E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Incidental Appendiceal Mucinous Neoplasms in Right Hemicolectomy Patients [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 160-164 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.18189

Incidental Appendiceal Mucinous Neoplasms in Right Hemicolectomy Patients

Salih Tosun1, Oktay Yener1, Özgür Ekinci1, Ihsan Metin Leblebici1, Ahmet Yusuf Serdaroğlu1, Mehmet Acar1, Tuçe Söylemez2, Orhan Alimoglu1
1Istanbul Medeniyet University, School Of Medicine, Department Of General Surgery
2Istanbul Medeniyet University, School Of Medicine, Department Of Pathology

Objective: Subclinical appendiceal mucinous neoplasms (AMN) may accompany to abdominal malignity and this must be considered during colectomies. We aimed to evaluate the treatment and follow-up approach to the patients who have incidentally detected appendix mucinous pathology following right hemicolectomy for abdominal malignancies

Methods: The records of the patients who underwent right hemicolectomy due to benign or malign conditions in our general surgery clinic between January 2016 and December 2019 were analyzed. After the exclusion of hemicolectomies due to benign causes and appendix pathologies detected before the operation, remaining patients’ records were evaluated. The patient records who underwent right hemicolectomy for gastrointestinal or gynecologic malignity were analyzed. The pathologic records of AMNs were included in the study. The incidence of AMN was analyzed and compared with the literature.

Results: 167 of the 214 patients with gastrointestinal or gynecologic malignities were included in this study. 80 patients were female and 87 were male. The mean age was 63 (23-95) years. The incidence of AMN was 2.9% in patients who underwent right hemicolectomy for malignity in three years period. According to the pathological reports; 3 patients (60%) had appendix mucinous neoplasia, one patient (20%) had appendix mucinous cystadenocarcinoma and one (20%) had appendix carcinoid tumor.

Conclusions: Incidentally detected AMN is a rare entity and should be considered during the right hemicolectomy operations of different malignancies. Resections must follow malignancy surgery principles. The preoperative evaluation of the patients needs attention, their postoperative treatment must be planned according to the pathology reports and the patients must be followed for any potential accompanying colorectal tumors.

Keywords: appendectomy, incidental, tumor, appendiceal neoplasm

Sağ Hemikolektomi Hastalarında İnsidental Olarak Saptanan Appendiks Müsinöz Neoplazmları

Salih Tosun1, Oktay Yener1, Özgür Ekinci1, Ihsan Metin Leblebici1, Ahmet Yusuf Serdaroğlu1, Mehmet Acar1, Tuçe Söylemez2, Orhan Alimoglu1
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AbD
2Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AbD

Amaç: Subklinik apendiks müsinöz neoplazmları (AMN) abdominal malignitelere eşlik edebilir ve kolektomiler sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızda, abdominal maligniteler sebebiyle sağ hemikolektomi uygulanan hastalarda insidental apendiks müsinöz patoloji saptanması halinde tedavi ve takip yaklaşımını değerlendirmeyi amaçladık.

Metod: Ocak 2016 - Aralık 2019 yılları arasında genel cerrahi kliniğimizde benign ya da malign nedenler sebebiyle sağ hemikolektomi uygulanan hastaların kayıtları incelendi. Benign nedenlere bağlı yapılan hemikolektomiler ve operasyon öncesi appendiks patolojisi saptanan hastalar çalışma dışına alındıktan sonra kalan olgular incelendi. Gastrointestinal veya jinekolojik malignite için sağ hemikolektomi uygulanan hasta dosyaları değerlendirildi. Patoloji sonucu AMN olarak raporlananlar çalışmaya alındı. İnsidental olarak saptanan AMN’ ler değerlendirilerek literatürle karşılaştırıldı.

Bulgular: 214 hastanın gastrointestinal veya jinekolojik kaynakli malignite sebebi ile sağ hemikolektomi uygulanan 167’ si calışmaya alındı. Hastaların 80’ i kadın, 87’ si erkek idi. Yaş ortalaması 63 (23-95) idi. Kliniğimizde üç yıllık sürede malignite sebebiyle sağ hemikolektomi operasyonu geçiren hastalarda AMN insidansı %2.9 idi. Patoloji raporlanmasinda 3 hastada (%60) musinoz neoplazi, 1 hastada (%20) musinoz kistadeno kanser saptandı. 1 hastada ise (%20) appendiks karsinoid tümörüyle karşılaşıldı.

Sonuç: AMN nadir görülen bir antitedir ve malignite nedenli sağ hemikolektomilerde akılda olmalıdır.Yapılacak rezeksiyonlar malignite cerrahisi prensipleri gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Hastaların preoparatif değerlendirmeleri dikkatle yapılmalı, tedavileri postoperatif patoloji sonuçlarına göre yönlendirilmeli ve hastalar gelişebilecek kolorektal tümörler açısından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: appendektomi, insidental, tümör, appendiks neoplazmı

Salih Tosun, Oktay Yener, Özgür Ekinci, Ihsan Metin Leblebici, Ahmet Yusuf Serdaroğlu, Mehmet Acar, Tuçe Söylemez, Orhan Alimoglu. Incidental Appendiceal Mucinous Neoplasms in Right Hemicolectomy Patients. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 160-164

Corresponding Author: Salih Tosun, Türkiye
LookUs & Online Makale