E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison of Macular And Retinal Nerve Fiber Layer Thickness In Amblyopic And Fellow Eyes [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 36-40 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.84803

Comparison of Macular And Retinal Nerve Fiber Layer Thickness In Amblyopic And Fellow Eyes

Ceren Gürez
University of Health Sciences Beyoglu Eye Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between macular and peripapillary retinal nerve fiber layer thickness and amblyopia.
Methods: A total of 56 pediatric patients with hyperopic anisometropic amblyopia were evaluated in this study. As the control group, we used the patients’ fellow eyes. A comprehensive eye examination was performed, including best-corrected visual acuity with Snellen charts (converted to logMAR for analysis), slit-lamp examination, fundus examination, cover and, cover-uncover testing, and ocular motility testing. The macular thickness, retinal nerve fiber layer thickness, axial length and optic disc area of both eyes were measured.
Results: The mean age was 7.25±1.89 years. For the amblyopic and fellow eyes, the mean best-corrected visual acuity was 0.33± 0.20 logMAR and 0.0± 0.0 logMAR, respectively. Macular center thicknesses were 225,55±18,86 µm and 215,7±12,96 µm in amblyopic and fellow eyes, respectively. Macular 6mm ring thicknesses were 281,32±33,51 µm and 256,07±28,91 µm in amblyopic and fellow eyes, respectively. RNFLT were 108,39±11,59 µm and 104,61±8,43 µm in amblyopic and fellow eyes, respectively There was a statistically significant difference in the macular center thickness, in macular 6-mm ring area thickness and in RNFLT (p<0.05). There was a positive correlation between visual acuity of amblyopic eyes and macular thickness and RNFLT.
Conclusions: This study explored objectively measured retinal changes in amblyopia and found a slightly thicker central macular region and 6-mm ring area thicknesses and RNFLT in amblyopic compared with normal eyes.

Keywords: amblyopia, macular thickness, retinal nerve fiber layer

Ambliyopik ve Sağlam Gözlerde Makuler Ve Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Karşılaştırılması

Ceren Gürez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyoğlu Göz Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı maküla ve peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığı ile ambliyopi arasındaki ilişkiyi araştırmak.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada hipermetrop anizometropik ambliyopisi olan toplam 56 çocuk hasta değerlendirildi. Kontrol grubu olarak hastaların sağlam gözleri kullanıldı. Snellen eşeli (analiz için logMAR'a dönüştürülmüş) ile en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, yarık lamba muayenesi, fundus muayenesi, örtme ve örtme-açma testi ve göz hareketleri dahil olmak üzere kapsamlı göz muayenesi yapıldı. Her iki gözün maküler kalınlığı, retinal sinir lifi tabakası kalınlığı(RNFLT), aksiyel uzunluğu ve optik disk çapı ölçüldü.
Bulgular: Ortalama yaş 7.25±1.89 yıl idi. Ambliyopik ve sağlam gözler için ortalama en iyi düzeltilmiş görme keskinliği sırasıyla 0.33 ± 0.20 logMAR ve 0.0 ± 0.0 logMAR idi. Maküla merkez kalınlıkları ambliyopik ve sağlam gözlerde sırasıyla 225,55 ± 18,86 µm ve 215,7 ± 12,96 µm idi. Maküla 6 mm dairesel alan kalınlıkları ambliyopik ve sağlam gözlerde sırasıyla 281,32±33,51 µm ve 256,07±28,91 µm idi. RNFLT ambliyopik ve sağlam gözlerde sırasıyla 108,39 ± 11,59 µm ve 104,61 ± 8,43 µm idi. Maküler merkez kalınlığında, maküler 6 mm dairesel alan kalınlığında ve RNFLT'de ambliyopik ve sağlam göz arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı(p<0.05). Ambliyopik gözlerin görme keskinliği ile maküler kalınlık ve RNFLT arasında pozitif korelasyon vardı.
Sonuçlar: Bu çalışmada ambliyopide objektif olarak ölçülen retina değişiklikleri araştırıldı ve maküler kalınlık ve RNFLT normal gözlere göre ambliyopik gözlerde daha kalın bulundu.

Anahtar Kelimeler: amliyopi, makuler kalınlık, retina sinir lifi tabakası

Ceren Gürez. Comparison of Macular And Retinal Nerve Fiber Layer Thickness In Amblyopic And Fellow Eyes. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 36-40

Corresponding Author: Ceren Gürez, Türkiye
LookUs & Online Makale