E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Can Our Blood Groups Determine Our Life Expectancy? [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 48-52 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.43534

Can Our Blood Groups Determine Our Life Expectancy?

Gulcin Sahingoz Erdal1, Ismail Bıyık2, Pinar Kasapoglu3, muhammet hulusi satılmışoğlu4, Nilgun Isiksacan3
1Health Science University,bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Usak University, School Of Medicine, Education And Research Hospital,department Of Cardiology, Usak, Turkey
3Health Science University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry,istanbul, Turkey
4Health Science University, Mehmet Akif Ersoy Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey

Background/aim: In this study, we aimed to investigate the relationship between long-term mortality and survival with ABO blood group in patients with acute coronary syndrome.
Materials and methods: This observational study was carried out in two tertiary hospitals. 192 patients followed for 72 months due to acute coronary syndrome, showing a balanced distribution for ejection fraction, additional diseases and age, were included in the study.
Results: The survival rate was evaluated in 72 months follow-up. In the survival analysis according to individual blood groups; there was no statistically significant difference between the groups. When the patients were divided into two groups, there was 24.39% mortality in those with O blood group and 15.23% mortality in those without O blood group (p>0.05). Although it was not statistically significant, in patients with O blood group, an increasing tendency was observed in 72 month mortality (p>0.05). There was no association between Rh antigen and survival in this study (p=0.79).
Conclusion: Although it was not able to reach statistically significance limit, a decreasing tendency in long-term survival was observed in patients with O blood group compared to those without O blood group in patients with acute coronary syndrome. The results should be confirmed by larger prospective studies.

Keywords: acute coronary syndrome, ABO blood groups, mortality, survival

Kan Gruplarımız Hayat Uzunluğumuzu Belirleyebilir mi?

Gulcin Sahingoz Erdal1, Ismail Bıyık2, Pinar Kasapoglu3, muhammet hulusi satılmışoğlu4, Nilgun Isiksacan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,i̇ç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Uşak, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada akut koroner sendromlu hastalarda ABO kan grubu ile sağkalım ve uzun-süreli mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Bu gözlemsel çalışma, iki adet üçüncü basamak hastanede gerçekleştirildi. Ejeksiyon fraksiyonu, ek hastalıklar ve yaş için dengeli bir dağılım gösteren akut koroner sendrom nedeniyle 72 ay takip edilen 192 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Sağkalım oranı 72 aylık takipte değerlendirildi. Bireysel kan gruplarına göre sağkalım analizinde; gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hastalar iki gruba ayrıldığında, O kan grubu olanlarda % 24.39, O kan grubu olmayanlarda % 15.23 mortalite vardı (p> 0.05). İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, O kan grubundaki hastalarda 72 aylık mortalitede artış eğilimi gözlendi (p> 0.05). Bu çalışmada Rh antijeni ile sağkalım arasında bir ilişki yoktu (p = 0.79).
Sonuç: İstatistiksel olarak anlamlılık sınırına ulaşamamasına rağmen, akut koroner sendromlu hastalarda O kan grubu olmayanlara göre O kan grubundaki hastalarda uzun dönem sağkalımda azalma eğilimi gözlenmiştir. Sonuçlar daha büyük prospektif çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, ABO kan grupları, mortalite, sağkalım

Gulcin Sahingoz Erdal, Ismail Bıyık, Pinar Kasapoglu, muhammet hulusi satılmışoğlu, Nilgun Isiksacan. Can Our Blood Groups Determine Our Life Expectancy?. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 48-52

Corresponding Author: Nilgun Isiksacan, Türkiye
LookUs & Online Makale