E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Our Surgical Experience in Choledoch Opening Anomalies [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 240-247 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.22932

Our Surgical Experience in Choledoch Opening Anomalies

Ahmet Gokhan Saritas1, Abdullah Ülkü1, Uğur Topal1, Kubilay Dalcı1, Burak Yavuz1, Oguz Uskudar2, Atilgan Tolga Akcam1
1Cukurova University Faculty of Medicine Department Of General Surgery,Adana
2Cukurova University Faculty of Medicine Department Of Gastroenterology,Adana

Objective: The treatment of anomalous opening of the common bile duct opening is performed by endoscopic or surgical methods. In addition to endoscopic procedures, indications of surgical treatment, surgical procedures and complications related to these methods are aimed to be presented in the light of the literature. Method: Patients who underwent surgical treatment for anomalous opening of the common bile duct between November 2014 and August 2018 were analyzed retrospectively. Demographic characteristics, presenting symptoms, diagnostic methods, treatment procedures, complications and postoperative follow-up information were analyzed. Results: A total of 8 patients were included in the study. The mean age was 64.3 years. Male, and female patients constituted 75% (n=6) and 25% (n=2) of the study population. The most common presenting symptoms were abdominal pain (50%) and biliary colic (25%). Cholestatic enzymes were found to be high in 75% of the patients. Fifty-one patients had hyperbilirubinemia. Ectopic biliary drainage was most commonly (75%) located at the bulbus and the second most common (25%) localization was the post-bulbar region. The most common surgical procedure was hepaticojejunostomy (62.5%) and choledochoduodenostomy was performed in 25% of the cases. Conclusion: Surgical treatment methods can be used in addition to endoscopic methods in the treatment of anomalous common bile duct opening. Caution should be exercised in patients undergoing surgical treatment for anastomotic leakage, duodenal ulcer bleeding and bleeding from the area of sphincterotomy.

Keywords: Choledochus, Ectopic opening, Surgical treatmant

Koledok Açılım Anomalilerindeki Cerrahi Deneyimlerimiz

Ahmet Gokhan Saritas1, Abdullah Ülkü1, Uğur Topal1, Kubilay Dalcı1, Burak Yavuz1, Oguz Uskudar2, Atilgan Tolga Akcam1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentereoloji Bilim Dalı,Adana

Amaç: Koledok açılım anomalisinin tedavisi endoskopik ya da cerrahi yöntemler ile yapılmaktadır. Endoskopik girişimlerin yanısıra cerrahi tedavi endikasyonları, uygulanan cerrahi yöntemler ve bu yöntemlere ait komplikasyonların literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Kliniğimizde Kasım 2014 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında koledok açılım anomalisi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan olgular retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, başvuru semptomları, tanı yöntemleri, tedavi prosedürleri, komplikasyonlar ve postoperatif dönemdeki takip bilgileri analiz edildi. Bulgular: Çalışmamıza toplam 8 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 64,3 idi. Erkek cinsiyet %75 (n=6), kadın cinsiyet %25 (n=2) idi. En sık başvuru semptomu karın ağrısı (%50) ve bilyer kolik (%25) idi. Kolestaz enzimleri hastaların %75’inde yüksek bulundu. Yüzde elli olguda ise hiperbilluribinemi mevcuttu. Ektopik bilyer drenaj en sık (%75) bulbus, ikinci sıklıkta ise (%25) postbulber bölgede idi. En sık uygulanan cerrahi işlem (%62,5) hepatikojejunostomi, %25 olguda ise koledokoduodenostomi idi. Sonuç: Koledok açılım anomalisi tedavisinde endoskopik yöntemlerin yanısıra cerrahi tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda anastomoz kaçağı, duodenal ülser kanaması ve sfinkterotomi alanından kanama açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koledok, Ektopik Açılım, Cerrahi tedavi

Ahmet Gokhan Saritas, Abdullah Ülkü, Uğur Topal, Kubilay Dalcı, Burak Yavuz, Oguz Uskudar, Atilgan Tolga Akcam. Our Surgical Experience in Choledoch Opening Anomalies. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 240-247

Corresponding Author: Uğur Topal, Türkiye
LookUs & Online Makale