E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Early Weight Loss Percentile Charts in Exclusively Breastfed Infants According to Mode of Delivery [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 182-189 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.94830

Early Weight Loss Percentile Charts in Exclusively Breastfed Infants According to Mode of Delivery

Bahar Kural1, Tijen Eren2, Gülbin Gökçay3
1Istanbul University Institute of Health Sciences and Institute of Child Health Social Pediatrics Doctoral Programme, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Koç University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey.
3Istanbul University Institute of Child Health, Department of Social Pediatrics, Istanbul, Turkey.

Objective: Early weight loss percentile charts can be used to determine the expected weight loss of newborns. Mode of delivery has a marked effect on weight loss in the immediate post-partum period. The aim was to construct weight loss percentile charts according to mode of delivery in exclusively breastfed, healthy, term infants during hospital stay.
Method: Weight loss in a large Turkish cohort of infants, born between January 1, 2011 and December 31, 2014, was evaluated retrospectively. Data on healthy, term and exclusively breastfed neonates during the immediate postpartum hospital stay were collected. Weight change percentile charts were plotted according to mode of delivery.
Results: The study encompassed 3247 exclusively breastfed neonates. Of infants 48.1 % were girls. Mean gestational age was 38.94±0.84 (range 37-41) weeks and birth weight of infants was 3381.1±380.9 (range 2150-5190) grams. The rate of caesarean delivery was 69.3%. The time of hospital stay of infants born by caesarean delivery was significantly longer than infants born vaginally. The frequency of weight measurements of infants showed a statistically significant difference according to the type of delivery. Weight loss as a percentage of birthweight for infants born by caesarean delivery were significantly greater at 24, 48, 72 and 84 hours after birth compared to those born via vaginal delivery.
Conclusion: Plotted percentile charts according to mode of delivery will enable prediction of early weight loss immediately post-partum. In addition, these percentile charts will help to reassure mothers and encourage breastfeeding exclusivity.

Keywords: Early weight loss, percentile charts, exclusive breastfeeding

Sadece Anne Sütü ile Beslenen Bebeklerde Doğum Şekline Göre Erken Kilo Kaybı Persentil Eğrileri

Bahar Kural1, Tijen Eren2, Gülbin Gökçay3
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul.

Amaç: Erken kilo kaybı persentil eğrileri, yenidoğanlarda beklenen kilo kaybını belirlemek için kullanılabilir. Doğum şekli, hemen doğum sonrası dönemde kilo kaybı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada amaç, sadece anne sütü ile beslenen, sağlıklı, term bebeklerde hastanede kalış sırasında doğum şekline göre kilo kaybı persentil eğrilerini oluşturmaktır.
Yöntem: Geniş bir Türk bebek kohortunda, 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında doğanların kilo kaybı geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Doğum sonrası hastanede kalış süresi boyunca sağlıklı, term ve sadece anne sütü ile beslenen yenidoğanlara ilişkin veriler toplanmıştır. Ağırlık değişim persentil eğrileri doğum şekline göre çizilmiştir.
Bulgular: Çalışma sadece anne sütü ile beslenen 3247 yenidoğanı kapsamaktadır. Bebeklerin % 48,1'i kızdır. Ortalama gebelik süresi 38,94 ± 0,84 (37-41) hafta ve bebeklerin doğum ağırlığı 3381,1 ± 380,9 (2150-5190) gramdır. Sezaryenle doğum oranı % 69,3’tür. Sezaryen ile doğmuş bebeklerin hastanede kalış süresi vajinal doğum ile doğan bebeklere göre anlamlı olarak daha uzundur. Bebeklerin ağırlık ölçümlerinin sıklığı, doğum şekline göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiştir. Sezaryen ile doğmuş bebekler için doğum ağırlığına oranla yüzdesel olarak kilo kaybı, doğumdan 24, 48, 72 ve 84 saat sonra, vajinal doğumla doğanlara göre anlamlı olarak daha yüksektir.
Sonuç: Doğum şekline göre çizilen persentil eğrileri, doğumdan hemen sonra erken kilo kaybının tahmin edilmesini sağlayacaktır. Ek olarak, bu persentil eğrileri anneleri rahatlatmaya ve bebeklerini sadece anne sütü ile beslemeye teşvik etmeye yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erken ağırlık kaybı, persentil eğrileri, sadece anne sütü ile beslenme

Bahar Kural, Tijen Eren, Gülbin Gökçay. Early Weight Loss Percentile Charts in Exclusively Breastfed Infants According to Mode of Delivery. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 182-189

Corresponding Author: Bahar Kural, Türkiye
LookUs & Online Makale