E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Angle Measurement in Critical Forearm Radiography in Pediatric Patients with Forearm Fractures Undergoing Conservative Treatment: Inter-Observers and Intra-observer Correlation Study [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 85-89 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.58066

Angle Measurement in Critical Forearm Radiography in Pediatric Patients with Forearm Fractures Undergoing Conservative Treatment: Inter-Observers and Intra-observer Correlation Study

Zeki Taşdemir, Güven Bulut, İlker Çolak
Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

İntroductıon:
Forearm fractures account for approximately 40% of child fractures. The elbow is treated conservatively with 90 ° flexion cast. The aim of this study was to determine whether patients with forearm fractures who had undergone open or closed reduction and fixation after loss of reduction in plaster follow-up, was to compare the measurements of radiological fracture discrepancies between the interobservers and intraobserver and to investigate the effect of this on surgical decision.
Method:
In the medical records of our clinic between 2013 and 2014, forearm fractures were lost in 35 patients. Patients who had a 1/3 mid-diaphyseal fracture of the radia and ulna and who were determined to slip during the radiological controls on days 5, 10, 15 and 31 were included in the study retrospectively.
Results:
22 patients who underwent open reduction and fixation were evaluated according to the radiological measurements of the preoperative radiographs. ICC (Intraclass correlation coefficient) coefficients were 0.84 (0.69-0.92) for AP radius, 0.95 (0.91-0.97) for AP ulna, and 0.89 (0.80-0.95) for lateral radius, and 0.79 (0.60-0.90) for lateral ulna. According to this, there was a high level of compliance between the four parameters.
Discussion:
The surgical treatment of the patients by the different surgeons who are responsible for the treatment is based on the evaluation of the patients as a whole, but not on the graph. Although it is considered that the measurement technique may change by experience, there is no statistical difference between the measurements performed by the same person at different times.

Keywords: Forearm fractures, Child, Radiological, İnterobserver

Konservatif Tedavi Uygulanan Önkol Kırıklı Pediatrik Hastalarda Kritik Önkol Radyografisinde Açı Ölçümü: Gözlemciler arası ve Gözlemciler İçi Korelasyon Çalışması

Zeki Taşdemir, Güven Bulut, İlker Çolak
Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye

Giriş:
Önkol kırıkları çocuk kırıklarının yaklaşık %40’nı oluşturmaktadır. Genel olarak dirsek 90° fleksiyonda alçılama yapılarak konservatif tedavi edilir. Bu çalışmanın amacı, alçı ile takiplerinde redüksiyon kaybı sonrası açık veya kapalı redüksiyon ve tespit uygulanan önkol kırıklı çocuk hastaların, radyolojik kırık açılanması ölçümlerini gözlemciler arası ve gözlemciler içi olarak karşılaştırmak ve bunun cerrahi karara etkisini araştırmaktı.
Yöntem:
Kliniğimizin 2013-2014 yılları arasındaki tıbbi kayıtlarında önkol kırıklarına redüksiyon kaybı nedeni ile açık redüksiyon ve tespit yapılan 10-15 yaş arası 35 hastanın 36 ön kol kırığı saptandı. Radius ve ulnanın 1/3 orta diafiz kırığı olan ve 5,10,15 ve 31’inci günlerdeki radyolojik kontrolleri sırasında kayma saptanarak operasyon kararı alınan hastalar retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi.
Bulgular:
Açık redüksiyon ve tespit yapılan 22 hasta ameliyat öncesi grafilerdeki radyolojik ölçüm sonuçları arasındaki uyumları değerlendirildiğinde; ICC (Intraclass correlation coefficient) katsayıları: AP radius için 0.84 (0.69-0.92), AP ulna için 0.95 (0.91-0.97) lateral radius için 0.89 (0.80-0.95), lateral ulna için 0.79 (0.60-0.90) hesaplandı. Buna göre değerlendirmeciler arasında 4 parametre için de yüksek uyum olduğu görüldü.
Tartışma:
Tedavinin sorumluğunu yüklenen farklı cerrahlar tarafından hastaların cerrahi tedavisine karar verilmesi, hastaların sadece grafi üzerinden değerlendirilmeyip bütün olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Ölçüm tekniğinin tecrübeyle değişebileceği düşünülmekle birlikte, aynı kişi tarafından farklı zamanlardaki ölçümler istatiksel olarak fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Önkol kırığı, Radyoloji, gözlemciler ici

Zeki Taşdemir, Güven Bulut, İlker Çolak. Angle Measurement in Critical Forearm Radiography in Pediatric Patients with Forearm Fractures Undergoing Conservative Treatment: Inter-Observers and Intra-observer Correlation Study. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 85-89

Corresponding Author: Zeki Taşdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale