E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Effectiveness of lactate dehydrogenase to albumin ratio in diagnosis of pulmonary thromboembolism, [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 25-29 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.81905

Effectiveness of lactate dehydrogenase to albumin ratio in diagnosis of pulmonary thromboembolism,

Recep ALANLI, Murat Bülent KÜÇÜKAY, Kadir Serkan YALÇIN
Department Of Internal Medicine, Faculty Of Medicine, Lokman Hekim University, Ankara, Turkey

Background: The aim of the study is to inspect effectiveness of lactate dehydrogenase (LDH) to albumin ratio (LAR) in patients with pulmonary thromboembolism (PTE).
Methods: In this single center and retrospective study, 307 patients who admitted to emergency unit, between January 2017 and March 2020, with chest pain and sudden developing dyspnea were enrolled. Computed tomography pulmonary angiogram (CTPA) were performed to confirm pulmonary embolism.
Results: LAR, neutrophil, monocyte, d-dimer, LDH values were significantly higher and albumin values were significantly lower in patients with pulmonary embolism compared to patients without pulmonary embolism. Average age of 307 participants were 68.93; 140 patients were confirmed for PTE and 167 were normal. Linear regression analysis for LAR in diagnosis of PTE, revealed a correlation coefficient as r=0.320 (p<0.001). Positive and negative predictive values for LAR in diagnosisi of PTE were, 63.3% and 75.2%, respectively. In ROC analysis relation of LAR to PTE was found to be stronger than LDH and albumin tests alone.
Conclusion: LAR, which is a very simple and available test, may be used as a novel parameter in diagnosis of PTE.

Keywords: albumin, lactate dehydrogenase, lactate dehydrogenase to albumin ratio, pulmonary thromboembolism

Laktat dehidrojenaz albumin oranının pulmoner emboli tanısında etkinliği

Recep ALANLI, Murat Bülent KÜÇÜKAY, Kadir Serkan YALÇIN
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı laktat dehidrojenaz albumin oranının (LAR) pulmoner tromboemboli (PTE) tanısındaki etkinliğini incelemektir.
Yöntem: Bu tek merkezli, retrospektif çalışmada, Ocak 2017 ile Mart 2020 tarihleri arasında acil servise göğüs ağrısı ve ani gelişen dispne nedeniyle başvuran ve PTE şüphesi ile PBTA yapılmış olan 307 hasta incelendi.
Bulgular: PTE saptanan hastalarda, PTE saptanmayan hastalarla kıyaslandığında; LAR, nötrofil ve monosit sayımları, d-dimer ve LDH değerleri anlamlı olarak yüksek bulunurken, albumin değerleri anlamlı olarak daha düşük bulundu. Katılımcıların ortalama yaşı 68,93 olarak bulundu; 140 hastada PTE saptanırken 167'sinde PTE saptanmadı. LAR ile PTE arasındaki lineer regresyon analizinde korrelasyon katsayısı r=0,320. LAR için pozitif prediktif değer %63,3, negatif prediktif değer %75,2 olarak bulundu. Receiver operator characteristics (ROC) eğrisi incelemesinde LAR ile PTE arasındaki ilişki, tek başına LDH veya albumin testlerinden daha güçlü bulunmuştur.
Sonuç: Basit ve her yerde yapılabilir bir test olarak LAR, PTE tanısında yeni bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: albumin, laktat dehidrojenaz, laktat dehidrojenaz albumin oranı, pulmoner tromboembolizm

Recep ALANLI, Murat Bülent KÜÇÜKAY, Kadir Serkan YALÇIN. Effectiveness of lactate dehydrogenase to albumin ratio in diagnosis of pulmonary thromboembolism,. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 25-29

Corresponding Author: Recep ALANLI, Türkiye
LookUs & Online Makale