E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The Truth We Cannot See; Hypothermia in Patients Under Spinal Anesthesia [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 108-113 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.52824

The Truth We Cannot See; Hypothermia in Patients Under Spinal Anesthesia

Ahmet Yüksek, Gamze Talıh
Yozgat Bozok University, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Yozgat, Turkey

Objective: The use of a temperature monitor in patients under spinal anesthesia is lower than desired. Besides, it is open to debate how and from where temperature monitoring should be done most practically in awake patients. In this study, we investigated the incidence of hypothermia in geriatric patients under spinal anesthesia and compared the temperature measurement methods.
Method: Preoperative and postoperative temperature monitoring were compared with three different measurement methods in elderly patients undergoing spinal anesthesia. The success of methods and the factors that may cause loss of temperature were examined.
Results: The incidence of hypothermia in geriatric patients was found to be 46%. One-third of hypothermic cases were seen in operations under 1 hour. Infrared outer ear canal measurements were correlated with thermocouple measurements. However, axillary skin temperature measurements were significantly wrong. Low hemoglobin value was related to loss of temperature.
Conclusion: Old age is a special situation that contributing to hypothermia and creating a sensitive population in terms of its results. In cases where the core temperature cannot be measured, infrared measurements of the outer ear canal can be used. Axillary skin temperature is misleading but may at least contribute to the information. But a measurement that has not been done is still the worst. With the most appropriate technique within the possibilities available, temperature monitoring should be used regardless of the operation time in geriatric patients. Because undiagnosed hypothermia cannot be treated.

Keywords: Geriatrics, spinal anesthesia, hypothermia, intraoperative monitoring

Göremediğimiz Gerçek; Spinal Anestezi Altındaki Hastalarda Hipotermi

Ahmet Yüksek, Gamze Talıh
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yozgat

Amaç: Spinal anestezi altındaki hastalarda sıcaklık monitörizasyonunun kullanımı beklenenden daha azdır. Ayrıca, uyanık hastalarda sıcaklık izleminin en pratik olarak nasıl ve nereden yapılması gerektiği tartışmaya açıktır. Bu çalışmada spinal anestezi altında geriatrik hastalarda hipotermi insidansını araştırdık ve sıcaklık ölçüm yöntemlerini karşılaştırdık.
Yöntem: Spinal anestezi uygulanan yaşlı hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası sıcaklık izlemleri üç farklı ölçüm yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı. Yöntemlerin başarısı ve sıcaklık kaybına neden olabilecek faktörler incelendi.
Bulgular: Geriatrik hastalarda hipotermi insidansı% 46 olarak bulundu. Hipotermik vakaların üçte biri 1 saatten kısa süren operasyonlarda görüldü. Infrared yöntem ile dış kulak yolu ölçümleri termokupl ölçümleri ile korele idi. Bununla birlikte, aksiller cilt sıcaklığı ölçümleri önemli ölçüde yanlıştı. Düşük hemoglobin değeri sıcaklık kaybıyla ilişkiliydi.
Sonuç: Yaşlılık, hipotermiye katkıda bulunan ve sonuçları açısından hassas bir populasyon yaratan özel bir durumdur. Core sıcaklığının ölçülemediği durumlarda, dış kulak yolunun infrared yöntem ile ölçümleri kullanılabilir. Aksiller cilt sıcaklığı yanıltıcıdır, ama en azından fikir sahibi olmaya katkıda bulunabilir. Ancak henüz yapılmayan bir ölçüm en kötüsüdür. Mevcut olasılıklar dahilinde en uygun teknikle, geriatrik hastalarda ameliyat süresine bakılmaksızın sıcaklık monitörizasyonu kullanılmalıdır. Çünkü teşhis edilmemiş hipotermi tedavi edilemez.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, spinal anestezi, hipotermi, intraoperatif monitörizasyon

Ahmet Yüksek, Gamze Talıh. The Truth We Cannot See; Hypothermia in Patients Under Spinal Anesthesia. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 108-113

Corresponding Author: Ahmet Yüksek, Türkiye
LookUs & Online Makale