E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The Effectiveness of the Amount of Polymethylmethacrylate In The Treatment of Osteoporotic Compression Fracture of The Lumbar Vertebrae [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 330-335 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.19483

The Effectiveness of the Amount of Polymethylmethacrylate In The Treatment of Osteoporotic Compression Fracture of The Lumbar Vertebrae

Mehmet Onur Yüksel1, Serdar Çevik2, Serdar Çevik3, Barış Erdoğan4, Salim Katar5, Tamer Tunçkale6, Tezcan Calışkan6, Şevket Ervan7
1Department of Neurosurgery, Medipol University, School of Medicine Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Memorial Şişli Hospital, Istanbul, Turkey
3School of Healthy Sciences, Gelişim University, Istanbul, Turkey
4Department of Neurosurgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
5Department of Neurosurgery, Balıkesir University, School of Medicine, Turkey
6Department of Neurosurgery, Namık Kemal University, School of Medicine, Tekirdağ, Turkey
7Department of Neurosurgery, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: We aimed to investigate the effectiveness of the amount of polymethylmethacrylate used in pain control and maintenance of
long-term vertebra corpus height in patients undergoing percutaneous vertebroplasty due to osteoporotic compression fracture of the lumbar
vertebra.
Method: A total of 60 patients who underwent unilateral percutaneous vertebroplasty between 2014 and 2019 due to osteoporotic
compression fracture of the lumbar vertebrae were included in the study. Patients who received 5 ml and 3 ml cement injection were
retrospectively analyzed. Of patients, postoperative visual analogue scale (VAS) score and anterior vertebral height of the patients at 1st-year control were evaluated.
Results: In the postoperative period, the mean visual analogue scale score was 2.3±0.46 in the 5 ml injected group and 2.2±0.4 in the 3 ml
injected group (p5 ml=0.001, p3 ml= 0.001). There was a statistically significant decline in pain control in both groups. The mean anterior
vertebral height loss (AVHL) in the 5 ml injected group was 31.5±0.40%, and 32.6±0.47% in the 3 ml injected group (p5 ml=0.820, p3ml=
0.870). There was no statistically significant alteration in both groups.
Conclusion: Our results indicate that the 3 ml polymethylmethacrylate injection during the percutaneous vertebroplasty procedure provides
adequate pain control and stabilization in patients with lumbar vertebral osteoporotic fracture. Therefore we think that small amount of
polymethylmethacrylate (3 ml) is sufficient to avoid undesirable complications in this patient group.

Keywords: Compression Fractures, Osteoporotic Fractures, Pain, Polymethyl Methacrylate, Spinal Fractures, Vertebroplasty, Visual Analog Scale.

Lomber Osteoporotik Kompresyon Kırığının Tedavisinde Polimetilmetakrilat Miktarının Etkinliği

Mehmet Onur Yüksel1, Serdar Çevik2, Serdar Çevik3, Barış Erdoğan4, Salim Katar5, Tamer Tunçkale6, Tezcan Calışkan6, Şevket Ervan7
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, istanbul,Türkiye
2Meorial Şişli Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü,stanbul,Türkiye
3Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Istanbul, Turkey
4Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Beyin Cerrahisi Bölümü,Şanlıurfa,Türkiye
5Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Balıkesir,Türkiye
6Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ,Türkiye
7Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Beyin Cerrahisi Bölümü,İstanbul,Türkiye

Amaç: Lomber vertebra osteoporotik kompresyon kırığı nedeniyle perkutan vertebroplasti yapılan hastalarda, kullanılan polimetilmetokrilat
miktarının ağrı kontrolünde ve uzun dönem vertebra korpus yüksekliğinin korunmasındaki etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: 2014 ve 2019 yılları arasında lomber vertebranın osteoporotik kompresyon kırığı nedeniyle uniletaral perkütan vertebroplasti işlemi
uyguladığımız toplam 60 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 5 ml ve 3 ml sement enjeksiyonu yapılan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir.
Hastaların postoperatif VAS skorları ve 1. yıl kontrol anterior vertebra yükseklikleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Postoperatif dönemde 5 ml enjeksiyon yapılan grupta ortalama VAS skoru 2,3±0,46 olur iken 3ml enjeksiyon yapılan grupta ortalamaVAS skoru 2,2±0,4 idi. (p5 ml=0,001, p3 ml=0,001) Her iki grupta ağrı kontrolünde istatiksel olarak anlamlı bir gerileme tespit edildi.
Hastaların ortalama anterior vertebra yükseklik kaybı; 5 ml enjeksiyon yapılan grupta %31,5±0,40 iken 3 ml enjeksiyon yapılan grupta
%32,6±0,47 (p5 ml=0,820, p3 ml=0,870) idi. Her iki grupta da istatiksel olarak anlamlı değişim saptanmadı.
Sonuç: Sonuçlarımız lomber osteoporotik vertebra fraktürü hastalarında perkütan vertebroplasti işlemi sırasında 3 ml polimetilmetokrilat
enjeksiyonunun yeterli ağrı kontrolü ve stabilizasyonu sağladığnı göstermektedir. Bu nedenle bu hasta grubunda gereksiz komplikasyonlardan kaçınmak için daha az miktarda (3 ml) polimetilmetokrilat kullanımının yeterli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kompresyon Kırıkları, Osteoporotik Kırıklar, Ağrı, Polimetilmetakrilat, Spinal Kırıklar, Vertebroplasti, Vizüel Analog Skalası

Mehmet Onur Yüksel, Serdar Çevik, Serdar Çevik, Barış Erdoğan, Salim Katar, Tamer Tunçkale, Tezcan Calışkan, Şevket Ervan. The Effectiveness of the Amount of Polymethylmethacrylate In The Treatment of Osteoporotic Compression Fracture of The Lumbar Vertebrae. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 330-335

Corresponding Author: Mehmet Onur Yüksel, Türkiye
LookUs & Online Makale