E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Psychiatric Disorders, Delirium and Mortality in Patients Referred for Consultation in a Burn Center: A Four-Year Retrospective Study [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 62-70 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.03511

Psychiatric Disorders, Delirium and Mortality in Patients Referred for Consultation in a Burn Center: A Four-Year Retrospective Study

Esin Erdoğan, Dursun Hakan Delibaş
University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, Turkey

Objective: The aim of this study was to examine psychiatric disorders after burn trauma and burn-related features in adults.
Methods: The records of the cases who were hospitalized in the burn center between January 2015 and January 2019 and requested psychiatric consultation were retrospectively reviewed. Sociodemographic characteristics, burn-related features, psychiatric diagnoses, and treatments of the patients were examined.
Results: The psychiatric consultation rate in the four-year period was 34.05% and 49 (28.5%) of these psychiatric consultation cases had a work-related accident. Mean hospitalization time was 37.2±24 days and the most common burn type was a fire/flame injury. In the majority of the study sample (63.4%) the total body surface area was more than 20%. 19 (11%) cases had a history of past psychiatric disorder. The most common psychiatric diagnosis before burn injury was alcohol-drug addiction (n=14, 73.7%). The most common diagnosis after psychiatric consultation was adjustment disorder (31.9%). The rate of benzodiazepines (30.8%) and antipsychotic (58.1%) initiation among psychotropic drugs was found to be high. In 33 deceased cases, the most common psychiatric diagnosis was delirium with a rate of 42.4%.
Conclusion: The incidence of psychiatric disorders before and after burn injury was found to be high in the individuals. Conditions with a high risk of morbidity and mortality, such as delirium, should be diagnosed and treated early. Due to the early and long-term effects of burn trauma, a multidisciplinary approach should be developed and psychiatrists should be included in treatment management.

Keywords: burn, psychiatric disorder, delirium, mortality

Yanık Merkezinde Konsültasyon İstenen Hastalardaki Psikiyatrik Bozukluklar, Deliryum ve Mortalite: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma

Esin Erdoğan, Dursun Hakan Delibaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Türkiye

Amaç: Erişkinlerde yanık travması sonrasında ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların ve yanıkla ilişkili özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2015-Ocak 2019 yılları arasında yanık merkezinde yatarak tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen olguların kayıtları geriye dönük olarak taranmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri, yanıkla ilişkili özellikleri, psikiyatrik tanıları ve tedavileri incelenmiştir.
Bulgular: Yanık merkezinde 4 yıllık süre içinde psikiyatri konsültasyonu istenme oranı %34.05’ti, danışılan olguların 49’u (%28.5) iş kazası geçirmişti. Ortalama yatış süreleri 37.2±24 gün olup, en sık yanık şekli yangın/alev yaralanmasıydı. Örneklemin büyük çoğunluğunda (%63.4) toplam vücut yüzey alanı %20’den fazlaydı. 19 (%11) olgunun geçmişte psikiyatrik hastalığı mevcuttu. Yanık öncesi en sık görülen psikiyatrik tanı alkol-madde bağımlılığıydı.(n=14, %73.7). Psikiyatrik konsültasyon sonucu en yüksek konulan tanı ise uyum bozukluğuydu (%31.9). Psikotrop ilaçlar içinde benzodiyazepin (%30.8) ve antipsikotik (%58.1) başlanma oranı yüksekti. Vefat eden 33 olguda en sık görülen psikiyatrik tanı %42.4 oranıyla deliryumdu.
Sonuç: Yanık geçiren bireylerde yanık öncesinde ve sonrasında psikiyatrik hastalıkların görülme oranı yüksektir. Özellikle deliryum gibi morbidite ve mortalite riski olan durumlar öncelikle tedavi edilmelidir. Yanık travmasının erken ve uzun dönemdeki ruhsal etkileri nedeniyle multidisipliner yaklaşım sağlanarak tedavi yönetimine psikiyatristlerin dahil edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: yanık, psikiyatrik bozukluk, deliryum, mortalite

Esin Erdoğan, Dursun Hakan Delibaş. Psychiatric Disorders, Delirium and Mortality in Patients Referred for Consultation in a Burn Center: A Four-Year Retrospective Study. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 62-70

Corresponding Author: Esin Erdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale