E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Is There a Way to Predict Granulosa Cell Tumor of the Ovary? The Role of Peripheral Blood Test Parameters [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 56-61 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.36855

Is There a Way to Predict Granulosa Cell Tumor of the Ovary? The Role of Peripheral Blood Test Parameters

Muzaffer Seyhan Cikman1, İsmet Gün1, Önder Sakin1, Kazibe Koyuncu1, Ali Doğukan Anğın1, Ateş Karateke2, Enis Özkaya2
1University of Health Sciences Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of gynecology and obstetrics, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences zeynep kamil Training and Research Hospital, Department of gynecology and obstetrics, Istanbul, Turkey

Objective: As the clinical characteristics and clinical presentation of granulosa cell tumour of the ovary (GCTO) are not specific, predictive markers are required. The aim of this study was to evaluate the use of peripheral blood parameters in the preoperative prediction of GCTO. Material and Methods: This retrospective case-control study included 34 patients with GCTO (Group 1) and 158 females with benign ovarian mass (Group 2). Data were recorded and the groups were compared in respect of age, gravida, parity, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) and red cell distribution width (RDW). Results: With the exception of age, no difference was determined between the groups in respect of the other demographic parameters. In the study group, the RDW values were lower and NLR and PLR were higher than in the control group. The differences between the groups were statistically significant (p=0.003, p=0.013, p=0.038, respectively). The cutoff values obtained from the ROC curve for RDW, NLR and PLR were 14.3, 2.03 and 129.3, respectively. RDW was the only marker with sensitivity (67.6%) and specificity (65.8%) over 60%. In the study group a positive correlation was determined between tumour diameter and NLR (r=0.46, p=0.006). Conclusion: Although increased RDW is a strong determinant of mortality, including cancer-related deaths, the results of this study showed decreased RDW in GCTO. Low RDW could possibly be used as a screening tool in GCTO.

Keywords: Granulosa Cell Tumor, Red Cell Distribution Width, ovary

Overde Granüloza Hücreli Tümörü Tahmin Etmenin Bir Yolu Var mı? Periferik Kan Testi Parametrelerinin Rolü

Muzaffer Seyhan Cikman1, İsmet Gün1, Önder Sakin1, Kazibe Koyuncu1, Ali Doğukan Anğın1, Ateş Karateke2, Enis Özkaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lutfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Granüloza hücreli over tümörünün (GHOT) klinik özellikleri ve sunumu spesifik olmadığından, prediktif belirteçler gereklidir. Bu çalışmanın amacı, preoperatif GHOT'nü öngörmede periferik kan parametrelerinin kullanımını değerlendirmektir.
Metod: Bu retrospektif vaka kontrol çalışması, GHOT’ü olan 34 hasta (Grup 1) ve benign ovaryen kitlesi olan 158 kadın (Grup 2) üzerinde yapıldı. Hastaların yaş, gravida, parite, nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (PLO) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) dahil olmak üzere preoperatif verileri kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
Sonuç: Demografik parametreler, yaş hariç, gruplar arasında farklılık göstermedi. Çalışma grubunda kontrol grubuna göre RDW düşük, NLO ve PLO daha yüksekti. Gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla 0.003, 0.013 ve 0.038). RDW, NLO ve PLO için ROC eğrisinden elde edilen kesim noktaları sırasıyla 14.3, 2.03, 129.3'tü. RDW duyarlılık ve özgüllüğü % 60'ın üzerinde olan tek belirteçti (sırasıyla% 67.6 ve% 65.8). Olgu grubunda tümör çapı ile NLO arasında pozitif korelasyon vardı (rs = 0.46, p = 0.006).
Tartışma: Artmış RDW, kansere bağlı ölümler de dahil olmak üzere güçlü bir mortalite belirleyicisi olmasına rağmen, bu çalışmanın sonuçları GHOT’nde RDW'nin azaldığını göstermiştir. Düşük RDW muhtemelen GHOT’nde bir tarama aracı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Granüloza hücreli tümör, Kırmızı küre dağılım genişliği, over

Muzaffer Seyhan Cikman, İsmet Gün, Önder Sakin, Kazibe Koyuncu, Ali Doğukan Anğın, Ateş Karateke, Enis Özkaya. Is There a Way to Predict Granulosa Cell Tumor of the Ovary? The Role of Peripheral Blood Test Parameters. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 56-61

Corresponding Author: Kazibe Koyuncu, Türkiye
LookUs & Online Makale