E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Approach to Complex Renal Cysts: A Single Center Experience [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 7-10 | DOI: 10.5222/BMJ.2021.37450

Approach to Complex Renal Cysts: A Single Center Experience

Nadir Kalfazade, Ekrem Guner
University of Health Sciences, Bakirkoy Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey

Objective: Our objective in this study was to present the data for patients followed-up and underwent surgery due to complex renal cyst using Bosniak classification system.
Method: Data of all patients followed-up or underwent surgery via open / minimal invasive methods due to complex renal cyst in our clinic between 2016 and 2019 were retrospectively evaluated. Bosniak category IIF and higher lesions were included in the study.
Results: A total of 83 patients were included in the study. The mean age of the patients was 52 ±10.1 years and 40 (48.2%) were male and 43 (51.8%) were female. 53 (63.9%) patients had Bosniak IIF, 18 (21.7%) patients had Bosniak III and 12 (14.5%) patients had Bosniak IV lesions. Mean lesion size was 54±27.4 mm. Surgery was performed in a total of 41 (49.4%) patients. Based on final pathology result, while benign pathologies were detected in 13 (31.7%) patients, clear cell renal cell carcinoma was detected in 22 (53.7%) patients and papillary renal cell carcinoma in 6 (14.6%) patients. Malignity rates were detected as 18.9%, 44.4% and 83.3% in Bosniak IIF, III and IV lesions respectively. While the mean lesion size of patients who had benign pathology were 64.6±18.4 mm, mean lesion size of patients with malign pathology were 58.3±29.7 mm (p =.41).
Conclusion: Progression is an important malignity finding in Bosniak IIF lesions. An important amount of especially Bosniak III lesions is overtreated. Thus, active surveillance is a treatment which should be considered in these patients. More comprehensive prospective randomized studies are needed.

Keywords: Bosniak classification, active surveillance, complex, renal cyst

Kompleks Renal Kistlere Yaklaşım: Tek Merkez Deneyimi

Nadir Kalfazade, Ekrem Guner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Biz bu çalışmamızda kompleks böbrek kisti nedeniyle Bosniak sınıflama sistemi kullanılarak takip edilen veya opere edilen hastaların verilerini sunmayı amaçladık amaçladık.
Yöntem: Kliniğimizde 2016-2019 yılları arasında kompleks böbrek kisti nedeniyle takip edilen veya açık / minimal invaziv yöntemler ile opere edilen tüm hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Bosniak kategorisi IIF ve üstü lezyonlar çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 83 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 52 ±10.1 yıl iken 40’ı (%48.2) erkek ve 43’ü (%51.8) kadın idi. 53 (%63.9) hastada Bosniak IIF, 18 (%21.7) hastada Bosniak III ve 12 (%14.5) hastada Bosniak IV lezyon mevcut idi. Görüntülemede ortalama lezyon boyutu 54±27.4 mm idi. Toplam 41 (%49.4) hastaya cerrahi uygulandı. Final patoloji sonucuna göre 13 (%31.7) hastada benign patolojiler saptanırken 22 (%53.7) hastada berrak hücreli renal cell karsinom ve 6 hastada (%14.6) papiller renal hücreli karsinom saptandı. Malignite oranları Bosniak IIF, III ve IV lezyonlar için sırasıyla %18.9, %44.4 ve %83.3 olarak saptandı. Nefrektomi geçirip patolojisi benign gelen hastaların lezyon boyutları 64.6±18.4 mm iken patolojisi malign gelen hastaların lezyon boyutları ise 58.3±29.7 mm idi (p=.41).
Sonuç: Bosniak IIF lezyonlarda progresyon önemli bir malignite bulgusudur. Özellikle Bosniak III lezyonların önemli bir kısmı gereksiz tedavi edilmektedir. Bu yüzden, bu hastalarda aktif izlem göz önünde bulundurulması gereken bir tedavidir. Bununla birlikte, daha geniş kapsamlı, prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bosniak sınıflaması, aktif izlem, kompleks, böbrek kisti

Nadir Kalfazade, Ekrem Guner. Approach to Complex Renal Cysts: A Single Center Experience. Med J Bakirkoy. 2021; 17(1): 7-10

Corresponding Author: Ekrem Guner, Türkiye
LookUs & Online Makale