E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: Relatedness with Stress Perception, Coping Styles and Temperament and Personality Traits [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 90-94 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.83097

Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: Relatedness with Stress Perception, Coping Styles and Temperament and Personality Traits

Arzu Karaman Koç1, Fatma Akyüz Karacan2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital Ent Clinic
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital Psychiatry Clinic

OBJECTIVE: Literature knowledge about the etiology of idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL) is limited. In many cases any cause cannot be demonstrated and the disease is termed as idiopathic. We aimed to compare the sudden hearing loss patients with healthy controls, in terms of their stress perception, coping styles and temperament and character traits. We hypothesized that ISSHL patients have higher stress levels and they are more sensitive to stressfull conditions.
MATERIALS AND METHODS:

The study was conducted with a total of 94 participants, of whom 44 were patients a diagnosis of sudden hearing loss and diagnosed and 50 were healthy controls. Any participant with a psychiatric disease, a history of medical treatment for psychiatric or organic brain disorder were excluded from the study. All participants were evaluated by self reports of The Perceived Stress Scale, Ways of Coping Inventory, Temperament and Character Inventory were applied to the patients on the day of their hospitalization.

RESULTS: Compaired to healty controls patients with sudden hearing loss had higher perceived stress scores, lower harm avoidance scores and higher reward dependence scores when compaired to controls. The ways of coping with stres were not different in-between the sudden hearing loss patients and healthy controls. Moreover there was no correlation between the perceived stress levels and temperament and personality traits in groups.
CONCLUSION: Idiopathic sudden sensorineural hearing loss patients had higher stres levels, lower harm avoidance scores and higher reward dependence scores compaired to controls. These findings point out the importance of psychosocial factors in sudden hearing loss etiology. ISSHL patients should be evaluated together with consultation-lysis psychiatry outpatient clinic, character, temperament characteristics and stress perception should be considered.

Keywords: İdiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss, stress perception, coping styles, temperament and character

İdiopatik ani işitme kaybı: Stres algısı, baş etme stilleri ve mizaç ve kişilik özellikleri ile ilişkisi

Arzu Karaman Koç1, Fatma Akyüz Karacan2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatrikliniği

AMAÇ: İdiyopatik ani sensorinöral işitme kaybının (ISSHL) etiyolojisi hakkında literatür bilgisi sınırlıdır. Birçok durumda herhangi bir neden gösterilemez ve hastalık idiyopatik olarak adlandırılır. Bu çalışmada ISSHL hastalarının, stres algıları, başa çıkma stilleri, mizaç ve kişilik özellikleri sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı. ISSHL hastalarının stres düzeylerinin daha yüksek olduğu ve stres koşullarına daha duyarlı oldukları varsayıldı.
MATARYEL METOD: Çalışma, 44'ü ISSHL tanısı alan ve 50'si sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 94 katılımcı ile gerçekleştirildi. Psikiyatrik bir hastalığı olan, psikiyatrik veya organik beyin hastalığına yönelik tıbbi tedavi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm katılımcılar, hastaneye yatış günün de Algılanan Stres Ölçeği, Başa Çıkma Envanteri, Mizaç ve Karakter Envanteri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında, ISSHL olan hastalarda, algılanan stres puanları ve zarardan kaçınma puanları düşük ve ödül bağımlılık puanları ise daha yüksek bulundu. Stresle başa çıkma yolları açısından ISSHL hastaları ve sağlıklı kontroller arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Ayrıca algılanan stres düzeyleri ile mizaç ve kişilik özellikleri açısından gruplar arasında bir ilişki bulunamamıştır.
SONUÇ: Bu çalışmada, ISSHL hastalarının, stres düzeyleri daha yüksek, zarardan kaçınma skorları daha düşük ve kontrollerle karşılaştırıldığında ödül bağımlılık skorları daha yüksek olarak bulundu. Bu bulgular ISSHL etiyolojisinde psikososyal faktörlerin önemine işaret etmektedir. ISSHL hastaları konsültasyon-lizis psikiyatrisi polikliniği ile birlikte değerlendirilmeli, karakter, mizaç özellikleri ve stres algısı dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik Ani Sensörinöral İşitme Kaybı, stres algısı, başa çıkma stilleri, mizaç ve karakter

Arzu Karaman Koç, Fatma Akyüz Karacan. Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: Relatedness with Stress Perception, Coping Styles and Temperament and Personality Traits. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 90-94

Corresponding Author: Arzu Karaman Koç, Türkiye
LookUs & Online Makale