E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Serum and Salivary Alpha-Fetoprotein Levels in Pregnancies Complicated with Neural Tube Defects [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 212-217 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.03164

Comparison of Serum and Salivary Alpha-Fetoprotein Levels in Pregnancies Complicated with Neural Tube Defects

Talip Karaçor1, Mehmet Bülbül1, Mehmet Can Nacar1, Pınar Kırıcı1, Muhittin Önderci2, Nurullah Peker3, Sibel Sak4
1Adıyaman University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology
2Adıyaman University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry
3Dicle University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology
4Harran University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology

Objective: To compare the serum and salivary values of alpha-fetoprotein (AFP) used in screening neural tube defects (NTD) during pregnancy. To investigate whether saliva can be used instead of serum in NTD screening. Method: The study was conducted between May 2018 - November 2019 at Adıyaman University. The study included 41 pregnant women complicated by NTD and 44 healthy pregnant women. Three ml venous blood and 2 ml saliva samples were taken from both groups. Serum and saliva samples were not diluted. AFP concentration was measured at 450 nm by using commercially available enzyme-linked immunoassay. The intra‐, and inter- test assay coefficients (CVs) of the kit were <8% and <10%, respectively. SPSS 21 program was used for data analysis. Mann-Whitney Test was used for the analysis of continuously changing parameters. The correlation coefficient was calculated by Spearman test. A p value of less than 0.05 was accepted for statistical significance. Results: When serum and salivary AFP values were compared between the two groups, the AFP values were found to be higher in both NTD group samples (p<0.001, p<0.001). In both groups, correlation analysis for serum and salivary AFP values showed a strong positive correlation (r=0.730, p<0.001). When the cut-off value for serum AFP is taken as 0.26, NTD can be determined with 100% sensitivity and 90% specificity (AUC: 0.932, p<0.001). When the cut-off value for salivary AFP is taken as 0.034, it can detect NTD with 95% sensitivity and 92% specificity (AUC: 1.00, p<0.001). Conclusion: Salivary and serum AFP values showed strong positive correlation between themselves. We believe that saliva can be used in NTD screening performed by AFP measurement.

Keywords: neural tube defect, alpha-fetoprotein, saliva, anomaly, screening test.

Nöral Tüp Defekti ile Komplike Gebeliklerde Serum ve Tükürük Alfa-fetoprotein Düzeylerinin Karşılaştırılması

Talip Karaçor1, Mehmet Bülbül1, Mehmet Can Nacar1, Pınar Kırıcı1, Muhittin Önderci2, Nurullah Peker3, Sibel Sak4
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Amaç: Gebelikte nöral tüp defekti (NTD) taramasında kullanılan alfa-fetoproteinin (AFP) serum ve tükürük değerlerini karşılaştırmak. NTD taramasında serum yerine tükürük örneğinin kullanıp kullanılamayacağını araştırmak. Yöntem: Çalışma Mayıs 2018 - Kasım 2019 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi’nde yapıldı. Çalışmaya gebeliği NTD ile komplike olmuş 41 gebe ve sağlıklı gebeliği olan 44 gebe dâhil edildi. Her iki grup gebelerden 3 ml venöz kan ve 2 ml tükürük örneği alındı. Serum ve tükürük numuneleri seyreltilmedi. AFP konsantrasyonu, ticari olarak temin edilebilen enzim bağlı immünolojik test kullanılarak 450 nm’de ölçüldü. Kitin intra‐ ve inter‐ test tahlil katsayısı (CV) sırasıyla <% 8 ve <% 10 idi. Verilerin analizi için SPSS 21 programı kullanıldı. Sürekli değişen parametrelerin analizi için Mann-Whitney Test kullanıldı. Korelasyon katsayısı Spearman testi ile hesaplandı. İstatistiksel anlamlılık için 0,05’den küçük p değeri kabul edildi. Bulgular: İki grup arasında serum ve tükürük AFP değerleri karşılaştırıldığında, AFP değeri her iki örnekte de NTD grubunda istatistiki olarak daha yüksek saptandı (p<0,001, p<0,001). Her iki grupta Serum ve tükürük AFP değerleri için yapılan korelasyon analizinde pozitif yönde güçlü korelasyon elde edildi (r=0,730, p<0,001). Serum AFP için cut-off değer 0,26 alındığında %100 sensitivite ve %90 spesifisite ile NTD belirlenebilir (AUC: 0,932, p<0,001). Tükürük AFP için cut-off değeri 0,034 alındığında, %95 sensitivite ve %92 spesifisite ile NTD’ni belirleyebilir (AUC: 1,00, p<0,001). Sonuç: Tükürük ve serum AFP değerleri güçlü pozitif korelasyon göstermiştir. AFP ölçümü ile yapılan NTD taramasında tükürüğün kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: nöral tüp defekti, alfa-fetoprotein, tükürük, anomali, tarama testi.

Talip Karaçor, Mehmet Bülbül, Mehmet Can Nacar, Pınar Kırıcı, Muhittin Önderci, Nurullah Peker, Sibel Sak. Comparison of Serum and Salivary Alpha-Fetoprotein Levels in Pregnancies Complicated with Neural Tube Defects. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 212-217

Corresponding Author: Talip Karaçor, Türkiye
LookUs & Online Makale