E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Review of the Clinicopathological Features and Prognosis of the Rare Histological Types of Gastric Cancer [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 301-308 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.15870

Review of the Clinicopathological Features and Prognosis of the Rare Histological Types of Gastric Cancer

Tutkun Talih1, Uğur Topal3, Erdoğan Mütevelli Sözüer3, Fatih Dal1, Muhammet Akyuz1, Şadi Yenel İsaoğulları1, Kemal Deniz2, Hızır Yakup Akyıldız3
1Department of General Surgery, Erciyes University Medical Faculty,
2Department of Pathology, Erciyes University Medical Faculty,
3Department of Surgical Oncology, Erciyes University Medical Faculty

Objective: Gastric cancer consists of many histological subtypes. Prognostic value of histological types in gastric cancer has not been very well defined. In this study, we aimed to investigate the relationship between different histological types and clinicopathologic features and prognosis in gastric cancer. Method: Patients whose pathological diagnosis was adenosquamous carcinoma, hepatoid adenocarcinoma, lymphoepithelioma-like carcinoma, and papillary adenocarcinoma, among the 1060 patients who underwent gastrectomy for gastric cancer between 2010-2019, were included in the study. Demographic features, clinicopathological features, oncological follow-up results and survival of the patients were analyzed. Results: Group 1 (adenosquamous carcinoma) consisted of 3, Group 2 (hepatoid adenocarcinoma) of 3, Group 3 (lymphoepithelioma-like carcinoma) of 3, and Group 4 (papillary adenocarcinoma) consisted of 4 patients. The mean age of the patients included in the study was 63.3+11.76 (41-81) years. Tumors were more commonly located in the corpus in hepatoid adenocarcinoma and lymphoma-like carcinoma (67%) and in the antrum (75%) in papillary adenocarcinoma. Eight patients underwent total gastrectomy, four patients subtotal gastrectomy, and a patient with a tumor located at the gastroesophageal junction underwent proximal gastrectomy. Average tumor size (cm) was 5.11+2.23 (1.2-8) cm. Local recurrence occurred in two patients with adenosquamous carcinoma, two with hepatoid adenocarcinoma, and one with papillary adenocarcinoma. Two patients with adenosquamous carcinoma developed systemic metastasis (lung, liver), two patients with hepatoid adenocarcinoma developed peritoneal carcinomatosis, and a patient with papillary adenocarcinoma developed surrenal metastasis. Average survival was the shortest in hepatoid adenocarcinoma (17.50 months), and the longest in papillary adenocarcinoma (63 months). There was no statistical difference in survival between the groups (p: 0.445). Conclusion: Rare histological types of the stomach differed in terms of their locations and prognoses. Among the rare histological types, hepatoid adenocarcinoma exhibited the most aggressive biological behavior, while patients with papillary adenocarcinoma had longer survival times.

Keywords: Gastric cancer, rare histological type, curative resection, prognosis.

Mide Kanserinin Nadir Görülen Histolojik Tiplerinin Klinikopatolojik Özelliklerinin ve Prognozlarının Gözden Geçirilmesi

Tutkun Talih1, Uğur Topal3, Erdoğan Mütevelli Sözüer3, Fatih Dal1, Muhammet Akyuz1, Şadi Yenel İsaoğulları1, Kemal Deniz2, Hızır Yakup Akyıldız3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

Mide kanseri birçok histolojik alt tipten oluşur. Mide kanserinde histolojik tiplerin prognostik değeri iyi tanımlanmamıştır. Bu çalışmada mide kanserinde farklı histolojik tiplerin klinikopatolojik özellikler ve prognoz ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: 2010-2019 yıllları arasında mide kanseri nedeniyle gastrektomi yapılan 1060 hasta arasından patolojik tanısı adenoskuamöz karsinom, hepatoid adenokarsinom, lenfoepitelyoma like karsinom ve papiller adenokarsinom olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, klinikopatolojik özellikleri, onkolojik takip sonuçları ve sağkalımları analiz edildi. Bulgular: Grup 1 (adenoskuamöz karsinom) 3, Grup 2 (hepatoid adenokarsinom) 3, Grup 3 (lenfoepitelyoma like karsinom) 3 ve Grup 4 (papiller adenokarsinom) 4 hastadan oluşuyordu. Çalışmaya dâhil edilen hastaların yaş ortalaması 63,3±11,76 (41-81) idi. Tümörler hepatoid adenokarsinom ve lenfoma like karsinomda korpusta (%67), papiller adenokarsinom da antrumda (%75) daha sık saptandı. Sekiz hastaya total gastrektomi dört hastaya subtotal gastrektomi, gastroözofageal-EJ bileşkede yerleşmiş olan tümöre de proksimal gastrektomi uygulandı. Ortalama tümör boyutu (cm) 5,11±2,23 (1,2-8). Adenoskuamöz karsinomlu iki, hepatoid adenokarsinomlu iki ve papiller adenokarsinomlu bir hastada lokal nüks gelişti. Adenoskuamöz karsinomlu iki hastatada sistemik metastaz (akciğer, karaciğer), hepatoid adenokarsinomlu iki hastada peritoneal karsinomatozis ve papiller adenokarsinom tanılı bir hastada da sürrenal metastaz gelişti. Ortalama sağ kalım hepatoid adenokarsinomada en kısa (17,50 ay) iken papiller adenokarsinomada en uzundu. (63 ay). Gruplar arasında sağ kalım açısından istastiksel farklılık yoktu (p: 0,454). Sonuç: Midenin nadir görülen histolojik tipleri yerleşim yerleri ve prognozları açısından farklılık gösteriyordu. Nadir histolojik tipler arasından hepatoid adenokarsinom en agresif biyolojik davranış sergilerken papiller adenokarsinom diğer histolojik tiplere gore daha uzun sağ kalım sergilemişti.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, nadir histolojik tip, küratif rezeksiyon, prognoz.

Tutkun Talih, Uğur Topal, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Fatih Dal, Muhammet Akyuz, Şadi Yenel İsaoğulları, Kemal Deniz, Hızır Yakup Akyıldız. Review of the Clinicopathological Features and Prognosis of the Rare Histological Types of Gastric Cancer. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 301-308

Corresponding Author: Uğur Topal, Türkiye
LookUs & Online Makale