E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Examination of Knowledge Levels of Nurses Working in Surgical Clinics About ERAS Protocol [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 287-294 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.81300

Examination of Knowledge Levels of Nurses Working in Surgical Clinics About ERAS Protocol

Pınar Ongün1, Ezgi Seyhan Ak2
1Balıkesir University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Balıkesir, Turkey
2İstanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of the study was to assess the knowledge levels of nurses working in surgical clinics about ERAS protocol. Method: The study was carried out as a descriptive study. The sample of the study consisted of 127 surgical unit nurses who were not on leave or sick leave during the study period and who were willing to participate. A data collection form consisting of two sections and 47 questions developed by the researchers was used to collect the data. The necessary ethical and institutional approvals were obtained before the study. Results: In the study 84.25% of the nurses stated that they did not know about the ERAS protocol, 88.97% indicated that the institution where they were working did not implement ERAS practices, 99.21% said that they did not follow any publication on the ERAS protocol,and 99.21% expressed that they did not receive any training on the ERAS protocol. Conclusion: It was determined that most of the surgical nurses in the study did not know about the ERAS protocol and that ERAS protocol were not implemented in the clinic where they were working. In line with these results, we can recommend that surgical nurses follow the current developments and evidence-based guidelines on the ERAS protocol. Organization of trainings for the implementation of ERAS practices and ensuring the participation of nurses can help increase their knowledge levels in this regard.

Keywords: ERAS, nursing, information, enhanced recovery after surgery protocol

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin ERAS Protokolüne Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Pınar Ongün1, Ezgi Seyhan Ak2
1Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ERAS protokolüne ilişkin bilgi düzeylerinin incelemektir. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini ise çalışmanın yapıldığı dönemde izinli/ raporlu olmayan ve araştırmaya katılma konusunda istekli olan 127 cerrahi birim hemşiresi oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen iki bölüm ve toplam 47 sorudan oluşan veri toplama formu kullanıldı. Çalışmaya başlamadan önce gerekli etik ve kurum izni alındı. Bulgular: Çalışmada hemşirelerin %84.25’i “ERAS protokolünü bilmediklerini, %88,97’si çalıştıkları klinikte ERAS protokolü uygulamalarına yer verilmediğini, %99,21’i ise “ERAS protokolüne yönelik herhangi bir yayını takip etmediğini, %99,21’i ERAS protokolünü içeren herhangi bir eğitim almadığını belirtti. Sonuç: Çalışmadaki cerrahi hemşirelerin çoğunluğunun ERAS protokolünü bilmedikleri ve çalıştıkları klinikte ERAS protokolü uygulamalarına yer verilmediği belirlendi Bu sonuçlar doğrultusunda cerrahi hemşirelerinin ERAS protokolüne yönelik güncel gelişmeleri ve kanıta dayalı rehberleri takip etmeleri, eras protokolü uygulamalarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi ve hemşirelerin katılımlarının sağlanması ile hemşirelerin bilgi düzeylerinin arttırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: ERAS, hemşirelik, bilgi, cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü

Pınar Ongün, Ezgi Seyhan Ak. Examination of Knowledge Levels of Nurses Working in Surgical Clinics About ERAS Protocol. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 287-294

Corresponding Author: Ezgi Seyhan Ak, Türkiye
LookUs & Online Makale