E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratios in the Diagnosis of Acute Appendicitis [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 76-84 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.18480

Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratios in the Diagnosis of Acute Appendicitis

Muhammet Akyuz1, Uğur Topal2, Mustafa Gök1, Bahadır Öz1, Şadi Yenel İsaoğulları1, Erdoğan Mütevelli Sözüer2
1Department of General Surgery, Erciyes University Medical Faculty,
2Department of Surgical Oncology, Erciyes University Medical Faculty

Objective: In this study, we aimed to evaluate the blood count parameters and the diagnostic value of neutrophil/lymphocyte ratio in the diagnosis of acute appendicitis.
Methods: 851 patients who underwent appendectomy under emergency conditions were included in the study. Patients were divided into 2 groups; Group 1 was negative appendectomy and Group 2 was acute appendicitis. In addition, they were divided into subgroups as 18-39 years, 40-59 years, and 60 years and older. Neutrophil, platelet, lymphocyte count and Neutrophil/lymphocyte ratio were compared in groups and subgroups. p <0.05 was considered statistically significant.
Results: There were 146 patients (17.1%) in Group 1(negative appendectomy group) and 705
patients (82.9%) in Group 2 (acute appendicitis group). Male sex was dominant in Group 2 (p=0.049). Neutrophil count and neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) were higher in Group 2 (p <0.001,p <0.001, respectively), whereas in Group 1, lymphocyte count and platelet count were higher (p=0.008,p=0.002, respectively). The cutoff value for NLR was found to be 5.29 in the ROC curve analysis. In this value, NLR sensitivity was found as 57.3%, specificity as 69.9%, positive predictive value as 57,1%, negative predictive value as 69,2%. Multivariate analysis showed that the risk of acute appendicitis was 6.71 times higher in patients with NLR I5.29 (OR: 6.71+0.28; 95% CI: 6,150-7,276; p=0.024). In subgroups, the cut-off point for
NLR was 5.10 for 18-39 years; 6.63 for 40-59 years; and 5.80 for 60 years and older. The highest sensitivity for these cut-off points was in the age group of 60 and over with 69%, while the highest specificity was in the 40-59 years age group with 58.2%.
Conclusion: Although the sensitivity and specificity of neutrophil /lymphocyte ratio (NLR) varies according to age groups, it is a useful and helpful parameter for physical examination and other diagnostic methods in the diagnosis of acute appendicitis

Keywords: Neutrophil-to-lymphocyte ratio, Acute appendicitis, Diagnosis

Akut Apandisit Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Prediktif Değeri

Muhammet Akyuz1, Uğur Topal2, Mustafa Gök1, Bahadır Öz1, Şadi Yenel İsaoğulları1, Erdoğan Mütevelli Sözüer2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

Amaç:
Bu çalışmada akut apandisit tanısı koymada kan sayımı parametreleri ve nötrofil/lenfosit oranının tanısal değerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem:
Acil şartlarda appendektomi yapılan 851 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif patoloji bulhusuna göre hastalar Grup1 negatif appendektomi;Grup 2 akut apandisit olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca 18-39,40-59,60 yaş ve üstü olmak üzere subgruplara ayrıldı.Nötrofil,platelet,lenfosit sayısı ve Nötrofil/lenfosit oranı gruplarda ve subgruplarda karşılaştırıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi
Bulgular:
Grup 1 negatif appendektomi grubunda de 146 hasta %17,1 Grup 2 akut apandisit grubunda 705 hasta %82,9 yer alıyordu.Grup 2 de erkek cinsiyet baskındı p=0,049. Grup 2 de nötrofil sayısı p<0,001 ve nötrofil/ lenfosit oranı(NLO) p<0,001 daha yüksek iken.Grup 1 de lenfosit sayısı p=0,008 ve platelet sayısı p=0,002 daha yükek bulundu. NLOiçin (ROC) eğrisi analizinde kesme noktası 5,29 bulundu.Bu değerde NLO sensitivesi %57.3,spesifitiesi %69,9 pozitif prediktif değerini xxx %88.4, negatif predktif değerni xxx bulundu. Multivartant analizde NLO ≥5,29 olan olgularda akut apandisit riskinin 6,71 kat daha yüksek olduğu saptandı (OR: 6,71+0,28; 95% CI: 6,150-7,276;p=0,024).Sub gruplarda NLO için kesme noktası 18-39 için 5,10;40-59 için 6,63 ve 60 yaş ve üzeri için 5,80 bulundu.Bu kesme noktaları için en yüksek sensivite %69 ile 60 yaş ve üzeri grupta iken en yüksek spesivite %58,2 ile 40-59 yaş grubunda bulundu.
Sonuç:
Nötrofil/lenfosit oranının (NLO)sensivitesi ve spesivitesi yaş gruplarına bağlı olarak değişmekle birlikte; akut apandisit tanısı koymada fizik muayene ve diğer tanısal yöntemlere yardımcı ve kullanışlı bir parametredir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil/Lenfosit oranı, Akut Appendisit, Teşhis

Muhammet Akyuz, Uğur Topal, Mustafa Gök, Bahadır Öz, Şadi Yenel İsaoğulları, Erdoğan Mütevelli Sözüer. Predictive Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratios in the Diagnosis of Acute Appendicitis. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 76-84

Corresponding Author: Uğur Topal, Türkiye
LookUs & Online Makale