E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
COVID-19 in children: A single center experience from Istanbul, Turkey [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 64-71 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.60490

COVID-19 in children: A single center experience from Istanbul, Turkey

Gulser Esen Besli, Sevliya Öcal Demir, Saniye Girit, Tuğçe Arman, Muhterem Duyu, Sertac Arslanoglu
Department of Pediatrics, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey.

Objective: We aimed to evaluate the demographic, epidemiological, and clinical characteristics of children with coronavirus disease‐2019 (COVID-19), and to determine variations of the clinical presentation of the disease by age.
Method: A total of 104 confirmed COVID-19 patients aged between 0-18 years were retrospectively analyzed. The study period was between March 15, 2020 and July 1, 2020. A confirmed COVID-19 was defined as a child who has positive real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (rRT-PCR). The patients were analyzed in terms of demographic, epidemiological, clinical, laboratory and imaging features, and clinical outcomes.
Results: The median age (inter-quartile range) of the patients was 11.8 (8.4) years, and 53 (51%) were male. Ninety-eight (94%) of the patients had an epidemiological risk factor. The most frequent symptoms were cough (62%), fever (42%), and fatigue (33%). Seven patients (7%) were asymptomatic, 84 (81%) were mild, 9 (9%) were moderate, and 4 (4%) were in severe or critical condition. Ninety-eight (94%) of the patients underwent a chest x-ray, and 12% had pneumonia. The patients younger than 5 years were more likely to have fever (p = 0.019), rhinorrhea (p = 0.041), and diarrhea (p = 0.035). Muscle/join pain (26%), loss of smell/taste (20%), and headache (19%) were striking extra-pulmonary symptoms in older patients. Only 8% of the patients were hospitalized, and 4% were admitted to the intensive care unit. No death occurred.
Conclusion: The most of the pediatric COVID-19 cases have mild symptoms without pneumonia. They may not present with fever or cough which are considered characteristic symptoms of the disease and the frequency of signs and symptoms may vary by age. Children younger than 5 years old are more likely to have fever, rhinorrhea, and diarrhea. School-age children and adolescents may present with extra-pulmonary symptoms such as muscle/join pain, smell/taste loss, and headache.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, children, clinical characteristics

Çocuklarda COVID-19: İstanbul, Türkiye'den tek merkez deneyimi

Gulser Esen Besli, Sevliya Öcal Demir, Saniye Girit, Tuğçe Arman, Muhterem Duyu, Sertac Arslanoglu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 tanısı alan çocukların demografik, epidemiyolojik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi ve klinik bulguların yaşa göre değişkenlik gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: 0-18 yaşları arasında toplam 104 kesin COVID-19 hastası geriye dönük olarak analiz edildi. Çalışma dönemi 15 Mart 2020-1 Temmuz 2020 idi. Kesin COVID-19 vakası, gerçek-zamanlı reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) testinin ağır akut solunum sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu için pozitif saptanması olarak tanımlandı. Hastalar demografik özellikleri, epidemiyolojik risk faktörleri, klinik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ve klinik sonuçları açısından analiz edildi.
Bulgular: Hastaların medyan yaşı (çeyrekler arası genişlik) 11,8 (8,4) yıl olup, 53'ü (%51) erkekti. Hastaların 98’inde (%94) epidemiyolojik risk faktörü vardı. En sık görülen semptomlar öksürük (%62), ateş (%42) ve yorgunluk (%33) idi. Hastaların 7’si (%7) asemptomatik, 84'ü (%81) hafif, 9'u (%9) orta ve 4'ü (%4) ağır/kritik olarak sınıflandırıldı. Hastaların 98'ine (%94) akciğer grafisi çekildi ve %12'sinde pnömoni saptandı. Beş yaşından küçük hastalarda ateş (p = 0.019), burun akıntısı (p = 0.041) ve ishal (p = 0.035) sıklığı daha fazlaydı. Kas/eklem ağrısı (%26), koku/tat kaybı (%20) ve baş ağrısı (%19) ise 5 yaşından büyük hastalarda en sık görülen solunum dışı semptomlar arasındaydı. Hastaların %8'i hastaneye, %4'ü çocuk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Ölüm saptanmadı.
Sonuç: Pediyatrik COVID-19 vakalarının çoğunda pnömoni olmaksızın hafif hastalık bulguları gelişir. Hastalar karakteristik belirtiler olarak kabul edilen ateş ve öksürük ile başvurmayabilir, belirti ve bulgular yaşa göre değişkenlik gösterebilir. Beş yaşından küçük çocuklarda ateş, burun akıntısı ve ishal görülme sıklığı daha fazladır. Okul çağı çocukları ve ergenler kas/eklem ağrısı, koku/tat kaybı, ve baş ağrısı gibi solunum dışı belirtilerle başvurabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, çocuk, klinik özellikler

Gulser Esen Besli, Sevliya Öcal Demir, Saniye Girit, Tuğçe Arman, Muhterem Duyu, Sertac Arslanoglu. COVID-19 in children: A single center experience from Istanbul, Turkey. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 64-71

Corresponding Author: Gulser Esen Besli, Türkiye
LookUs & Online Makale