E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Bone Mineral Density in Patients With Early- Onset Rheumatoid Arthritis [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 44-48 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.02411

Bone Mineral Density in Patients With Early- Onset Rheumatoid Arthritis

Sylejman Rexhepi1, Mjellma rexhepi1, Blerta Rexhepi1, Vjollca Sahatciu-Meka2, Vigan Mahmutaj3
1Rheumatology Clinic, University Clinical Centre Of Kosova
2University Of Prishtina
3Cardiology Clinic, University Clinical Center Of Kosova

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory and destructive joint disease that affects 0.5–1% of the world’s population and commonly leads to significant disability and consequent impairment of quality of life. Osteoporosis is an early and common feature in RA and occurs during the course of the disease as extra-articular manifestation of rheumatoid arthritis, which may result in increased risk of fractures, morbidity, and mortality.
The aim of this study was to evaluate bone mineral density changes in patients with early onset rheumatoid arthritis and its correlation with disease activity.
Material and Methods: We investigated 50 patients with early onset rheumatoid
arthritis who were less than two years in the Private Clinic “Rheuma”, fulfilling the American College of Rheumatology/ European League Against Rheumatism diagnostic Criteria and 30 healthy volunteers as controls. Bone mineral density of these patients was measured at lumbar spine and hip by using dual energy x-ray absorptiometry scan (DEXA Stratos 800). Demographic and clinical data were collected like age, gender, BMI, menstrual status, disease duration, laboratory tests, and disease activity scale (DAS28).
Results: From a total of 50 patients with RA, 36 were females and 14 were males with mean age 27-57 (33.7±7.87 years), fulfilling ACR/EULAR Criteria. In the group of patients with RA, 16 % had osteoporosis, 65 % had osteopenia, and 30 % normal BMD. In the group of RA patients with osteoporosis, higher disease activity score (DAS-28) was found, and there was no statistically significant correlation compared to RA patients with normal BMD or osteopenia.
Conclusion: Patients with RA are more likely to have bone loss compared to normal age subjects. Low BMD was found in patients at earlier stage of the rheumatoid arthritis with higher disease activity. Dual energy x-ray absorptiometry is an important tool to assess BMD in early RA patients.

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Osteoporosis, DAS-28, BMD

Erken Başlangıç Romatoid Artritindeki Hastalarının Kemik Mineral Yoğunluğu

Sylejman Rexhepi1, Mjellma rexhepi1, Blerta Rexhepi1, Vjollca Sahatciu-Meka2, Vigan Mahmutaj3
1Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi Romatoloji Kliniği
2Priştine Üniversitesi
3Kardiyoloji Kliniği, Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi

Romatoid artrit (RA), dünyadaki popülasyonun% 0,5-1'ini etkileyen ve genellikle yaşam kalitesinde önemli bir sakatlığa ve bunun sonucunda bozulmaya neden olan kronik bir enflamatuar ve yıkıcı eklem hastalığıdır. Osteoporoz RA'da erken ve yaygın bir özelliktir. Hastalığın seyri sırasında romatoid artritin ekstra-artiküler belirtisi olarak ortaya çıkar ve bu da kırık, morbidite ve mortalite riskinde artışa neden olabilir.
Bu çalışma, erken başlangıçlı romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesi ile korelasyonu da dahil olmak üzere kemik mineral yoğunluğu değişikliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Örnek erken başlangıçlı romatoid olan 50 hastadan oluşmaktadır.
Özel Klinik “Romatoloji” de iki yıldan daha az olan artrit, Romatoloji / Amerikan Romatoloji Koleji / Romatizmaya Karşı Teşhis Kriterleri ve 30 sağlıklı gönüllü kontrolör olarak yerine getirildi. Bu hastaların kemik mineral yoğunluğu lomber omurga ve kalçada çift enerjili x-ışını absorpsiyometri taraması (DEXA Stratos 800) ile ölçüldü. Demografik ve klinik veriler yaş, cinsiyet, BKİ, adet durumu, hastalık süresi, laboratuvar testleri ve hastalık aktivite ölçeği (DAS28) gibi toplandı.
Bulgular: RA'lı toplam 50 hastadan 36'sı kadın, 14'ü ACR / EULAR kriterlerini karşılayan ortalama yaş 27-57 (33.7 ± 7.87 yıl) idi. RA'lı hasta grubunda% 16'sında osteoporoz,% 65'inde osteopeni ve% 30'unda normal KMY vardı. Osteoporozlu RA hasta grubunda daha yüksek hastalık aktivite skoru (DAS-28) bulundu ve normal BMD ya da osteopeni olan RA hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu.
Sonuç: RA hastalarının normal yaştaki deneklere göre kemik kaybı yaşama olasılığı daha yüksektir. Bulgular, romatoid artritin erken evrelerinde, hastalık aktivitesi yüksek olan hastalarda düşük KMY olduğunu göstermektedir. Erken RA hastalarında KMY'yi değerlendirmek için çok önemli bir araç çift enerjili x-ışını absorpsiyometrisi olarak kabul edilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Osteoporoz, DAS-28, BMD

Sylejman Rexhepi, Mjellma rexhepi, Blerta Rexhepi, Vjollca Sahatciu-Meka, Vigan Mahmutaj. Bone Mineral Density in Patients With Early- Onset Rheumatoid Arthritis. Med J Bakirkoy. 2020; 16(1): 44-48

Corresponding Author: Blerta Rexhepi, Kosovo
LookUs & Online Makale