E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of Vaccination Status Among Children with Inborn Errors of Metabolism [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 11-17 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.93723

Evaluation of Vaccination Status Among Children with Inborn Errors of Metabolism

Pınar Yılmazbaş1, Nafiye Emel Çakar2
1Health Science University, Okmeydani Training and Research Hospital, Pediatrics Department, Istanbul, Turkey
2Health Science University, Okmeydani Training and Research Hospital, Pediatric Metabolism Department, Istanbul, Turkey

Objective: Infections generate a metabolic stress in children with inborn errors of metabolism (IEM) and worsen the metabolic abnormalities. Immunization practices prevent children with IEM from vaccine preventable infections and decreases mortality and morbidity. It is recommended to vaccinate children with IEM with the same schedule for healthy children, but there are some precautions. The aim of this study is to investigate vaccination status and vaccine delays among children with IEM.
Methods: This cross-sectional study evaluated 99 children with IEM. Patients who were diagnosed with IEM up to 18 years of age constituted the study population. Existing comorbid conditions, and additional diseases were questioned. Immunization rates and its relationship between clinical classification, existing comorbid conditions and additional diseases were assessed. Adverse events after vaccinations were questioned.
Results: Among 99 patients with IEM, 14 had vaccine delays. The incidence of vaccine delay in patients in the stable group was significantly lower than sickest and chronic groups. There was statistically significant difference between comorbid and additional disease, and presence of vaccine delay. No adverse events after vaccinations were declared.
Conclusion: Clinical characteristics of the disease, comorbid situations and additional diseases may be the reasons of vaccine delays in patients with IEM. Questioning the vaccination status at metabolism outpatient clinics, and opportunistic vaccinating during hospitalization if possible, may prevent vaccine delays of children with IEM.

Keywords: Inborn errors of metabolism, Children, Vaccination, Metabolic diseases

Doğuştan Metabolizma Bozukluğu Olan Çocukların Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi

Pınar Yılmazbaş1, Nafiye Emel Çakar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma Kliniği, İstanbul

Amaç: Enfeksiyonlar, doğuştan metabolizma bozukluğu (DMB) olan çocuklarda metabolik bir stres oluşturarak metabolik anormallikleri kötüleştirmektedirler. Aşı uygulamaları, DMB olan çocukları aşıyla önlenebilen enfeksiyonlardan koruyarak ölüm ve morbiditeyi azaltırlar. Bu çocukların da bazı önlemler alınarak sağlıklı çocuklar ile aynı programa göre aşılanmaları önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, DMB olan çocukların aşılama durumu ve aşı gecikmelerini araştırmaktır.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmada 99 DMB olan çocuk değerlendirildi. 18 yaşın altında olan ve DMB tanısı alan hastalar çalışma popülasyonunu oluşturdu. Mevcut komorbid durumlar ve eşlik eden ek hastalıklar sorgulandı. Aşılama oranları ile klinik sınıflandırma, mevcut komorbid durumlar ve ek hastalıklar arasındaki ilişkisi değerlendirildi. Aşı sonrası yan etkiler sorgulandı.
Bulgular: Doğuştan metabolizma bozukluğu olan 99 hastadan 14'ünde aşı gecikmesi mevcuttu. Stabil gruptaki hastalarda aşı gecikmesi insidansı, hastalık yükü fazla olan ve kronik hastalığı olan gruplardan anlamlı oranda düşüktü. Komorbid durum ve ek hastalık varlığı ile aşı gecikmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Hiçbir hastada aşı sonrası yan etki gelişmemişti.
Sonuç: Doğumsal metabolizma bozukluğu olan hastalarda aşı gecikmelerinin nedenleri hastalığın klinik özellikleri, eşlik eden komorbid durumlar ve ek hastalıklar olabilmektedir. Bu hastaların takiplerinde aşılanma durumlarının sorgulanması ve mümkünse hastane yatışlarında aşılama yapılması aşı gecikmelerini önleyebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan metabolizma bozukluğu, Çocuk, Aşılama, Metabolik hastalık

Pınar Yılmazbaş, Nafiye Emel Çakar. Evaluation of Vaccination Status Among Children with Inborn Errors of Metabolism. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 11-17

Corresponding Author: Pınar Yılmazbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale