E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Immigrants and Turkish Patients in Terms of Malnutrition and its Effects on Mortality among patients hospitalized in the ICU with Gastrointestinal Cancers [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 406-411 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.41275

Comparison of Immigrants and Turkish Patients in Terms of Malnutrition and its Effects on Mortality among patients hospitalized in the ICU with Gastrointestinal Cancers

Begüm Şeyda Avci1, Adnan Kuvvetli2, Alper Parlakgumus3
1Health Science University, Adana City Research and Training Hospital, Department of Internal Medicine, Adana, Turkey
2Health Science University, Adana City Research And Training Hospital, Department Of Surgery, Adana, Turkey
3Health Science University, Adana City Research And Training Hospital, Department Of Surgical Oncology, Adana, Turkey

Objective: The aim of this study was to compare the effects of malnutrition on mortality in immigrants and Turkish patients
hospitalized in our ICU with the indication of gastrointestinal cancer.
Method: This study was performed as a prospective observational study. One-hundered and three (41.3%) patients were Turkish and
146 (58.7%) were immigrants (all Syrian). Age, body mass index (BMI), duration of hospitalization, albumin value, and 30-day and
6-month mortality rates were evaluated. Also, the following assessment tools were calculated: Subjective Global Assessment (SGA),
Nutrition risk screening-2002 (NRS), Charlson Comorbidity Index (CCI) Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II
and III.
Results: In total, 150 (60.2%) patients had moderate (SGA B), while 71 (28.5%) patients had severe malnutrition (SGA C). The
frequency of SGA C in the immigrants was significantly higher than Turkish ciitzens (p=0.004). The overall mortality rate in our study
was 36.9%. No significant difference was found between Turkish citizens and immigrants in terms of overall mortality (p=0.592).
Albumin value, APACHE II, APACHE III, CCI and NRS scores were significantly higher in those that died within 30 days. The APACHE 3
score was the most successful tool in predicting 30-day mortality according to ROC analyses.
Conclusion: This study revealed that malnutrition is a significant problem for both immigrants and Turkish citizens hospitalized in the
ICU. Although there are tools specific for malnutrition assessment, APACHE III score was found to have the highest likelihood to
predict mortality.

Keywords: malnutrition, immigrants, subjective global assessment, mortality

Yoğun Bakım Ünitesinde Gastrointestinal Kanser ile Yatan Hastalarda Malnutrisyon ve Mortalite Üzerindeki Etkileri Açısından Göçmen ve Türk Hastaların Karşılaştırılması

Begüm Şeyda Avci1, Adnan Kuvvetli2, Alper Parlakgumus3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Onkolojik Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mide bağırsak kanseri nedeniyle yoğun bakım ünitemize yatırılan göçmen ve Türk hastalarda malnütrisyonun
mortalite üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışma ileriye dönük gözlemsel çalışma olarak yapıldı. Hastaları 103’ü Türk (% 41,3), 146'sı (% 58,7) göçmendi (Tümü
Suriyeli). Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), hastanede kalış süresi, albümin değeri ve 30 günlük ve 6 aylık mortalite değerlendirildi. Ayrıca,
aşağıdaki değerlendirme skorlamaları hesaplandı: Subjektif Global Değerlendirme (SGA), Nütrisyon Risk Değerlendirmesi-2002 (NRS),
Charlson Komorbidite İndeksi (CCI) Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE) II ve III.
Bulgular: Toplamda 150 (% 60,2) hastada orta düzeyde yetersiz beslenme (SGA B) varken 71 (% 28,5) hastada şiddetli beslenme
bozukluğu (SGA C) vardı. Göçmenlerde SGA C sıklığı Türk vatandaşlarına göre anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0,004). Çalışmamızdaki
genel ölüm oranı% 36,9'du. Genel ölüm oranları açısından Türk vatandaşları ve göçmenler arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p =
0.592). 30 gün içinde ölenlerde albümin değeri, APACHE II, APACHE III, CCI ve NRS skorları anlamlı olarak yüksekti. APACHE 3 skoru,
ROC analizlerine göre 30 günlük mortaliteyi tahmin etmede en başarılı olanıydı.
Sonuç: Bu çalışma yetersiz beslenmenin hem göçmenler hem de yoğun bakım ünitesinde yatan Türk vatandaşları için önemli bir sorun
olduğunu ortaya koymuştur. Yetersiz beslenme değerlendirmesi için özel araçlar olmasına rağmen, APACHE III skorunun mortaliteyi
tahmin etme olasılığının en yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: malnütrisyon, göçmenler, subjektif global değerlendirme, mortalite

Begüm Şeyda Avci, Adnan Kuvvetli, Alper Parlakgumus. Comparison of Immigrants and Turkish Patients in Terms of Malnutrition and its Effects on Mortality among patients hospitalized in the ICU with Gastrointestinal Cancers. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 406-411

Corresponding Author: Alper Parlakgumus, Türkiye
LookUs & Online Makale