (% 62,8 -% 28,9) FMS'li hasta grubunda kontrol grubundan daha fazla idi (p <0.05). FMS grubunda HAM-D, HAM-A ve VAS skorları kontrol grubundan daha yüksekti (p <0.05). HAM-D, HAM-A ve VAS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gözlendi (p <0.05).
Sonuçlar: Bu sonuçlar, eş şiddetinin FMS'nin ortaya çıkışı ve sürekliliği üzerinde bir etkisi olabileceği ihtimalini artırmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve FMS arasındaki ilişki konusunda daha fazla araştırma yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, depresyon, fibromyalji, ağrı şiddeti, eş şiddeti.

Özge Şahmelikoğlu Onur, Ender Cesur, Fadime Gizem Dönmezler, Filiz Yıldız Aydın, Meltem Vural, Meltem Gürü. Evaluation of Partner Violence in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 190-196

Corresponding Author: Meltem Gürü, Türkiye
LookUs & Online Makale