E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
The Overall Distribution of ABO and Rh (D) Groups in The Most Populous City Istanbul as Representing the Complex Ethnicity of Turkey [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 363-368 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.08370

The Overall Distribution of ABO and Rh (D) Groups in The Most Populous City Istanbul as Representing the Complex Ethnicity of Turkey

Melek Yanasik1, Tulin Tunc1, Mukadder Huslu1, Sevgi Kalayoglu Besisik2
1Istanbul Medical Faculty Hospital Blood Center, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medical Faculty, Department of Hematology, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Objective: In humans, 38 different critical blood type classification systems are currently recognized. They differ in frequencies in distinct
populations. It is aimed to visualize ABO and Rh(D) groups distribution in Istanbul as having the largest community in Turkey.
Method: Volunteered blood donor's data on the automation system were screened retrospectively. Blood donation acceptance criteria were
based on the guidelines prepared by the Ministry of Health. ABO and Rh(D) groups were analyzed using column agglutination/gel
centrifugation methods.
Results: The study covered six years' data between the dates of January 2014 and December 2019, including 136,231 donors. The majority
of the donors were found to have blood group A with a frequency of 41.88%(n=57,059). The second most common blood group was group
O, and had a frequency of 34.92%(n=47,576). The blood group B (n=20,790;15.26%) and group AB (n=10,806;7.93%) were found to be the
rare encountered blood groups. Among the Rh(D) group, 85.02% of the donors were Rh(D) positive.
Conclusion: In transfusion medicine, ABO and Rh(D) groups' compatibility is mandatory. According to the monthly and or annual blood
products requirement, there are some suggested quantities of blood units to be available at blood centres. Determining the frequency of
blood group distribution of populations will help to coordinate the ratio of blood groups to be storaged. The Turkish genetic makeup is a
fascinating mixture of European and Asian DNA, necessitates to find out the countries' specific ABO and Rh(D) groups ratio. We compared
our results with the previously reported studies performed in different cities of Turkey and the world around. Thus, our research as giving the
overall distribution of ABO and Rh(D) groups from the largest city of Turkey reflecting the general ethnic background of the country, would
help to the establishment of a databank of ABO and Rh(D) group's ratio.

Keywords: ABO, Rh, Blood group, Blood donor, Turkey, Istanbul

Türkiye'nin Karmaşık Etnik Kökenini Temsil Eden İstanbul’da ABO ve Rh (D) Gruplarının Dağılımı

Melek Yanasik1, Tulin Tunc1, Mukadder Huslu1, Sevgi Kalayoglu Besisik2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi, İstanbul
2İstanbul Universitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: İnsanda 38 farklı kan grubu sistemi tanımlanmıştır. Kan grupları farklı popülasyonlarda farklı sıklık gösterir. Çalışmamızda Türkiye'nin
en fazla nüfusa sahip ili İstanbul'da ABO ve Rh (D) gruplarının dağılımını belirleyerek Türkiye’yi temsilen kan grubu dağılımını öngörmek
hedeflenmektedir.
Yöntem: Gönüllü kan bağışçılarının verileri hastane kan merkezi otomasyon sisteminden geriye dönük olarak tarandı. Kan bağışçısı kabulü
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzlar doğrultusunda yapılmıştır. ABO ve Rh (D) grubu tayini kolon aglütinasyon / jel santrifügasyon yöntemi kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Çalışma Ocak 2014 ve Aralık 2019 tarihleri arasında 6 yıllık dönemde kan merkezine başvuran 136.231 kan bağışçısını kapsamaktadır. Kan bağışçılarının çoğu A kan grubu % 41.88 (n = 57.059) oranında bulundu. İkinci en yaygın olarak O kan grubu idi, % 34.92 (n = 47.576) sıklıkta izlendi. B kan grubu (n = 20.790; % 15.26) ve AB grubu (n = 10.806; % 7.93) nadir görülen kan grupları olarak bulundu. Kan bağışçılarının % 85.02'si Rh (D) pozitifti.
Sonuç: Transfüzyon tıbbında ABO ve Rh (D) gruplarının uyumluluğu zorunludur. Aylık ve / veya yıllık kan ürünleri ihtiyacına göre, kan merkezlerinde önerilen bazı miktarlarda kan stoğu bulundurulur. Popülasyonların kan grubu dağılım sıklığının belirlenmesi, depolanacak kan gruplarının miktarının koordine edilmesine yardımcı olacaktır. Türkiye’de yaşayanların genetik yapısı, Avrupa ve Asya DNA'sının bir karışımıdır. Sonuçlarımızı, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden farklı şehirlerde daha önce bildirilmiş çalışmalarla karşılaştırdık. ABO ve Rh (D) gruplarının ülkenin genel etnik kökenini yansıtan Türkiye'nin en büyük kentinden toplam dağılımını sağlamaya yönelik çalışmamız, ABO ve Rh (D) grubu dağılımı konusunda ülke veri bankasının oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: ABO, Rh, Kan grubu, Kan bağışı, Türkiye, İstanbul

Melek Yanasik, Tulin Tunc, Mukadder Huslu, Sevgi Kalayoglu Besisik. The Overall Distribution of ABO and Rh (D) Groups in The Most Populous City Istanbul as Representing the Complex Ethnicity of Turkey. Med J Bakirkoy. 2020; 16(4): 363-368

Corresponding Author: Melek Yanasik, Türkiye
LookUs & Online Makale