E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of Information and Practices About Breast Cancer Screening Performed in Women Presented to a University Hospital in Istanbul [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 174-181 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.57441

Evaluation of Information and Practices About Breast Cancer Screening Performed in Women Presented to a University Hospital in Istanbul

Ayşegül Akdoğan Gemici1, Safiye Tokgöz Özal1, Ebru Şen2, Elif Hocaoğlu1, Ercan Inci1
1Health Science University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
2Health Science University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to determine the information and practices related to breast cancer screening performed in women who presented to the mammography unit of a university hospital in Istanbul.
Method: A questionnaire was prepared using the literature. It was performed with a face-to-face interview method in the patients who were referred to the mammography (MG) unit of our hospital. It consisted of questions about sociodemographic characteristics, breast self-examination (BSE), clinical breast examination (CBE) and information about MG and performing these methods.
Results: In 260 women with a mean age of 52.5 (36-81) years; while the rate of BSE was 69.2%, the rate of CBE was 77.7% and the rate of MG was 78.5%, these were higher than the literature. The mean level of knowledge of patients about breast cancer was 6.2/10 (62%) and it was higher than the literature. Breast cancer risk factors knowledge level scores were significantly higher in patients who underwent MG procedure and BSE (p=0.031; p=0.001; p<0.05). Contrary to the literature, no significant effect of income and education level on the rates of BSE, CBE, undergoing MG procedure was determined. There was a statistically significant difference between the level of knowledge of the patients according to the family history of breast cancer (p=0.004; p<0.01). However, there was no statistically significant difference in the rates of MG, CBE, and BSE in those (p>0.05).
Conclusion: The knowledge and practices about breast cancer screening are good in the women who presented to our hospital. However, in women who have a positive family history, although there is a high level of knowledge, it has been determined that there is no increase in participation in screening. In addition to the entire female population, this susceptible group needs health workers' support.

Keywords: breast cancer, screening, breast examination, mammography

İstanbul’da Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Kadınlarda Meme Kanseri Taramalarına Yönelik Bilgi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Ayşegül Akdoğan Gemici1, Safiye Tokgöz Özal1, Ebru Şen2, Elif Hocaoğlu1, Ercan Inci1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: İstanbul’da bir üniversite hastanesi mamografi ünitesine gelen kadınlarda meme kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamaların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmacılar tarafından literatür bilgisinden yararlanılarak hazırlanan 20 soruluk anket formu, hastanemiz mamografi (MG) ünitesine yönlendirilmiş hastalarda, çekim sonrasında, yüz yüze görüşme yöntemi doldurulmuştur. Anket sosyodemografik özellikler, kendi kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme muayenesi (KMM) ve MG hakkında bilgiler, bu yöntemleri yapma/yaptırma durumu hakkında sorulardan oluşmaktadır.
Bulgular: Yaş ortalaması 52,5 ( 36-81) olan 260 kadında; KKMM yapma oranı % 69,2, KMM yapma oranı % 77,7, MG çektirme oranı % 78,5 olup güncel ülke verilerimize göre yüksek bulunmuştur. Hastaların meme kanseri hakkında ortalama bilgi düzeyi 6.2/10 (% 62) olup literatür ile kıyaslandığında yüksektir. MG çektirenler ve KKMM yapanların meme kanseri risk faktörleri bilgi düzeyi puanları, istatistiksel olarak yüksek saptanmıştır (p=0.031; p=0.001; p<0.05). Literatürün aksine, gelir ve eğitim düzeyinin KKMM, KMM, MG yaptırma oranlarında anlamlı etkisi tespit edilmemiştir. Ailede meme kanseri öyküsü varlığına göre olguların bilgi düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.004; p<0.01). Ancak bu olguların MG çektirme, KMM ve KKMM yapma oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).
Sonuç: Yapılan anket sonucunda, hastanemize başvuran kadınlarda, meme kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamaların iyi olduğu görülmektedir. Son yıllarda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile yaygınlaşmaya başlayan MG taramalarının bunda etkin olduğunu düşünmekteyiz. Ancak aile öyküsü pozitifliğinde, bilgi düzeyi yüksek olmasına rağmen taramalara katılımda artış olmadığı tespit edilmiş olup genel kadın nüfusa ek olarak bu hassas grupta sağlık çalışanlarının desteğine ihtiyaç mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, tarama, meme muayenesi, mamografi

Ayşegül Akdoğan Gemici, Safiye Tokgöz Özal, Ebru Şen, Elif Hocaoğlu, Ercan Inci. Evaluation of Information and Practices About Breast Cancer Screening Performed in Women Presented to a University Hospital in Istanbul. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 174-181

Corresponding Author: Ayşegül Akdoğan Gemici, Türkiye
LookUs & Online Makale