E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Monitorization of NGAL, Creatinine and Renal Blood Flow in the Follow-up of Acute Kidney Injury in Intensive Care [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 85-93 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.25338

Monitorization of NGAL, Creatinine and Renal Blood Flow in the Follow-up of Acute Kidney Injury in Intensive Care

Mehmet Süleyman Sabaz1, Halil Çetingök2, Gokhan Sertcakacilar3, Yusuf Ziya Yener3, Erdal Atiç3, Aysun Erbahceci Salik4, Evrim Kucur Tulubas3, Gulsum Oya Hergunsel3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Division of Intensive Care, Marmara University Pendik Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Division of Algology, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Bakırköy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital
4Department of radiology, Health Sciences University Bakırköy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectıve: Acute Kidney Injury (AKI) and subsequent renal failure are the leading causes of morbidity and mortality in the intensive care unit (ICU). In this study, it was planned to compare Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin (NGAL) and creatinine values in patients diagnosed with AKI and to determine the effect of renal dose dopamine use on renal blood flow, development of chronic renal failure (CRF) and mortality.
Materıals and methods: This prospective study was planned with 35 patients developed AKI in the ICU of Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital. The patients were randomized into 2 groups as 18 patients who received dopamine treatment with the recommendation of the cardiology clinic and 17 patients who did not receive dopamine treatment. Urea, creatinine and NGAL plasma levels were compared between groups.
Results: There was no difference between the groups in terms of age, gender and AKI stage. The 0th, 24th hour results and 24-hour changes of urea, creatinine and NGAL values of dopamine patient, who took dopamine, were found to be similar to those of patients who did not take dopamine. A significant positive correlation was found between the 24-hour change in creatinine value and the 24-hour change in NGAL (r=0.374; p<0.05). There was no significant change in the diameter and flow of renal arteries between measurements in patients who received dopamine. The rates of patients who regain normal kidney functions, develop CRF or develop mortality between the two groups were found to be similar.
Conclusıon: Treatment results of AKI developing in ICU are not satisfactory. Low-dose dopamine treatment has no effect on patient outcomes in these patients. NGAL is a biomarker that has the ability to show renal damage at an early stage. Serial measurement of NGAL concentration during ICU stay may benefit the clinician in early diagnosis and follow-up of AKI.

Keywords: Acute Kidney Injury, NGAL, Creatinine, Renal Doppler Ultrasonography, Intensive Care Unit

Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarı Takibinde NGAL, Kreatinin ve Renal Kan Akımının Monitörizasyonu

Mehmet Süleyman Sabaz1, Halil Çetingök2, Gokhan Sertcakacilar3, Yusuf Ziya Yener3, Erdal Atiç3, Aysun Erbahceci Salik4, Evrim Kucur Tulubas3, Gulsum Oya Hergunsel3
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Yoğun Bakım Ünitesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4Radyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Akut böbrek hasarı (AcuteKidneyInjury: AKI) ve sonrasında gelişen böbrek yetmezliği YBܒnde morbidite ve mortalite nedenlerinin başında yer alır. Bu çalışmada AKI tanısı alan hastalarda Nötrofil jelatinaz-ilişkili lipokalin (NGAL) ve kreatinin değerlerini karşılaştırmak, renal doz dopamin kullanımının, böbrek kan akımı, kronik böbrek yetmezliği (KBY) gelişimi ve mortalite üzerindeki etkisini belirlemek planlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Bu prospektif araştırma Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBܒnde, AKI gelişen toplam 35 hasta ile planlandı. Hastalar, kardiyoloji kliniğinin önerisi ile dopamin tedavisi alan 18 hasta ve dopamin tedavisi almayan 17 hasta olacak şekilde 2 gruba randomize edildi. Hastaların 0. ve 24. saatte üre, kreatinin ve NGAL plazma seviyeleri gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve AKI evresi açısından fark yoktu. Dopamin alan hastaların üre, kreatinin ve NGAL değerlerinin 0., 24. saat sonuçları ve 24 saatlik değişimleri dopamin almayan hastalarla benzer bulundu. Kreatinin değerindeki 24 saatlik değişim ile NGAL değerindeki 24 saatlik değişim miktarı arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu belirlendi (r=0.374; p <0,05). Dopamin alan hastalarda renal arterlerin çap ve akımında ölçümler arasında anlamlı değişiklik saptanmadı. İki grup arasında normal böbrek fonksiyonlarını geri kazanan, KBY gelişen veya mortalite gelişen hastaların oranları benzer bulundu.
Sonuç: Yoğun bakımda gelişen AKI’nin tedavi sonuçları tatmin edici değildir. Bu hastalarda düşük doz dopamin tedavisinin hasta sonuçlarına bir etkisi yoktur. NGAL, renal hasarı erken dönemde gösterme becerisine sahip bir biyobelirteçtir. YBÜ'nde kalış süresi boyunca NGAL konsantrasyonunun seri ölçümü AKI nin erken tanınması ve takibinde klinisyene fayda sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, NGAL, Kreatinin, Renal Doppler Ultrasonografi, Yoğun Bakım Ünitesi

Mehmet Süleyman Sabaz, Halil Çetingök, Gokhan Sertcakacilar, Yusuf Ziya Yener, Erdal Atiç, Aysun Erbahceci Salik, Evrim Kucur Tulubas, Gulsum Oya Hergunsel. Monitorization of NGAL, Creatinine and Renal Blood Flow in the Follow-up of Acute Kidney Injury in Intensive Care. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 85-93

Corresponding Author: Mehmet Süleyman Sabaz, Türkiye
LookUs & Online Makale