E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Prostatic Artery Embolization in Benign Prostatic Hyperplasia Patients with High Comorbidity [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 79-84 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.41736

Prostatic Artery Embolization in Benign Prostatic Hyperplasia Patients with High Comorbidity

Çağlayan Çakır1, Aysun Erbahceci Salik1, Fatih KILINÇ1, Filiz Saçan2, Levent Oguzkurt3, Volkan Tugcu4
1Healts Sciences University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Resarch Hospital, Radiology, İSTANBUL, TURKEY
2Acibadem University,Hospital, Radiology, İSTANBUL, TURKEY
3Koç University,Hospital, Radiology, İSTANBUL, TURKEY
4Memorial Hospital, Radiology, İSTANBUL, TURKEY

Objective: Benign prostatic hyperplasia (BPH) affects patients’ quality of life negatively. We aimed to examine the results of prostate artery embolization (PAE) treatment for BPH in the elderly patients with high comorbidity.
Materials and Methods: In the present study, we evaluated the patients with lower urinary tract symptoms (LUTS) due to BPH and applied endovascular embolization treatment, who were admitted to our hospital radiology department, between February 2017 and February 2019. Patients with a high risk for surgical operation with an American Society of Anesthesiologists (ASA) score of 3 or above, International Prostate Symptom Score (IPSS) >20 and MR (Magnetic Resonance) prostate volume (PV)>70 cm3 were included in this study. In addition, maximum flow rate Qmaximum (Qmax), MRI PV and IPSS values were recorded in all patients in our clinic before PAE, and the 12th months after PAE.
Results: In our study, 15 patients, who had a history of transurethral resection (TUR), and 57-82 years old (mean 73.8), participated. PAE treatment was administered to the patients who were admitted to our hospital with the diagnosis of BPH in patient high comorbidity, LUTS and high risk for open prostatectomy. In our series, Qmax, IPSS, MRI and digital subtraction angiography (DSA) findings were presented. The findings showed that pre-PAE and post-PAE at 12th month, IPSS value 25,13±1,92 and 11,4±6,51 (p=0,001), Qmax; 7,61±3,19 and 16,51±9,56 (p=0,001), MRPV; 135,47±76,48 and 83,27±43,53 (p=0,001) and also all parameters were statistically significant.
Conclusion: PAE is a novel treatment modality which is increasingly being used in patients with BPH, and it is an important and effective treatment option since it is much less invasive compared to open surgery, does not require hospitalization after the procedure.

Keywords: Benign prostatic hyperplasia, prostate artery, embolization, high comorbidity

Benign Prostat Hiperplazisi Olan Komorbiditesi Yüksek Hasta Grubunda Prostat Arter embolizasyonu

Çağlayan Çakır1, Aysun Erbahceci Salik1, Fatih KILINÇ1, Filiz Saçan2, Levent Oguzkurt3, Volkan Tugcu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloj, İSTANBUL, TÜRKİYE
2Acıbadem Üniversitesi Hastanesi Radyoloji, İSTANBUL, TÜRKİYE
3KoçÜniversitesi Hastanesi Radyoloji, İSTANBUL, TÜRKİYE
4Memorial Hastanesi Radyoloji, İSTANBUL, TÜRKİYE

Amaç: Benign prostat hiperplazisi (BPH) yaşam kaltisini olumsuz etkileyen bir durumdur. Çalışmamızda BPH tanılı ve komorbitesi yüksek yaşlı hastalarda Prostat arter embolizasyonu tedavisinin sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Şubat 2017-Şubat 2019 tarihleri arasında hastanemize Benign Prostat Hiperplazisine (BPH) bağlı alt üriner sistem semptomları (AÜSS) nedeniyle başvurup prostat arter embolizasyon (PAE) tedavi işlemi uygulanan hastaları retrospektif olarak inceledik. Çalışmaya Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) skoru 3 ve üzerinde olan cerrahi operasyon açısından yüksek riskli, Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) >20, MR (Manyetik Rezonans) ile prostat volümü (PV) >70 cm3 olan hastalar dahil edildi. Bunun dışında hastalarda PAE öncesi ve PAE sonrası 12. ayda, maksimum akım hızı Qmaksimum (Qmaks), MRG PV ile IPSS değerleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışmamızda komorbitesi yüksek, alt üriner sistem semptomları devam eden ve açık prostatektomi için yüksek riskli 57-82 yaş arası (ort. 73,8) daha önce bir tanesi transüretral rezeksiyon (TUR) operasyonu geçirmiş olmak üzere toplam on beş hastaya prostat arter embolizasyon (PAE) işlemi yapıldı. Serimizde hastaların Qmaks, İPSS, MR ve dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) bulguları sunulmuştur. PAE öncesi ve 12. ayda total IPSS sırasıyla 25,13±1,92 ve 11,4±6,51 (p=0,001), Qmaks; 7,61±3,19 ve 16,51±9,56 (p=0,001), MRPV; 135,47±76,48 ve 83,27±43,53 (p=0,001) olup değerleri kayıt altına alındı.

Sonuç: PAE BPH olan hastalarda giderek artar sıklıkta kullanılmakta olan yeni bir tedavi yöntemi olup özellikle komorbiditesi yüksek grupda TUR ile açık cerrahiye göre çok daha az invaziv olması, işlem sonrası hastanede yatış gerektirmemesi ve basit sedasyon ya da lokal anestezi altında yapılabilir olması ile önemli alternatif bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Benign Prostat Hiperplazisine, Embolizasyon, Prostat Arter, Yüksek komorbidite

Çağlayan Çakır, Aysun Erbahceci Salik, Fatih KILINÇ, Filiz Saçan, Levent Oguzkurt, Volkan Tugcu. Prostatic Artery Embolization in Benign Prostatic Hyperplasia Patients with High Comorbidity. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 79-84

Corresponding Author: Çağlayan Çakır, Türkiye
LookUs & Online Makale