E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Multi-Purpose Dynamic Use of Right Subcostal Trocar in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Retrospective Analysis of a Single Center Experience [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 40-43 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.43153

Multi-Purpose Dynamic Use of Right Subcostal Trocar in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Retrospective Analysis of a Single Center Experience

Hakan Seyit1, Halil Alış2
1Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2İstanbul Aydın University, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

Objective
It is essential to prevent exploration difficulties caused by the presence of fat and hypertrophic liver in obese patients and provide a good field of vision. Recently, various liver retraction techniques have been described for laparoscopic procedures We aimed to assess outcomes of a multi-purpose dynamic use of right subcostal trocar in laparoscopic sleeve gastrectomy.
Method
All patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy from January 2016 and December 2017 were determined prospectively. The data were retrospectively reviewed.
Results
Five hundred and seventy-sixpatients were included. Mean age was 38.9 years. The mean body weight 130.8 kg and mean body mass index (BMI) 47.4 kg. Complications such as bleeding, leakage and stenosis were observed in 6,7 and 6 patients, respectively. There were no significant change of the serum liver enzymes in both preoperative and postoperative periods. No additional retractor was required for liver retraction in any of the cases. None of our patients experienced any complications related to the methods described in the perioperative period
Conclusion
Use right subcostal trocar in laparoscopic sleeve gastrectomy for liver retraction can be successfully completed without postoperative morbidity risks and clear inspection with traction of the respective area. There is a need for long-term outcomes.

Keywords: Bariatric surgery, Laparoscopic surgery, Liver retraction, Sleeve gastrectomy

Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Sağ Subkostal Trokarın Çok Amaçlı Dinamik Kullanımı: Tek Merkez Deneyiminin Retrospektif Analizi

Hakan Seyit1, Halil Alış2
1Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç
Obez hastalarda yağ ve hipertrofik karaciğerin varlığından kaynaklanan araştırma zorluklarını önlemek ve iyi bir görüş alanı sağlamak önemlidir. Son zamanlarda, laparoskopik prosedürler için çeşitli karaciğer retraksiyon teknikleri tanımlanmıştır. Biz, laparoskopik sleeve gastrektomide sağ subkostal trokarın çok amaçlı kullanımının sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Ocak 2016 ve Aralık 2017 tarihleri arasında laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan tüm hastalar prospektif olarak belirlendi. Veriler geriye dönük olarak incelendi.
Sonuçlar
Beş yüz yetmiş altı hasta dahil edildi. Ortalama yaş 38.9 idi. Ortalama vücut ağırlığı 130.8 kg ve ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 47.4 kg. Kanama, kaçak ve darlık gibi komplikasyonlar sırasıyla 6,7 ve 6 hastada gözlendi. Preoperatif ve postoperatif dönemde serum karaciğer enzimlerinde anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Hiçbir olguda karaciğer retraksiyonu için ek retraktör gerekmedi. Peroperatif dönemde tarif edilen yöntemle ilgili komplikasyon görülmedi.
Sonuç
Karaciğer retraksiyonu için laparoskopik sleve gastrektomide sağ subkostal trokar kullanımı postoperatif morbidite riski olmadan ve ilgili alanın traksiyonu ile açık görüş başarıyla tamamlanabilir. Uzun vadeli sonuçlara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, Laparoskopik cerrahi, Karaciğer retraksiyonu, Sleeve gastrektomi

Hakan Seyit, Halil Alış. Multi-Purpose Dynamic Use of Right Subcostal Trocar in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: Retrospective Analysis of a Single Center Experience. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 40-43

Corresponding Author: Hakan Seyit, Türkiye
LookUs & Online Makale