E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Evaluation of Cervical Dysfunctions in Temporomandibular Disorders [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 72-78 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.92485

Evaluation of Cervical Dysfunctions in Temporomandibular Disorders

Mustafa Corum
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The purpose of this study is to investigate upper cervical segmental dysfunctions in female patients with chronic TMD with and without neck pain and to compare them with healthy subjects.
Method: Patients admitted to our hospital with jaw pain were evaluated in this study, and a total of 152 patients and healthy subjects who met the inclusion criteria for the study were divided into 3 groups: TMD with neck pain (n = 94), TMD without neck pain (n = 28) and control (n = 30). Patients with myofascial pain (category I) or disc displacements (category II) were diagnosed based on the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) guidelines. Upper cervical segmental dysfunctions were identified using functional and pain provocation tests in patients with TMD and healthy subjects.
Results: When patients with TMD were classified, there was a significant difference between TMD with neck pain (category I, 62.8%; category II, 37.2%) and TMD without neck pain (category I, 28.6%; category II, 71.4%) groups (p = 0.002). There was a statistically significant dysfunction [difference] in all upper cervical segments in favor of the TMD with neck pain group compared TMD without neck pain group and healthy control group (p < 0.05). 51.1% Occiput-C1, 81.9% C1-C2 and 53.2% C2-C3 segment dysfunction rates were detected in TMD with neck pain group.
Conclusion: Upper cervical segmental dysfunction rate was higher in TMD group with neck pain than TMD without neck pain and healthy control group.

Keywords: neck pain, myofascial pain syndromes, temporomandibular joint disorders

Temporomandibular Bozukluklarda Servikal Disfonksiyonların Değerlendirilmesi

Mustafa Corum
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bizim çalışmamızda amacımız, boyun ağrısı olan ve olmayan kronik TMB’li kadın hastalarda üst servikal segmental disfonksiyonları araştırmak ve sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çene ağrısı ile hastanemize başvuran hastalar değerlendirildi ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan toplam 152 hasta ve sağlıklı gönüllüler olmak üzere 3 gruba ayrıldı: TMB ile birlikte boyun ağrısı olan (n=94), TMB ile birlikte boyun ağrısı olmayan (n=28) ve kontrol (n=30). Miyofasyal ağrı (kategori I) veya disk deplasmanları (kategori II) olan TMB hastalarının tanısı Temporomandibular Bozukluklar için Araştırma Tanı Kriterleri (TMB/ATK) kılavuzuna göre konuldu. TMB hastaları ve sağlıklı gönüllülerde fonksiyonel ve ağrı provokasyon testleri ile üst servikal segmental disfonksiyonlar saptandı.
Bulgular: TMB hastaları sınıflandırıldığında, TMB ile birlikte boyun ağrısı olan (kategori I, 62.8%; kategori II, %37.2) ve TMB ile birlikte boyun ağrısı olmayan (kategori I, %28.6; kategori II, %71.4) gruplar arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.002). TMB ile birlikte boyun ağrısı olmayan grup ve sağlıklı kontrol grubuna göre TMB ile birlikte boyun ağrısı olan grup lehine tüm üst servikal segmentlerde istatistiksel olarak anlamlı disfonksiyon varlığı bulundu (p <0.05). TMB ile birlikte boyun ağrısı olan grupta %51,1 Oksiput-C1, %81,9 C1-C2 ve %53,2 C2-C3 segment disfonksiyonu tespit edildi.
Sonuç: TMB ile birlikte boyun ağrısı olan grupta üst servikal segmental disfonksiyon oranı, TMB ile birlikte boyun ağrısı olmayan ve sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı.

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, miyofasyal ağrı sendromu, temporomandibular eklem bozuklukları

Mustafa Corum. Evaluation of Cervical Dysfunctions in Temporomandibular Disorders. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 72-78

Corresponding Author: Mustafa Corum, Türkiye
LookUs & Online Makale