E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Natural Course for Early Referral Branch Retinal Vein Occlusion up to 3 Months [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 114-119 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.66487

Natural Course for Early Referral Branch Retinal Vein Occlusion up to 3 Months

Emir Volkan Altan, Ismail Umut Onur, Özge Pinar Akarsu Acar, Fadime Ulviye Yigit
Department of Ophthalmology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul/ TURKEY

Objective: To evaluate the functional and anatomical changes in early referral branch retinal vein occlusion (BRVO) cases up to 3 months.
Methods: Twenty three eyes of 23 consecutive BRVO patients diagnosed within 4 weeks of symptom onset were enrolled in this prospective, observational study. Eyes were followed up without treatment. Change in best corrected visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) at baseline, 2 weeks, 1 month and 3 months were evaluated.
Results: The improvement in mean BCVA from baseline to 2 weeks (P=0.043), 1 month (P = 0.012) and 3 months was found statistically significant (P = 0.001). Despite a decrease in central macular thickness (CMT) was observed, the change in CMT from the baseline to 3 months did not reach to clinical significance (P = 0.068).
Conclusion: Given the natural course in BRVO, follow-up without intervention may also be acceptable for a while. Our results indicate that delaying treatment up to 3 months is not associated with increased CMT or deteriorated BCVA for recent onset early referral BRVO cases.

Keywords: natural course, branch retinal vein occlusion, best corrected visual acuity, central macular thickness

Erken Başvuran Retina Ven Dal Tıkanıklığı Olgularının ilk 3 Aylık Doğal Seyri

Emir Volkan Altan, Ismail Umut Onur, Özge Pinar Akarsu Acar, Fadime Ulviye Yigit
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği İstanbul/Türkiye

Amaç: Erken başvuran retina ven dal tıkanıklığı (RVDT) olgularında ilk 3 aydaki işlevsel ve anatomik değişiklikleri incelemek
Gereç ve Yöntem: Semptomların ortaya çıkışıyla ilk 4 hafta içerisinde RVDT tanısı alan ardışık 23 hastanın 23 gözü prospektif, gözlemsel çalışmaya dahil edildi. Gözler sadece tedavisiz takip edildi. Başlangıçta alınan en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve santral makula kalınlığı (SMK) ölçümleri 2. Haftada, 1. Ayda ve 3. Ayda tekrarlandı. Bu parametrelerdeki değişimler analiz edildi.
Bulgular: Ortalama EİDGK’de başlangıca göre 2. Haftada, 1.ayda, 3.ayda istatistiksel olarak anlamlı düzelme kaydedildi (sırasıyla P = 0.043, P = 0.012, P = 0.001). Ortalama SMK’da ise başlangıca göre 3.ayda azalma izlenmiş olsa da fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P = 0.068).
Sonuç: RVDT’nin doğal seyri ile birlikte düşünüldüğünde ilk 3 aya kadar tedavisiz gözlem, bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızın sonuçları, erken başvuran olgularda tedavinin 3 aya kadar bekletilmesinin EİDGK ve SMK parametreleri üzerinde olumsuz bir etki ilişkili olduğunu göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler: doğal seyir, retina ven dal tıkanıklığı, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, santral makula kalınlığı

Emir Volkan Altan, Ismail Umut Onur, Özge Pinar Akarsu Acar, Fadime Ulviye Yigit. Natural Course for Early Referral Branch Retinal Vein Occlusion up to 3 Months. Med J Bakirkoy. 2020; 16(2): 114-119

Corresponding Author: Ismail Umut Onur, Türkiye
LookUs & Online Makale