E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Assessment of Bone Metabolism and Bone Mineral Density in Children with Helicobacter pylori Infection [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 343-348 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.35229

Assessment of Bone Metabolism and Bone Mineral Density in Children with Helicobacter pylori Infection

Nafiye Urganci1, Derya Kalyoncu2
1SBU Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital,Division of Pediatric Gastroenterology, Istanbul, TURKEY
2Istinye State Hospital, Pediatrics, TURKEY

Objective: Gastrointestinal disorders may have negative impact on bone metabolism.
The aim of the study was to evaluate bone metabolism and bone mineral density in children with Helicobacter pylori (H. pylori) infection.
Method: A total of 100 children (mean age: 13.69±2.44 years, M/F: 0.66) with chronic gastritis were divided into two groups according to presence of H. pylori infection and were tested for biochemical parameters such as calcium, phosphorus, magnesium, alkaline phosphatase, parathyroid hormone and vitamin D. Bone mineral density was measured at lumbar spine in all of the patients by dual-energy x-ray absorptiometry (DXA).
Results: 48 of 72 patients with H. pylori and 16 of 28 patients without H. pylori had low vitamin D levels (p=0.35). The other biochemical parameters were within normal limits in both groups. Bone mineral density was measured -0.16±2.25 g/cm2 in H. pylori-positive patients and -0.08±2.62 g/cm2 in H. pylori-negative patients (p=0.87). Only 2 patients with H. pylori and 1 without H. pylori had BMD z scores below -2.5 (p=1.00).
Conclusion: No significant difference was observed in biochemical parameters of bone metabolism and bone mineral density between H.pylori-positive and H. pylori-negative children.

Keywords: Children, bone mineral density, calcium, H.pylori, vitamin D

Helikobakter pilori Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Kemik Metabolizması ve Kemik mineral Dansitesinin Değerlendirilmesi

Nafiye Urganci1, Derya Kalyoncu2
1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik gastroenteroloji, İstanbul, Türkiye
2İstinye Devlet Hastanesi, Pediatri, İstanbul, Türkiye

Amaç: Gastrointestinal sistemi tutan hastalıklar kemik metabolizması üzerine negatif etki gösterebilir. Bu çalışmada Helikobakter pilori enfeksiyonu olan çocuklarda kemik metabolizması ve kemik mineral dansitesi değerlendirilmiştir.
Yöntem: 1-18 yaş arası kronik gastriti olan 100 çocuk hasta (ort yaş: 13.69±2.44 yıl, E/K: 0.66) Helikobakter pilori enfeksiyonuna göre iki gruba ayrıldı. Hastalar kalsiyum, fosfor, magnezyum, alkalen fosfataz, paratiroid hormon ve D vitamini düzeyleri gibi biyokimyasal parametreler açısından test edildi. Kemik mineral dansitesi dual x-ışını absorbsiyometri (DXA) tekniği ile lomber omurgada ölçüldü.
Bulgular: 72 Helikobakter pilori enfeksiyonu olan hastanın 48’inde ve 28 Helikobakter pilori enfeksiyonu olmayan hastanın 16’ında Dvitamini düzeyi düşük saptandı (p=0.35). Diğer biyokimyasal parametreler her iki grupta da normal tespit edildi. Kemik mineral dansitesi Helikobakter pilori enfeksiyonu olan hastalarda 0.16±2.25 g/cm2 ve olmayanlarda -0.08±2.62 g/cm2 ölçüldü (p=0.87). Helikobakter pilori enfeksiyonu olan 2 hastada ve olmayan 1 hastada kemik mineral dansitesi z skoru -2.5 değerinin altında saptandı (p=1.00).
Sonuç: Kemik metabolimasının biyokimyasal parametreleri ve kemik mineral dansitesi açısından Helikobakter pilori enfeksiyonu olan ve olmayan çocuklar arasında anlamlı fark saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kemik mineral dansitesi, kalsiyum, H.pylori, D vitamini

Nafiye Urganci, Derya Kalyoncu. Assessment of Bone Metabolism and Bone Mineral Density in Children with Helicobacter pylori Infection. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 343-348

Corresponding Author: Derya Kalyoncu, Türkiye
LookUs & Online Makale