E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Hypercalcemia in the Emergency Department: Prevalence, Etiology, and Mortality Rate [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 143-147 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.14633

Hypercalcemia in the Emergency Department: Prevalence, Etiology, and Mortality Rate

Semih Korkut1, Özlem Polat2, Mehmet Hanifi Kazancı3, Halil Doğan1, Deniz Tural4
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Family Medicine, University Of Health Sciences Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Medical Oncology, University Of Health Sciences Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Purposes: The aim of the study was to describe the prevalence, clinical characteristics of hypercalcemia and the impacts on renal function and survival in emergency department (ED) patients.

Methods: We conducted a retrospective cross sectional descriptive study, all patient admitted between January 1, 2017, and January 1, 2018 to the emergency department of Bakirkoy, University of Health Sciences Bakirkoy TAR, were screened for the presence of hypercalcemia, defined as a serum calcium level greater than 10.3 mg/dL. Demographic,laboratory and outcome data were gathered.

Results: During the study period, 1246 of 318527 (120418) patients ( % 0.01) were found to have hypercalcemia. (serum calcium 11.0 ± 0,8 mg/dL) Most of them had mild hypercalcemia ( calcium level <12 mg/dL, 94.3%) Normal renal fuction was observed in 995 ( 79.8%) of all patients with hypercalcemia. The total mortality rate was 0.01%, and death was associated with higher age, higher calcium level, lower albumin, lower hemoglobin, higher creatinine and higher white blood cells ( all p<0.05).

Conclusions: Although hypercalcemia is common in ED, severe hypercalcemia is rare and fatal. Therefore we recommend measuring the serum calcium level in at-risk patients in the ED and treatment should be initiated to detected underlying disease.

Keywords: Hypecalcemia, electrolyte disturbance, emergency department

Acil Serviste Hiperkalsemi; Prevelans, Etiyoloji ve Mortalite Oranı

Semih Korkut1, Özlem Polat2, Mehmet Hanifi Kazancı3, Halil Doğan1, Deniz Tural4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Bakırköy, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Bakırköy, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Bakırköy, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Bakırköy, İstanbul

Amaç: Bu çalışmayla acil servise başvuran hastalarda hiperkalsemi prevelansını, klinik özelliklerini, böbrek fonksiyonu üzerine etkilerini ve mortalite oranını belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Retrospektif kesitsel tanımlayıcı olarak 1 Ocak 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran hastalarda, kalsiyum seviyesi 10.3 mg / dL'den daha yüksek olanlar belirlendi. Bu hastaların demografik, laboratuvar ve klinik verileri toplandı.

Bulgular: Bir yıllık süreçte başvuran 318527 hasta içinden 120418 hastada kalsiyum seviyesi tetkik edildi ve hastaların 1246'sında (% 0.01) hiperkalsemi saptandı. (Serum kalsiyum 11.0 ± 0.8 mg / dL). Hastaların %94,3’ünde hafif hiperkalsemi vardı (kalsiyum seviyesi <12 mg / dL,% 94.3). Hastaların % 79.8’inde renal fonksiyonları normaldi. Mortalite oranı % 0.01 idi. İleri yaş, ağır hiperkalsemi, kreatinin yüksekliği ve lökositoz durumları mortalite ile ilişkili saptandı (p <0.05). Ek olarak albumin ve hemoglobin değerleri daha düşük olan hastalarda mortalite oranının arttığı görüldü. (p<0.05)

Sonuç: Şiddetli hiperkalsemi nadir görülmesine rağmen ölümcül olabilmektedir. Bu nedenle acil servise başvuran risk altındaki hastalarda serum kalsiyum düzeyini ölçmeyi ve zaman kaybetmeden altta yatan hastalığı tedavi etmeyi öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, Elektrolit bozuklukları, Acil servis

Semih Korkut, Özlem Polat, Mehmet Hanifi Kazancı, Halil Doğan, Deniz Tural. Hypercalcemia in the Emergency Department: Prevalence, Etiology, and Mortality Rate. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 143-147

Corresponding Author: Mehmet Hanifi Kazancı, Türkiye
LookUs & Online Makale