E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Association of Myeloperoxidase Gene Functional Variant with Schizophrenia and Smoking in a Turkish Population [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 197-202 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.18291

Association of Myeloperoxidase Gene Functional Variant with Schizophrenia and Smoking in a Turkish Population

Sacide Pehlivan1, Pınar Çetinay Aydın2, Mehmet Atilla Uysal3, Ayse Feyda Nursal4, Selin Kurnaz1, Ulgen Sever1, Aybike Aydin2, Nazan Aydin2, Mustafa Pehlivan5
1Department of Medical Biology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Psychiatry, Bakirkoy Prof.Dr.Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey.
3Department of Chest Diseases, Yedikule Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
4Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Hitit University, Corum, Turkey
5Department of Hematology, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.

Objective: Etiopathogenesis of schizophrenia (SCZ) involves several risk genes that induce inflammation, environmental stress factors and changes in the innate immune system. Patients with SCZ have the highest rate of cigarette smoking and severe nicotine dependence. Myeloperoxidase (MPO), a member of subfamily of peroxidases, is most abundantly expressed in immune cells. The aim of this study was to investigate the relationship between the MPO rs2333227 variant and SCZ/smoking etiopathogenesis. Method: The study included 54 patients with SCZ, 94 smokers and 92 healthy controls. MPO rs2333227 variant was genotyped by polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. Odds ratio (OR) and 95% confidence interval (95%CI) were calculated using the χ2 test. Results: G/G and G/A genotypes of MPO rs2333227 were detected in our study samples. The frequencies of the G/G and G/A genotypes were 53.7%, 46.3%; 56.3%; 43.7%; 68.9%, 31.1% in SCZ patients, smokers, and the control group, respectively. The allele frequencies were G: 76.9% (SCZ patients), 77.4% (smokers) 83.7% (controls); A: 23.1% (SCZ patients), 22.6% (smokers), and 16.3% (controls). There was no significant difference between the SCZ patients, smokers and controls regarding MPO rs2333227 variant either in terms of allele frequency or genotype frequency. Then we genotyped the groups as women and men. MPO rs2333227 variant genotype distribution did not differ between men and women (p>0.05). Conclusion: This study does not support the role of MPO rs2333227 variant in increasing genetic risk for SCZ/smoking in Turkish population.

Keywords: schizophrenia, smoking, myeloperoxidase, variant.

Türk Toplumunda Myeloperoksidaz Geni Fonksiyonel Varyantının Şizofreni ve Sigara ile İlişkisi

Sacide Pehlivan1, Pınar Çetinay Aydın2, Mehmet Atilla Uysal3, Ayse Feyda Nursal4, Selin Kurnaz1, Ulgen Sever1, Aybike Aydin2, Nazan Aydin2, Mustafa Pehlivan5
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye.
4Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bölümü, Çorum, Türkiye
5Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye.

Amaç: Şizofreni (SCZ) etyopatogenezi, enflamasyon, çevresel stres faktörleri ve doğal bağışıklık sistemindeki değişiklikleri indükleyen çeşitli risk genlerini içerir. SCZ’li hastalar yüksek sigara içme oranına ve şiddetli nikotin bağımlılığına sahiptir. Peroksidaz alt familyasının bir üyesi olan miyeloperoksidaz (MPO), en çok bağışıklık hücrelerinde eksprese edilir. Bu çalışmanın amacı MPO rs2333227 varyantı ile SCZ/sigara içimi etyopatogenezi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 54 SCZ hastası, 94 sigara içen ve 92 sağlıklı kontrol dahil edildi. MPO rs2333227 varyantı polimeraz zincir reaksiyonusınırlayıcı enzim parça uzunluk polimorfizmi (PZR-RFLP) yöntemi ile genotiplendi. OR ve %95Cl güven aralığı X2 testi kullanılarak hesaplandı. Bulgular: Çalışmada hemşirelerin %84.25’i “ERAS protokolünü bilmediklerini, %88,97’si çalıştıkları klinikte ERAS protokolü uygulamalarına yer verilmediğini, %99,21’i ise “ERAS protokolüne yönelik herhangi bir yayını takip etmediğini, %99,21’i ERAS protokolünü içeren herhangi bir eğitim almadığını belirtti. Sonuç: Çalışma örneklerimizde MPO rs22333227 G/G ve G/A genotipleri saptandı. G/G ve G/A genotiplerinin sıklığı SCZ hastalarında, sigara içenlerde ve kontrol grubunda sırasıyla, %53,7, %46,3; %56,3, %43,7; %68,9, %31,1 idi. Alel sıklıkları G: %76,9 (SCZ hastaları), %77,4 (sigara içenler), %83,7 (kontroller); A %23,1 (SCZ hastaları), %22,6 (sigara içenler), %16,3 (kontroller) idi. SCZ hastaları, sigara içenler ve kontroller arasında MPO rs2333227 varyantı alele frekansı ve genotip sıklığı açısından anlamlı bir fark yoktu. Sonra grupları kadın ve erkek olarak genotipledik. MPO rs22333227 varyant genotip dağılımı kadınlar ve erkekler arasında farklı değildi (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: şizofreni, sigara içimi, myeloperoksidaz, varyant.

Sacide Pehlivan, Pınar Çetinay Aydın, Mehmet Atilla Uysal, Ayse Feyda Nursal, Selin Kurnaz, Ulgen Sever, Aybike Aydin, Nazan Aydin, Mustafa Pehlivan. Association of Myeloperoxidase Gene Functional Variant with Schizophrenia and Smoking in a Turkish Population. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 197-202

Corresponding Author: Ayse Feyda Nursal, Türkiye
LookUs & Online Makale