E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Carpal Tunnel Release with a Minimally Invasive Surgical Approach at the Proximal of the Distal Wrist Crease: The Evaluation of the Efficacy of the Technique with Clinical and Magnetic Resonance Imaging [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 125-131 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.70299

Carpal Tunnel Release with a Minimally Invasive Surgical Approach at the Proximal of the Distal Wrist Crease: The Evaluation of the Efficacy of the Technique with Clinical and Magnetic Resonance Imaging

Ahmet Yılmaz
Department of Orthopedics and Traumatology, Adana City Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Adana, Turkey

Objective: In this prospective study, we aimed to evaluate the efficacy of minimally invasive surgical technique at the proximal of the distal wrist crease for carpal tunnel release with clinical and pre- and postoperative magnetic resonance imaging (MRI) findings.
Materials and Methods: Carpal tunnel release was performed on 102 wrists of 65 patients with a mini-incision at the proximal of the distal wrist crease. Clinical assessment of the patients was made with the Boston Carpal Tunnel Questionnaire. Preoperative and postoperative third month MRIs were examined.
Results: There was a clinically significant difference between the preoperative and postoperative third month results (p<0.001). The findings from the preoperative MRIs have significantly declined in the postoperative MRIs (p<0.001). None of the patients experienced pillar pain or scar tissue sensitivity. No resurgery was required.
Conclusion: Carpal tunnel release with a minimally invasive approach performed at the proximal of the distal wrist crease is an efficient method. Early return to physiological activities has increased the patient comfort.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, decompression, minimally invasive surgical procedures, wrist, magnetic resonance imaging

Minimal İnvaziv Cerrahi Yaklaşım ile Distal El Bilek Kırışıklığının Proksimalinde Karpal Tünel Gevşetmesi: Tekniğin Etkinliğinin Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi

Ahmet Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana, Türkiye

Amaç: Bu prospektif çalışmada, karpal tünel gevşetmesi için distal el bileği kırışıklığı proksimalinde minimal invasiv cerrahi tekniğin etkinliğini klinik ve pre- ve postoperatif manyetik resonans görüntüleme (MRG) bulguları ile değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 65 hastanın 102 eline, distal el bileği kırışıklığı proksimalinde yapılan mini insizyon ile karpal tünel gevşetmesi uygulandı. Olguların klinik değerlendirilmesi Boston Karpal Tünel Anketi ile yapıldı. Preoperatif ve postoperatif 3. ayda MRG incelendi.
Bulgular: Klinik değerlendirmede ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3. ay değerleri arasında anlamlı fark vardı (p<0.001). Preoperatif MRG’de tesbit edilen bulgular postoperatif MRG’de anlamlı oranda azaldı (p<0.001). Hiçbir hastada pillar ağrısı ve skar dokusu hassasiyeti görülmedi. Yeniden ameliyat gerekmedi.
Sonuç: Distal el bileği kırışıklığı proksimalinde, mini invasiv yaklaşımla uygulanan karpal tünel gevşetmesi etkin bir yöntemdir. Hastaların fizyolojik aktivitelerini erken başarmaları yaşam konforlarını artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendomu, dekompresyon, minimal invasiv cerrahi işlemler, el bileği, manyetik rezonans görüntüleme

Ahmet Yılmaz. Carpal Tunnel Release with a Minimally Invasive Surgical Approach at the Proximal of the Distal Wrist Crease: The Evaluation of the Efficacy of the Technique with Clinical and Magnetic Resonance Imaging. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 125-131

Corresponding Author: Ahmet Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale