E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The Utility of the Callosal/Supratentorial-Supracallosal Area Ratio to Evaluate Corpus Callosum Morphometry in Children [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 399-405 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.35220

The Utility of the Callosal/Supratentorial-Supracallosal Area Ratio to Evaluate Corpus Callosum Morphometry in Children

Mehmet Öztürk1, Emine Uysal2, Halil Ibrahim Duran2, Zuhal Ince Bayramoglu3, Abidin Kilinçer2
1Selcuk University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Radiology
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Radiology
3Istanbul Faculty of Medicine, Division of Pediatric Radiology

Objective: To perform morphometric analysis of corpus callosum (CC) by using callosal area (CA), supratentorial-supracallosal
area (SSA) and CA/SSA parameters in a healthy pediatric population and to investigate changes according to age and gender.
Method: Method: This retrospective study included a total of 313 children (154 boys, 159 girls) aged between 3-17 years. The
cases were divided into three groups according to age: 3-6 years (Group 1) (pre-school), 7-12 years (Group 2) (preadolescent)
and 13-17 years (Group 3) (adolescent). CA and SSA were measured on the mid-sagittal plane on T1-weighted images. CA/
SSA index was calculated. Differences in age, CA, SSA, and ratio parameters among the gender groups were compared using
the Mann-Whitney U or the t-test.
Results: Median values of CA (p= 0.002), mean values of SSA (p=0.001) and CA/SSA ratios (p= 0.04) were significantly higher
in boys compared to girls. The median CA and mean CA/SSA ratios in Group 3 were significantly higher than Groups 1 and 2
(p= 0.001). Mean CA/SSA ratio values of boys and girls in Age Group 3 were significantly higher than Group 1 (p= 0.001) and
significantly higher than Age Group 2 in girls. There were highly significant positive correlations of age with CA (p=0.001,
r=0.47), SSA (p=0.028, r=0.12) and CA/SSA ratio (p=0.001, r=042). There was a highly significant and positive correlation
between CA and SSA (p=0.001, r=0.25) and CA/SSA ratio (p=0.001, r=0.87).
Conclusion: CA, SSA, and CA/ SSA ratio values in children are affected by age and gender. These parameters can be used as
reference values for the diagnosis of congenital and acquired pathologies affecting the corpus callosum.

Keywords: Corpus callosum, morphometry, children, magnetic resonance imaging

Çocuklarda Kallosal/Supratentoryal-Suprakallosal Alan Oranının Korpus Kallosum Morfometrisini Değerlendirmede Yararlılığı

Mehmet Öztürk1, Emine Uysal2, Halil Ibrahim Duran2, Zuhal Ince Bayramoglu3, Abidin Kilinçer2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
3İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

Amaç: Sağlıklı bir pediyatrik popülasyonda kallozal alan (KA), supratentoryal-suprakallosal alan (SSA) ve KA / SSA parametrelerini
kullanarak korpus kallozum (KK)’un morfometrik analizini yapmak ve yaş ve cinsiyete göre değişimi araştırmak.
Yöntem: Bu retrospektif çalışma, 3-17, 154 erkek ve 159 kız arasında toplam 313 çocuğu kapsamaktadır. Olgular yaşa göre üç
gruba ayrıldı: 3-6 yaş (Grup 1) (okul öncesi), 7-12 yaş (Grup 2) (preadolesan) ve 13-17 yaş (Grup 3) (ergen). KA ve SSA, T1
ağırlıklı görüntülerde sagittal düzlemde ölçüldü. KA / SSA indeksi hesaplandı. Cinsiyet grupları arasındaki yaş, KA, SSA ve oran
parametrelerindeki farklılıklar ''Mann-Whitney U'' veya t testi kullanılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama medyum (çeyrekler arası aralık) değerleri KA (p=0,002) ve ortalama SSA değerleri (p=0,001) ve KA / SSA
oranları (p=0,04) erkeklerde kızlara göre anlamlı olarak daha yüksekti. Grup 3'teki ortanca KA ve ortalama KA / SSA oranları
grup 1 ve 2'den anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). Grub 3’deki kız ve erkeklerin ortalama KA / SSA oranı değerleri Grup 1'den
anlamlı olarak yüksek (p=0,001) ve kızlarda yaş grubu 2'den anlamlı olarak daha yüksekti. KA (p=0,001, r=0,47), SSA (p=0,028,
r=0,12) ve KA / SSA oranı (p=0,001, r=0,42) ile yaş arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı. KA ile SSA (p=0,001, r=0,25) ve
KA / SSA oranı (p=0,001, r=0,87) arasında yüksek derecede anlamlı pozitif korelasyon vardı
Sonuç: Çocuklarda KA, SSA ve KA / SSA oranı değerleri yaş ve cinsiyetten etkilenmektedir. KK’u etkileyen konjenital ve edinilmiş
patolojilerin tanısında referans değerler olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Korpus kallozum, Morfometri, Çocuklar, Manyetik rezonans görüntüleme

Mehmet Öztürk, Emine Uysal, Halil Ibrahim Duran, Zuhal Ince Bayramoglu, Abidin Kilinçer. The Utility of the Callosal/Supratentorial-Supracallosal Area Ratio to Evaluate Corpus Callosum Morphometry in Children. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 399-405

Corresponding Author: Mehmet Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale