E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The Relation of Uric Acid And MPV Levels And Cognitive Functions In Fibromyalgia [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 317-323 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.61587

The Relation of Uric Acid And MPV Levels And Cognitive Functions In Fibromyalgia

Meltem Vural1, Filiz Yıldız Aydın1, Bahar Çakmak1, Isil Ustun1, Ali Bayram Kasım2, Asuman Gedikbasi3, Cemal Bes4
1Health Sciences University Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Clinic
2Health Sciences University,Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital Family Medicine Clinic
3İstanbul University, Instıtute of Child Health, Department of Pediatric Basic Science, Medical Genetics, Istanbul, Turkey, Health Sciences University,Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital Biochemistry Clinic
4Health Sciences University,Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital Rheumatology Clinic

Objective: Patients with fibromyalgia syndrome (FMS) have mild cognitive dysfunction. Higher serum uric acid (UA) levels in some diseases
are reported to be associated with cognitive impairment. Mean platelet volume (MPV) is an indicator of platelet activation. Activated
platelets may play a role in neuroinflammation and cognitive dysfunction. The purpose of this study was to compare cognitive functions of
FMS patients and controls and investigate the relation of serum UA and MPV levels with cognitive functions.
Method: Fifty-four patients with FMS and 33 healthy controls were enrolled,retrospectively. Evaluations were performed with Visual Analog
Scale (VAS), Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Beck Depression Inventory(BDI) and to asses phychological status and cognitive
impairment Mini Mental State Examination(MMSE) was used in both groups.
Results: Mean VAS and sleep quality of FMS group were significantly higher than the control group (p<0.05). Mean MMSE score was
statistically significantly lower in the FMS group (p=0.0001). There was not statistically significant correlation between serum UA levels and
VAS pain/sleep quality, FIQ, BDI and MMSE scores (p>0.05). No significant correlation was found between serum MPV levels and VAS pain/
sleep quality, FIQ, BDI and MMSE scores (p>0.05) but declined cognitive functions were determined in the FMS group when compared with
the control group.
Conclusion: Declined cognitive functions were determined in the FMS the FMS group when compared with the control group. Although we
did not determine an association of serum uric acid and MPV levels with cognitive functions, larger prospective studies with longer follow up
periods are warranted to elucidate the role of these biomarkers in FMS and to determine the factors affecting cognitive functions.

Keywords: Fibromyalgia syndrome, cognitive function, uric acid, mean platelet volume

Fibromiyalji Sendromunda Serum Ürik Asit ve Ortalama Trombosit Hacmi Düzeylerinin Bilişsel Fonksiyonla İlişkisi

Meltem Vural1, Filiz Yıldız Aydın1, Bahar Çakmak1, Isil Ustun1, Ali Bayram Kasım2, Asuman Gedikbasi3, Cemal Bes4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Arastırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
3İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştıma Hastanesi Romatoloji Kliniği

Amaç: Çalışmalar Fibromiyalji sendromlu (FMS) hastalarda orta derecede kognitif bozukluk olduğunu göstermiştir. Serum ürik asit (ÜA) düzeyleri
ile bazı hastalıklarda bilişsel bozukluklar arasındaki ilişki rapor edilmiştir. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit aktivasyonunun bir
göstergesidir. Aktive trombositler nöroinflamasyon ve bilişsel işlev bozukluğunda rol oynayabilir. Amaç, FMS hastalarında serum ÜA ve OTH
düzeylerinin yanı sıra FMS hastaları ve kontrolleri arasındaki bilişsel işlevleri karşılaştırmak ve FMS hastalarında ÜA, OTH ve bilişsel bozukluk
arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
Yöntem: 54 FMS hastası ve 33 sağlıklı kontrol retrospektif olarak değerlendirildi. Ağrıyı değerlendirmek için Visuel Analog Skala (VAS), fonksiyonel
durumu değerlendirmek için Fibromiyalji Etki Anketi (FEA), Mini Mental Test (MMT) ile psikolojik durumu ve bilişsel bozukluğu değerlendirmek
için Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanıldı
Bulgular: FMS grubunun ortalama VAS ve uyku kalitesi kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.05). Ortalama MMT skoru
FMS'de kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p = 0.0001). Serum ÜA düzeyleri ile VAS ağrı / uyku kalitesi, FEA, BDE
ve MMT skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p> 0.05). Serum MPV düzeyleri ile VAS ağrı / uyku kalitesi, FEA, BDE
ve MMT skorları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p> 0.05), ancak bilişsel işlevler kontrol olgularına göre azaldı.
Sonuç: FMS'de kontrol olgularından daha düşük bilişsel işlevler saptandı. Serum ürik asit ve MPV düzeyleri ile bilişsel işlevler arasında bir
ilişki belirlememiş olsak da, bu biyobelirteçlerin FMS'deki rolünü aydınlatmak ve bilişsel işlevleri etkileyen faktörleri belirlemek için daha uzun
takip süreleri olan daha geniş prospektif çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, bilişsel fonksiyon, ürik asit, ortalama trombosit hacmi

Meltem Vural, Filiz Yıldız Aydın, Bahar Çakmak, Isil Ustun, Ali Bayram Kasım, Asuman Gedikbasi, Cemal Bes. The Relation of Uric Acid And MPV Levels And Cognitive Functions In Fibromyalgia. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 317-323

Corresponding Author: Isil Ustun, Türkiye
LookUs & Online Makale