E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Triglyceride/Glucose Index with the FINDRISC Diabetes Risk Questionnaire in Determining Diabetes Risk in Individuals Attending Periodic Health Examinations [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 165-173 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.32032

Comparison of Triglyceride/Glucose Index with the FINDRISC Diabetes Risk Questionnaire in Determining Diabetes Risk in Individuals Attending Periodic Health Examinations

Nur Demırbas, Ruhuşen Kutlu
Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Department Of Family Medicine

Objective: In this study, we aimed to compare the FINDRISC questionnaire and the triglyceride/glucose index, used to determine the risk of diabetes in healthy individuals, and to investigate their relationships with obesity.
Method: This study was planned as a retrospective review of the files of healthy individuals who had applied to a family medicine polyclinic for a periodic health examination. Sociodemographic characteristics, anthropometric measurements, routine laboratory results from the same period, and the FINDRISC diabetes risk score found in the participants’ files were recorded in a separate file. The triglyceride/glucose (TyG) index was calculated using the appropriate formula. After the files meeting the exclusion criteria were removed, the study was completed with 879 people.
Results: Of the participants, 66.7% (n=586) were male and the mean age was 37.20±11.8 years. The mean diabetes risk score calculated by FINDRISC for women was 10.92±4.9 points and the mean TyG index score was 8.56±0.5 points, while the mean diabetes risk score of men was 8.75±4.7 points and the mean TyG index score was 8.77±0.5. There was a statistically significant association between gender and both mean diabetes risk score and TyG index (p<0.001). Of the participants, 17.1% were found to be at high risk of developing diabetes within 10 years by the FINDRISC survey. There was a moderately significant positive correlation between the diabetes risk score and TyG index and body mass index.
Conclusion: The FINDRISC questionnaire and TyG index are easy, practical, and cost-effective methods that can be used in primary health care centers in order to determine the risk of developing diabetes in the early period and inform individuals about this issue.

Keywords: Healthy individual, diabetes risk, FINDRISC questionnaire, triglyceride/glucose index

Periyodik Sağlık Muayenesi için Başvuran Bireylerde Diyabet Riskini Belirlemede Trigliserit/Glikoz İndeksinin "FINDRISK" Diyabet Risk Anketi ile Karşılaştırılması

Nur Demırbas, Ruhuşen Kutlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada sağlıklı bireylerde diyabet riskini belirlemek için kullanılan FINDRISK anketi ile trigliserit/glikoz indeksini karşılaştırmayı ve obezite ile ilişkilerini araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu çalışma aile hekimliği polikliniğine periyodik sağlık muayenesi için başvurmuş sağlıklı bireylerin dosyalarının retrospektif taraması olarak planlandı. Katılımcıların dosyalarında bulunan sosyodemografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, aynı dönemde yapılmış rutin laboratuvar sonuçları ile FINDRISK diyabet risk puanı ayrı bir dosyaya kaydedildi. Uygun formül kullanılarak trigliserit/glikoz (TyG) indeksi hesaplandı. Dışlama kriterlerine uyan dosyalar çıkarıldıktan sonra araştırma 879 kişi ile tamamlandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilenlerin %66,7’si (n=586) erkek ve yaş ortalaması 37,20±11,8 yıl idi. Kadınların FINDRISK ile hesaplanan diyabet risk puanı ortalaması 10,92±4,9 puan, TyG indeksi ortalaması 8,56±0,5 ve erkeklerin diyabet risk puanı ortalaması 8,75±4,7 puan, TyG indeksi ortalaması 8,77±0,5 idi. Diyabet risk puanı ortalaması ve TyG indeksi ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,001). Katılımcıların %17, 1’inde FINDRISK anketi ile 10 yıl içinde diyabet gelişme riski yüksek olarak bulundu. Diyabet risk puanı ve TyG indeksi ile beden kitle indeksi arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir korelasyon vardı.
Sonuç: FINDRISK anketi ve trigliserit/glikoz indeksi sağlıklı görünen bireylerde diyabet gelişim riskini erken dönemde tespit etmek ve bireyleri bu konuda bilgilendirebilmek için birinci basamakta kullanılabilecek kolay, pratik ve uygun maliyetli yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı birey, Diyabet riski, FINDRISK anketi, Trigliserit/glikoz indeksi

Nur Demırbas, Ruhuşen Kutlu. Comparison of Triglyceride/Glucose Index with the FINDRISC Diabetes Risk Questionnaire in Determining Diabetes Risk in Individuals Attending Periodic Health Examinations. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 165-173

Corresponding Author: Nur Demırbas, Türkiye
LookUs & Online Makale