E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Demographic Distribution and Long-Term Surgical Outcomes of Intracranial Aneurysms Operated at a Tertiary Institute: A Retrospective Study [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 15-25 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.36844

Demographic Distribution and Long-Term Surgical Outcomes of Intracranial Aneurysms Operated at a Tertiary Institute: A Retrospective Study

Murad Asiltürk
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Bakırköy Research and Training Hospital for Neurology Neurosurgery, and Psychiatry, Istanbul, Turkey

Objective: To evaluate the demographic distribution and the long-term surgical outcomes of intracranial aneurysms (IAs) at a tertiary institute.
Patients and Methods: I retrospectively reviewed the medical records of 398 patients with IAs who underwent surgical intervention at our tertiary institute spanning 3 years, between 2011 and 2013. The demographic distribution regarding the patients’ cities and long-term surgical outcomes were evaluated.
Results: A total of 61 (36 females, 25 males) patients were from Istanbul. The most frequent region that our patients involved with IAs came from was the Marmara region with a total of 120 (71 females, 49 males) patients (14.6%). The locations of our SAH patients were ACoA (78), MCA (74), multiple (67), ICA (24), PCoA (13), ACA (7), SCA (6), and PCA (5), whereas the locations of incidentally diagnosed IAs were MCA (45), ACoA (32), multiple (23), ICA (22), PCoA, ACA, and PCA one each artery. The mortality and morbidity rates were higher in SAH patients 15% to 3% and 16.7% to 10.6%, respectively. The rate of the patients who returned to normal their daily activities was higher in the patients who incidentally diagnosed with IAs (86.4%) to (68.3%).
Conclusions: A higher rate of postoperative hydrocephalus was observed in patients with multiple aneurysms. There was no relation between sex and morbidity and mortality rates. SAH patients presented with multiple aneurysms had a higher morbidity rate. Advanced age (> 65) and MCA location are associated with a higher mortality rate, while locations of ICA (especially ophthalmic), PCoA, and ACoA are associated with a higher morbidity rate.

Keywords: Intracranial aneurysm, demographic distribution, subarachnoid hemorrhage, prognosis, incidental aneurysm.

Tek Referans Hastanesinin İntrakraniyal Anevrizmaların Demografik Dağılımı ve Uzun Dönem Cerrahi Sonuçları: 398 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Murad Asiltürk
Sağlık Birimler Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Amaç: Tek referans merkezde intrakraniyal anevrizmaların (IA) demografik dağılımını ve uzun dönem cerrahi sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntemler: 2011-2013 yılları arasında 3 yıllık bir süre boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde (BRSHH) intrakraniyal anevrizması olan 398 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların doğduğu şehirlerine ve coğrafi bölgelerine göre demografik dağılım ve uzun dönem cerrahi sonuçlarını değerlendirildi.
Bulgular: İstanbul'dan 61 hasta (36 kadın, 25 erkek) ameliyat edilirken, en fazla hasta kaynağımız Marmara Bölgesi hastalarımızın %14,6'sını oluşturmuştur (71 kadın, 49 erkek). SAK sonrası intrakraniyal anevrizmalı hastalarımız; ACoA (78), MCA (74), çoklu (67), ICA (24), PCoA (13), ACA (7), SCA (6), ve PCA (5) yerleşimli olarak saptanırken, insidental olarak teşhis edilen anevrizmalı hastalarımız; MCA (45), ACoA (32), çoklu (23), ICA (22), PCoA, ACA, ve PCA birer anevrizma olarak saptanmıştır. SAK’lı hastalarımızın mortalite ve morbidite oranları insidental anevrizmalı hastalarımıza göre daha yüksek olup sırasıyla (% 15’e % 3) ve (% 16.7’ye % 10.6). İnsidental anevrizmalı hastalarımızın % 86.4’ünün işleri ve günlük aktiviteleri normale dönmüşken, SAK ile prezente olan hastalarımızda bu oran % 68.3’tür.
Sonuç: Postoperatif hidrosefali en çok SAK ile prezente olan çoklu anevrizmalı hastalarda görüldü. Cinsiyet ile ne morbidite ne de mortalite oranları arasında ilişki yoktu. Özellikle çoklu anevrizma tanısı alan SAH hastalarının morbidite oranı yüksekti. İleri yaş (> 65) ve MCA yerleşimi yüksek mortalite oranı ile ilişkiliyken, İCA (özellikle paroftalmik), posterior ve anterior kommunikan arterlerde yerleşim gösteren anevrizmalı hastalarda yüksek morbidite oranı görüldü.

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal anevrizma, demografik dağılım, subaraknoid kanama, prognoz, insidental anevrizma.

Murad Asiltürk. Demographic Distribution and Long-Term Surgical Outcomes of Intracranial Aneurysms Operated at a Tertiary Institute: A Retrospective Study. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 15-25

Corresponding Author: Murad Asiltürk, Türkiye
LookUs & Online Makale