E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Risk Factors affecting postoperative morbidity in laparoscopic treatment of perforated appendicitis, a single center experience [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 272-279 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.33043

Risk Factors affecting postoperative morbidity in laparoscopic treatment of perforated appendicitis, a single center experience

Ahmet Sürek, Mehmet Karabulut
Department Of General Surgery, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital,istanbul, Turkey

Objective: Post-operative morbidity may occur more in laparoscopic treatment of perforated appendicitis than simple appendicitis. In this study, we aimed to investigate the risk factors affecting the development of morbidity in laparoscopic treatment of perforated appendicitis.
Method: The files of patients who underwent laparoscopic appendectomy due to perforated appendicitis were analysed retrospectively. Perforation finding has been documented by surgeons who performed surgery. Information on the patients such as age, gender, Charlson Comorbidity Index (CCI), body max index (BMI), ASA scores, symptom onset time, time between hospital admission and surgery, surgical findings, perforation sites, type of surgery, stump closure materials, white blood cell values, pathology results and postoperative morbidities were recorded. Data were compared between patients with and without morbidity, and multivariate regression analysis of variables with significant p value was performed.
Results: The rate of morbidity development in laparoscopic treatment of perforated appendicitis was 22.14% (66/298). In multivariate regression analysis, the onset of symptoms longer than 72 hours, proximal perforation, grade 5 diffuse peritonitis in surgical finding according to Disease Severity Score (DSS), conversion and gangrene or necrosis in histopathological finding were found to be effective risk factors in the development of morbidity. (p=0.013, odds ratio=1,455, p=0.010, odds ratio=2.009, p=0.002, odds ratio=2.648, p=0.014, odds ratio=6.537, p=0.003, odds ratio=1.843; respectively).
Conclusion: The development of post-operative morbidity in laparoscopic treatment of perforated appendicitis is associated with late admission development of diffuse peritonitis, conversion to open surgery, proximal perforation and presence of necrosis. According to odds ratio, the risk factor with the highest probability of developing morbidity was found to be conversion to open surgery. We think that patients diagnosed with perforated appendicitis should be operated on as early as possible, placing a routine drain should be avoided, and laparoscopic approach should be preferred as much as possible to reduce the morbidity rates.

Keywords: perforated appendicitis, laparoscopy, morbidity

Perfore Apandisitlerin Laparoskopik Tedavisinde Morbidite Gelişimi Üzerine Etkili Risk Faktörleri, Tek Merkez Deneyimi

Ahmet Sürek, Mehmet Karabulut
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğititm Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul

Amaç: Perfore apandisitlerin laparoskopik tedavisinde post operatif morbidite basit apandisitlere göre daha fazla gelişmektedir. Biz bu çalışmada, perfore apandisitlerin laparoskopik tedavisinde morbidite gelişimine etki eden risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.
Metod: Perfore apandisit nedeniyle laparoskopik apendektomi yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Perforasyon bulgusu ameliyatı yapan cerrahlar tarafından belgelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşı, cinsiyeti, Charlson Comorbidity Indeksi(CCI), body max index(BMI), ASA skorları, semptom başlangıç ve hastane başvuru ile ameliyat arasında geçen süreleri, ameliyat bulguları, perforasyon yerleri, ameliyat şekilleri, güdük kapatma materyalleri, lökosit değerleri, patoloji sonuçları ve postoperatif morbiditeleri kayıt altına alındı. Veriler morbidite gelişen ve gelişmeyen hastalarda karşılaştırıldı ve p değeri anlamlı çıkan değişkenlerin multivariate regresyon analizi yapıldı.
Bulgular: Perfore apandisitlerin laparoskopik tedavisinde mobidite gelişme oranı %22.14 (66/298) olarak izlenmiştir. Multivariate regresyon analizinde semptom başlangıcının üzerinden 72 saat geçmesi, ameliyat bulgularına göre perforasyon yerinin radiks olması, DSS’ye göre ameliyat bulgusunda grade 5 diffuz peritonit tablosu olması, laparoskopiden açığa dönülmesi ve post operatif histopatolojik bulguda gangren veya nekroz olması post operatif morbidite gelişimi üzerine etkili risk faktörleri olarak bulunmuştur (p=0.013, odds ratio=1,455, p=0.010, odds ratio=2.009, p=0.002, odds raito=2.648, p=0.014, odds ratio=6.537, p=0.003, odds ratio=1.843; sırasıyla).
Sonuç: Perfore apandisitlerin laparoskopik tedavisinde post operatif morbidite gelişimi geç başvuru, diffüz peritonit gelişimi, açığa dönüş, radiks perforasyonu ve nekroz varlığı ile ilişkilidir. Odds ratio oranlarına göre morbidite gelişme ihtimali en yüksek olan risk faktörü açığa dönüş olarak bulunmuştur. Apandisit perforasyonu tanısı alan hastaların olabildiğince erken ameliyat edilmesi, rutin dren yerleştirilmemesi ve morbidite gelişimini önlemek için mümkün olduğunca laparoskopik yaklaşım uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: perfore apandisit, laparoskopi, morbidite

Ahmet Sürek, Mehmet Karabulut. Risk Factors affecting postoperative morbidity in laparoscopic treatment of perforated appendicitis, a single center experience. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 272-279

Corresponding Author: Ahmet Sürek, Türkiye
LookUs & Online Makale