E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Comparison Of The Effects Of On-Pump And Off-Pump Techniques On The Quality Of Life In Coronary Artery Bypass Surgery [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 374-378 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.38247

Comparison Of The Effects Of On-Pump And Off-Pump Techniques On The Quality Of Life In Coronary Artery Bypass Surgery

Nofel Ahmet Binicier1, Atıf Yolgosteren2, Murat Biçer2
1Bursa City Hospital, Bursa
2Uludağ University Faculty Of Medicine, Bursa

Objective: In this study, we aimed to compare the effects between on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery on the effect of quality of life.
Methods: Fifty patients who underwent isolated coronary artery bypass (CABG) between 01.08.2012 - 31.01.2013 were divided into two equal groups (group 1: off-pump CABG; group 2: on-pump CABG). The quality of life of all patients was evaluated using the SF-36 questionnaire in the postoperative first week and first month (8 basic parameters in SF-36 questionnaire form: Physical function, pain, physical role, mental health, emotional role, social function, fitness / fatigue, general health)
Results: One week after CABG surgery, physical function, physical role, social function and emotional role were significantly better in group 1 than group 2 (p <0.05). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of quality of life, one month after CABG surgery (p> 0.05). Physical function was significantly better in female gender one week after CABG (p <0.05). There was no difference between the two genders in terms of quality of life after one month (p> 0.05).
Conclusion: We think that CABG performed off-pump in order to avoid from negative effects of cardiopulmonary bypass has no significant effect on the quality of life of the patients in the postoperative period. Nevertheless, in order to get a clearer idea on this issue, we think that large series studies should be conducted with a higher number of patients.

Keywords: coronary artery bypass surgery, life quality, SF-36 form

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde On-Pump ve Off-Pump Tekniklerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Nofel Ahmet Binicier1, Atıf Yolgosteren2, Murat Biçer2
1Bursa Şehir Hastanesi, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

Amaç: Bu çalışmada çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass (off-pump) ile kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter baypasın (on-pump) yaşam kalitesi üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık.
Metod: Bu çalışmada 01.08.2012 - 31.01.2013 tarihleri arasında izole koroner arter bypas (KABG) yapılan 50 hasta, iki eşit gruba ayrılarak çalışmaya alındı (grup 1: off-pump KABG; grup 2: on-pump KABG). Grupların yaşam kalitesi SF-36 anket formu kullanılarak KABG ameliyatından 1 hafta ve 1 ay sonra değerlendirildi (SF-36 anket formunda ki 8 temel parametre: Fiziksel fonksiyon, ağrı, fiziksel rol, mental sağlık, emosyonel rol, sosyal fonksiyon, zindelik/yorgunluk, genel sağlık).
Bulgular: KABG ameliyatından 1 hafta sonra grup 1’de fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, sosyal fonksiyon ve emosyonel rol grup 2’den anlamlı olarak daha iyiydi (p<0.05). 1 ay sonra yaşam kaliteleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). KABG’den 1 hafta sonra fiziksel fonksiyon kadın cinsiyetinde anlamlı olarak daha iyiydi (p<0.05). 1 ay sonra yaşam kalitesi açısından iki cinsiyet arasında fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Kardiyopulmoner baypas’ın olumsuz etkilerinden kaçınmak için çalışan kalpte yapılan koroner arter baypasın postoperatif dönemde hastaların yaşam kalitelerinin iyileşmesinde anlamlı bir katkısının olmadığını düşünüyoruz. Yine de bu konuda daha net fikir elde edebilmek için hasta sayısının çok daha fazla olduğu geniş serili çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: koroner arter baypas cerrahisi, yaşam kalitesi, SF-36 formu

Nofel Ahmet Binicier, Atıf Yolgosteren, Murat Biçer. Comparison Of The Effects Of On-Pump And Off-Pump Techniques On The Quality Of Life In Coronary Artery Bypass Surgery. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 374-378

Corresponding Author: Atıf Yolgosteren, Türkiye
LookUs & Online Makale