E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Is the Use of a Stapler for Ileocolic Anastomosis Linked to Anastomotic Leakage? [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 256-262 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.07769

Is the Use of a Stapler for Ileocolic Anastomosis Linked to Anastomotic Leakage?

Tolga Olmez, Orhan Uzun, Omer Ozduman, Selcuk Gulmez, Ayhan Oz, Erdal Polat, Mustafa Duman
University of Health Sciences, Department of Gastroenterological Surgery, Kartal Kosuyolu High Speciality and Training Hospital, Istanbul

Objective: The effect of stapler use on anastomotic leakage (AL) is uncertain in right hemicolectomy and ileocolic anastomosis. In this study, the effect of hand -sewn or assisted anastomosis performed in our center on anastomotic leakage will be investigated and short-term mortality results will be presented. Method: The present study was planned as a retrospective review of the medical charts of patients who underwent right hemicolectomy and an ileocolic anastomosis for the treatment of right colon cancer. Patients 18 years and older, elective surgeries were included in the study. Emergency surgeries were excluded. Ileocolic anastomosis performed with staples or using hand-sewn technique was recorded. Anastomotic leakage and mortality rates ta 1., and 6. postoperative months were compared. Results: Of the 101 patients who underwent right hemicolectomy for a right colon adenocarcinoma, 66 (65.3%) underwent hand-sewn anastomosis and 35 (34.7%) ileocolic anastomosis using staplers. Anastomotic leakage developed in one patient (1.5%) in the hand-sewn group and in two patients (5.7%) in the stapled anastomosis group, although the difference was not statistically significant (p=0.23). Mortality rates at 1 month and 6 months did not differ significantly between the groups. Conclusion: The present study shows that a stapled ileocolic anastomosis after a right hemicolectomy doesn’t increase the risk of anastomotic leakage, and also has not any unfavorable effect on mortality in the short term.

Keywords: right hemicolectomy, ileocolic anastomosis, anastomotic leakage

İleokolik Anastomozda Stapler Kullanımı Anastomoz Kaçağı ile İlişkili midir?

Tolga Olmez, Orhan Uzun, Omer Ozduman, Selcuk Gulmez, Ayhan Oz, Erdal Polat, Mustafa Duman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Sağ hemikolektomi ve ileokolik anastomozda stapler kullanımının anastomoz kaçağı (AK) üzerine etkisi belirsizdir. Bu çalışmada, merkezimizde, anastomozunstapler yardımlı veya elle yapılmış olmasının anastomoz kaçağı üzerine etkisi araştırılacak ve kısa dönem mortalite sonuçları sunulacaktır. Yöntem: Bu çalışma, retrospekif bir çalışma olarak, sağ kolon veya hepatic fleksura kanseri nedeniyle sağ hemikolektomi ve ileokolik anastomoz yapılan hastaların dosyalarının taranması şeklinde planlandı. On sekiz yaş ve üzeri hastalar, elektif ameliyatlar çalışmaya dâhil edildi. Acil ameliyatlar çalışma dışı bırakıldı. İleokolik anastomoz tekniği stapler ile veya elle dikiş olarak kayıt edildi. AK, 1. ve 6. aydaki mortalite oranları bu iki grupta karşılaştırıldı. Bulgular: Ocak 2013 ile Aralık 2018 arasında sağ kolon adenokarsinoması nedeniyle sağ hemikolektomi yapılan toplam 101 hastadan 66 (65,3%) hastaya elle dikiş ile anastomoz yapılırken 35 (34,7%) hastanın ileokolik anastomozu stapler ile yapıldı.Postoperative komplikasyon gelişimi ve patolojik sonuçlar bakımından gruplar arası istatiksel olarak fark yoktu. Elle dikiş anastomozda 1 (1,5%), stapler anastomozda ise 2 (5,7%) hastada AK gelişti, ancak bu fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0,23). Sadece intraoperative kan transfüzyonu anastomoz kaçağı için risk faktörü olarak saptandı (p=0,002). Bir aylık ve 6 aylık mortalite oranlarında da gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu. Sonuç: Bu çalışma bize gösterdiki, sağ hemikolektomi sonrası ileokolik anastomozdastapler kullanımı AK riskini arttırmamaktadır. Ayrıca kısa dönem mortalite üzerine de olumsuz etkisi yoktur. Son yıllarda yapılmış ve AK için stapleri suçlayıcı çalışmaların aksine biz ileokolik anastomozda staplerin güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: sağ hemikolektomi, ileokolik anastomoz, anastomoz kaçağı

Tolga Olmez, Orhan Uzun, Omer Ozduman, Selcuk Gulmez, Ayhan Oz, Erdal Polat, Mustafa Duman. Is the Use of a Stapler for Ileocolic Anastomosis Linked to Anastomotic Leakage?. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 256-262

Corresponding Author: Tolga Olmez, Türkiye
LookUs & Online Makale