E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Vitamin B12 Status in Children with Helicobacter pylori Gastritis [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 120-124 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.03522

Vitamin B12 Status in Children with Helicobacter pylori Gastritis

Hasret Ayyildiz Civan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Istanbul, Turkey

Objective: H. pylori is the major etiological factor for gastritis and also associated with gastroesophageal reflux disease, and vitamin B12 deficiencies. Therefore, we aimed to evaluate the relationship between Helicobacter pylori gastritis and vitamin B12 status as well as to determine prevalence of esophagitis in children with H. pylori infections.
Methods: A total number of 556 children who underwent eso-gastro-duodenoscopy were evaluated retrospectively. Diagnosis of H pylori infection, esophagitis, and gastritis was performed by histopathologic examination. Patients were divided into H. pylori (+) and (-) groups. Patients' demographic characteristics, physical examination, imaging and laboratory findings were recorded and evaluated.
Results: Patients included in this study were 310 (55,8%) females, and 246 (44,2%) males. The mean age was significantly lower in males (9,43±5,69) than females (11,10±5,32) (p<0,001). The most common symptom was abdominal pain (41,5%). According to the histopathological examination H.pylori was positive in 24.5% (n=136) of our patients. Of the patients 28.6% (n=159) were diagnosed with esophagitis and 55.4% (n=308) were chronic gastritis. Esophagitis was detected in 30.1% of patients diagnosed with H.pylori and all chronic gastritis patients were found to be positive for H. pylori (p<0,001). There were no statistically significant differences found in mean levels of vitamin B12 between H.pylori negative and positive groups of patients with chronic gastritis. But the mean serum levels of vitamin B12 measured in the H.pylori positive group (382,93±245,50 pg/mL) was statistically lower than H.pylori negative group (467,90±305,36 pg/mL) (p=0,028). There were also no significant differences found in mean levels of ıron between H.pylori negative and positive groups.
Conclusions: Although all children with chronic gastritis were positive for H. pylori, our findings provide no evidence for a link between esophagitis, iron deficiency and H. pylori infection. In addition, H. pylori infection has been demonstrated to be a risk factor for vitamin B12 deficiency.

Keywords: Helicobacter pylori, Gastritis, Vitamin B12, Esophagitis.

Helicobacter pylori Gastriti Tanılı Çocuklarda Vitamin B12 Düzeyi

Hasret Ayyildiz Civan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Hepatoloji ve Beslenme, İstanbul

Amaç: Helicobacter pylori gastritin ana etiyolojik faktörü olarak tanımlanmakta, ayrıca gastroözofageal reflü hastalığı ve B12 vitamini eksiklikleri ile de ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, bizde H.pylori gastriti ve B12 vitamin statüsü arasındaki ilişki yanında H.pylori enfeksiyonu olan çocuklarda özofajit prevalansının değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Özogastroduodenoskopi yapılan toplam 556 çocuk retrospektif olarak değerlendirildi. H pylori enfeksiyonu, özofajit ve gastrit tanıları histopatolojik inceleme ile konuldu. Hastalar H.pylori pozitif ve negatif gruplara ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayene, görüntüleme ve laboratuvar bulguları kaydedildi ve değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalar 310’u (%55,8) kadın ve 246’sı (%44,2) erkek idi. Erkek hastalarda ortalama yaş (9,43 ± 5,69) kadınlardan (11,10 ± 5,32) anlamlı şekilde düşüktü (p <0,001). Hastalarımızda en sık bildirilen semptom karın ağrısıydı (%41,5). Histopatolojik incelemeye göre H.pylori hastalarımızın % 24.5'inde (n=136) pozitifti. Hastaların% 28.6'sı (n=159) özofajit ve% 55.4'ü (n=308) kronik gastrit tanısı aldı. H.pylori tanısı alan hastaların% 30.1'inde özofajit saptandı ve tüm kronik gastrit hastalarının H.pylori için pozitif olduğu belirlendi (p <0,001). H. pylori negatif ve pozitif kronik gastritli hasta grupları arasında ortalama B12 vitamini düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak H.pylori pozitif grupta (382,93±245,50 pg/mL) ölçülen ortalama B12 vitamin düzeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde H.pylori negatif gruptan (467,90±305,36 pg/mL) düşük olduğu belirlendi (p=0,028 ). Bununla beraber H.pylori negatif ve pozitif gruplar arasında ortalama demir düzeyleri açısıdan anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuçlar: Her ne kadar kronik gastritli tüm çocuklar H.pylori için pozitif olsa da, çalışmamızda H.pylori enfeksiyonu ile özofajit ve demir eksikliği arasında ilişki kurulamamıştır. Bunlara ek olarak, H.pylori enfeksiyonunun B12 vitamini eksikliği için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, Gastrit, Vitamin B12, Özofajit.

Hasret Ayyildiz Civan. Vitamin B12 Status in Children with Helicobacter pylori Gastritis. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 120-124

Corresponding Author: Hasret Ayyildiz Civan, Türkiye
LookUs & Online Makale